asd
asf
asd

iag¾ *%hsâ Ñlka


Feb 23, 2017    Views: 2795

iag¾ *%hsâ Ñlka

wjYH o%jH-
l=l=¿ uia ^lgq rys;& 200 g
î ¨kq 50 g
ud¿ ñßia 50 g
iqÿ ¨kq 15 g
bÛqre 15 g
lcq 10 g
fldaka *a,j¾ 10 g
fidahd fidaia "Thsiag¾ fidaia
fïi ye¢ 4 ne.ska
ÆKq ".ïñßia ^ri wkqj&
neo .ekSug f;,a

idod.kafka fufyuhs -

l=l=¿ uia j,g ÆKq .ïñßia iaj,amh ne.ska oud thg fidahd fidaia yd Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 2 ne.ska oud fyd¢ka l,jï lr.kak'oeka fuu l=l=¿ uia lene,s fldaka *a,j¾ j, ojgd .eUqre f;f,a neo.kak'lcq uo álo .eUqre f;f,a neo.kak'

î Ækq iy ud¿ ñßia È.a w;g lmd.kak' iqÿ ¨kq iy b.qre isyskaj ,shd.kak'

oeka Ndckhla f.k thg f;,a iaj,amhla oud r;ajQ miq b.qre" iqÿ ¨kq oud u|la neo .kak' neÿKq miq thg lmd.;a ¨kq iy ud¿ ñßia oud fome;a; fmr<d hdka;ñka nefok úg thg fidahd fidaia iy Thsiag¾ fidaia oukak' fyd¢ka l<jï lr thg neo.;a uia tlalr ri wkqj ÆKq" .ïñßia oud ñY%lr <sfmka nd §ishlg oud.kak' oeka fuhg Wäka neo.;a lcquo bif.k irid fïihg hjkak'


Image

Views: 49      Jan 01, 2019

Views: 50      Jan 01, 2019

Views: 47      Jan 01, 2019

Views: 47      Dec 31, 2018

Views: 69      Dec 18, 2018

Views: 62      Dec 18, 2018

Views: 71      Dec 18, 2018

Views: 59      Dec 18, 2018

Views: 82      Dec 04, 2018

Views: 93      Dec 04, 2018

Views: 126      Nov 27, 2018

Views: 101      Nov 23, 2018

Views: 88      Nov 23, 2018

Views: 94      Nov 14, 2018

Views: 74      Oct 22, 2018

Views: 117      Oct 22, 2018

Views: 92      Oct 22, 2018

Views: 84      Oct 22, 2018

Views: 78      Oct 22, 2018

Views: 2891      Oct 04, 2018

Views: 2848      Oct 04, 2018

Views: 2870      Oct 04, 2018

Views: 2902      Oct 04, 2018

Views: 2826      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2854      Sep 21, 2018

Views: 2861      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2847      Sep 17, 2018

Views: 2819      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2848      Sep 05, 2018

Views: 2812      Aug 27, 2018

Views: 2831      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2853      Aug 15, 2018

Views: 2838      Aug 15, 2018

Views: 2848      Aug 15, 2018

Views: 2837      Aug 15, 2018