Models mirror
aruni mal
images (9)
Anjali Lavania Spicy
images (5)
Nilmini thennakon
images (15)
opinion alindaya
images (6)
  Song of the Day - Lyrics
Magema Chithakaya Aw
Mihipita Agalak Himi
asenne kawadada mage
Chandra Madale Sathp
Bo Maluwe Mal
Alen Welaganna
  Films
Anurada
Mad Man
Action Movies 2014
ANJAAN
Kajraare Full
FISTS OF FURY
  Cartoons
Oggy Saha Karapothth
Kadiyai Thadiyai Sin
ROBIN HOOD - 50
Chandi Sinhala Carto
WALAS MULLA-s3 (256)
AUSTIN and JUSTIN 20
  Ladies Article
Dec 30, 2012  Views 2743
wÔ¾Khg" nv mqrjd oeóug wifudao.ï
Oct 25, 2016  Views 2744
OdkHj,ska yokak mq`tjka w¨;a lEu 3 la
Aug 25, 2017  Views 2743
Jan 07, 2014  Views 2743
bkagúõ hkak nho@ fï fmdhskaÜia 10 TÆfj ;shka .sfhd;a fcdí tl f.dfâ f.dv
Aug 10, 2016  Views 2745
jHdhdï fkdlsÍfuka je<f`ok
Sep 04, 2012  Views 2743
jeis ld,fha fomd /l .kafka fldfyduo
Jun 15, 2016  Views 2740
l=vd <uqka leu;s mdka frda,aia
Oct 04, 2018  Views 2787
nkdkd msg¾ia
Mar 29, 2017
view 2741 times
0 Comments

nkdkd msg¾ia

‍ fï foaj,a wjYHhhs

fyd¢ka bÿKq flfi,a f.ä - 10

mdkamsá - 150g

;, weg - 30g

.d.;a yl=re - 100g

meKs - 100ml

neo .ekSug f;,a

leue;s whsial%Sï j¾.hla

neg¾ lsÍu i|yd

mdkamsá - 200g

lsß - 500ml

ÆKq iaj,amhla

lyl=vq f;a ye¢ - 1$2

j;=r iaj,amhlaidokafk fufyuhs

m<uqj mdkamsá" ly" ÆKq iy lsßtlg oud ^wjYH kï j;=r iaj,amhla o oud& ;rul f.d‍frdaiq neg¾ tlla idod .kak' miqj flfi,a f.ä iqoao lr folg m,d tys mdkamsá ;jrd .kak' bkamiqj neg¾ tfla .s,ajd r;ajQ f;f,ys rkamdg jk f;la neo .kak' ;rul f,dl= w;=remi ms<s.kajk lma tllg ^whsial%Sï lma& WKq WKqfjka u neo.;a flfi,a oud" meKs" yl=re iy ;, weg Wäka oud whsia l%Sï iaj,amhla oud ms<s.kajkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *