iag¾ *%hsâ Ñlka


Feb 23, 2017    Views: 3119

iag¾ *%hsâ Ñlka

wjYH o%jH-
l=l=¿ uia ^lgq rys;& 200 g
î ¨kq 50 g
ud¿ ñßia 50 g
iqÿ ¨kq 15 g
bÛqre 15 g
lcq 10 g
fldaka *a,j¾ 10 g
fidahd fidaia "Thsiag¾ fidaia
fïi ye¢ 4 ne.ska
ÆKq ".ïñßia ^ri wkqj&
neo .ekSug f;,a

idod.kafka fufyuhs -

l=l=¿ uia j,g ÆKq .ïñßia iaj,amh ne.ska oud thg fidahd fidaia yd Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 2 ne.ska oud fyd¢ka l,jï lr.kak'oeka fuu l=l=¿ uia lene,s fldaka *a,j¾ j, ojgd .eUqre f;f,a neo.kak'lcq uo álo .eUqre f;f,a neo.kak'

î Ækq iy ud¿ ñßia È.a w;g lmd.kak' iqÿ ¨kq iy b.qre isyskaj ,shd.kak'

oeka Ndckhla f.k thg f;,a iaj,amhla oud r;ajQ miq b.qre" iqÿ ¨kq oud u|la neo .kak' neÿKq miq thg lmd.;a ¨kq iy ud¿ ñßia oud fome;a; fmr<d hdka;ñka nefok úg thg fidahd fidaia iy Thsiag¾ fidaia oukak' fyd¢ka l<jï lr thg neo.;a uia tlalr ri wkqj ÆKq" .ïñßia oud ñY%lr <sfmka nd §ishlg oud.kak' oeka fuhg Wäka neo.;a lcquo bif.k irid fïihg hjkak'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3131      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3134      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3131      Sep 19, 2019

Views: 3129      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3132      Jul 23, 2019

Views: 3129      Jul 15, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019