asd
asf
asd

nkdkd msg¾ia


Mar 29, 2017    Views: 2778

nkdkd msg¾ia

‍ fï foaj,a wjYHhhs

fyd¢ka bÿKq flfi,a f.ä - 10

mdkamsá - 150g

;, weg - 30g

.d.;a yl=re - 100g

meKs - 100ml

neo .ekSug f;,a

leue;s whsial%Sï j¾.hla

neg¾ lsÍu i|yd

mdkamsá - 200g

lsß - 500ml

ÆKq iaj,amhla

lyl=vq f;a ye¢ - 1$2

j;=r iaj,amhlaidokafk fufyuhs

m<uqj mdkamsá" ly" ÆKq iy lsßtlg oud ^wjYH kï j;=r iaj,amhla o oud& ;rul f.d‍frdaiq neg¾ tlla idod .kak' miqj flfi,a f.ä iqoao lr folg m,d tys mdkamsá ;jrd .kak' bkamiqj neg¾ tfla .s,ajd r;ajQ f;f,ys rkamdg jk f;la neo .kak' ;rul f,dl= w;=remi ms<s.kajk lma tllg ^whsial%Sï lma& WKq WKqfjka u neo.;a flfi,a oud" meKs" yl=re iy ;, weg Wäka oud whsia l%Sï iaj,amhla oud ms<s.kajkak'


Image

Views: 5      Dec 18, 2018

Views: 6      Dec 18, 2018

Views: 6      Dec 18, 2018

Views: 4      Dec 18, 2018

Views: 46      Dec 04, 2018

Views: 46      Dec 04, 2018

Views: 76      Nov 27, 2018

Views: 63      Nov 23, 2018

Views: 49      Nov 23, 2018

Views: 63      Nov 14, 2018

Views: 59      Oct 22, 2018

Views: 100      Oct 22, 2018

Views: 76      Oct 22, 2018

Views: 67      Oct 22, 2018

Views: 67      Oct 22, 2018

Views: 2877      Oct 04, 2018

Views: 2833      Oct 04, 2018

Views: 2857      Oct 04, 2018

Views: 2883      Oct 04, 2018

Views: 2813      Sep 21, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2836      Sep 21, 2018

Views: 2844      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 21, 2018

Views: 2816      Sep 17, 2018

Views: 2825      Sep 17, 2018

Views: 2806      Sep 05, 2018

Views: 2819      Sep 05, 2018

Views: 2826      Sep 05, 2018

Views: 2797      Aug 27, 2018

Views: 2812      Aug 23, 2018

Views: 2818      Aug 15, 2018

Views: 2824      Aug 15, 2018

Views: 2811      Aug 15, 2018

Views: 2822      Aug 15, 2018

Views: 2819      Aug 15, 2018

Views: 2810      Aug 09, 2018

Views: 2813      Aug 01, 2018