asd
asf
asd

nkdkd msg¾ia


Mar 29, 2017    Views: 2816

nkdkd msg¾ia

‍ fï foaj,a wjYHhhs

fyd¢ka bÿKq flfi,a f.ä - 10

mdkamsá - 150g

;, weg - 30g

.d.;a yl=re - 100g

meKs - 100ml

neo .ekSug f;,a

leue;s whsial%Sï j¾.hla

neg¾ lsÍu i|yd

mdkamsá - 200g

lsß - 500ml

ÆKq iaj,amhla

lyl=vq f;a ye¢ - 1$2

j;=r iaj,amhlaidokafk fufyuhs

m<uqj mdkamsá" ly" ÆKq iy lsßtlg oud ^wjYH kï j;=r iaj,amhla o oud& ;rul f.d‍frdaiq neg¾ tlla idod .kak' miqj flfi,a f.ä iqoao lr folg m,d tys mdkamsá ;jrd .kak' bkamiqj neg¾ tfla .s,ajd r;ajQ f;f,ys rkamdg jk f;la neo .kak' ;rul f,dl= w;=remi ms<s.kajk lma tllg ^whsial%Sï lma& WKq WKqfjka u neo.;a flfi,a oud" meKs" yl=re iy ;, weg Wäka oud whsia l%Sï iaj,amhla oud ms<s.kajkak'


Image

Views: 28      Mar 15, 2019

Views: 21      Mar 15, 2019

Views: 22      Mar 15, 2019

Views: 79      Feb 25, 2019

Views: 85      Feb 12, 2019

Views: 86      Feb 12, 2019

Views: 62      Feb 12, 2019

Views: 90      Jan 31, 2019

Views: 110      Jan 26, 2019

Views: 132      Jan 01, 2019

Views: 152      Jan 01, 2019

Views: 146      Jan 01, 2019

Views: 137      Dec 31, 2018

Views: 148      Dec 18, 2018

Views: 136      Dec 18, 2018

Views: 177      Dec 18, 2018

Views: 139      Dec 18, 2018

Views: 165      Dec 04, 2018

Views: 158      Dec 04, 2018

Views: 200      Nov 27, 2018

Views: 196      Nov 23, 2018

Views: 153      Nov 23, 2018

Views: 162      Nov 14, 2018

Views: 106      Oct 22, 2018

Views: 144      Oct 22, 2018

Views: 110      Oct 22, 2018

Views: 135      Oct 22, 2018

Views: 102      Oct 22, 2018

Views: 2917      Oct 04, 2018

Views: 2867      Oct 04, 2018

Views: 2895      Oct 04, 2018

Views: 17200      Oct 04, 2018

Views: 2840      Sep 21, 2018

Views: 2884      Sep 21, 2018

Views: 2884      Sep 21, 2018

Views: 2886      Sep 21, 2018

Views: 2870      Sep 21, 2018

Views: 2851      Sep 17, 2018

Views: 2875      Sep 17, 2018