iag¾ *%hsâ Ñlka


Feb 23, 2017    Views: 2854

iag¾ *%hsâ Ñlka

wjYH o%jH-
l=l=¿ uia ^lgq rys;& 200 g
î ¨kq 50 g
ud¿ ñßia 50 g
iqÿ ¨kq 15 g
bÛqre 15 g
lcq 10 g
fldaka *a,j¾ 10 g
fidahd fidaia "Thsiag¾ fidaia
fïi ye¢ 4 ne.ska
ÆKq ".ïñßia ^ri wkqj&
neo .ekSug f;,a

idod.kafka fufyuhs -

l=l=¿ uia j,g ÆKq .ïñßia iaj,amh ne.ska oud thg fidahd fidaia yd Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 2 ne.ska oud fyd¢ka l,jï lr.kak'oeka fuu l=l=¿ uia lene,s fldaka *a,j¾ j, ojgd .eUqre f;f,a neo.kak'lcq uo álo .eUqre f;f,a neo.kak'

î Ækq iy ud¿ ñßia È.a w;g lmd.kak' iqÿ ¨kq iy b.qre isyskaj ,shd.kak'

oeka Ndckhla f.k thg f;,a iaj,amhla oud r;ajQ miq b.qre" iqÿ ¨kq oud u|la neo .kak' neÿKq miq thg lmd.;a ¨kq iy ud¿ ñßia oud fome;a; fmr<d hdka;ñka nefok úg thg fidahd fidaia iy Thsiag¾ fidaia oukak' fyd¢ka l<jï lr thg neo.;a uia tlalr ri wkqj ÆKq" .ïñßia oud ñY%lr <sfmka nd §ishlg oud.kak' oeka fuhg Wäka neo.;a lcquo bif.k irid fïihg hjkak'


Image

Views: 26      Oct 14, 2019

Views: 21      Oct 14, 2019

Views: 43      Oct 02, 2019

Views: 51      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 58      Sep 23, 2019

Views: 66      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 04, 2019

Views: 125      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 200      Jul 15, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 202      Jul 13, 2019

Views: 329      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 225      Jul 04, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 203      Jun 28, 2019

Views: 203      Jun 28, 2019

Views: 199      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 24, 2019

Views: 189      Jun 24, 2019

Views: 171      Jun 19, 2019

Views: 193      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 199      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 167      Jun 01, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 204      May 29, 2019

Views: 177      May 28, 2019