asd
asf
asd

lv, fld;a;=


Jan 19, 2017    Views: 2809

lv, fld;a;=

wjYH o%jH
;ïnd.;a lv, 500 g
ì;a;r 2
ySkshg lmd.;a lerÜ 100 g
ySkshg lmd.;a uq.=Kqjekak 50 g
ySkshg lmd.;a fndaxÑ 100 g
ñßia moug
ÆKq ri wkqj
ng¾ f;a ye¢ 2
lmd.;a ¨kq 50 g
.ïñßia f;a ye¢ 1$2
lrmsxpd b;s 1
wUrd .;a iqÿ¨kq 10 g

ms<sfh, lrkafk fufyuhs'

uq,skau ;rul ;dÉÑhla <sm ;nd thg ng¾ tlalr r;ajk úg lmd.;a t<j¿ iy iqÿ¨kq oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak'

miqj thg ì;a;r oud fyd¢ka l,jï lr.kak' oeka Bg ;ïnd .;a lv, tl;= lr fyd¢ka wkd.kak'

Image

Views: 56      Jan 01, 2019

Views: 57      Jan 01, 2019

Views: 55      Jan 01, 2019

Views: 55      Dec 31, 2018

Views: 75      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 82      Dec 18, 2018

Views: 67      Dec 18, 2018

Views: 86      Dec 04, 2018

Views: 98      Dec 04, 2018

Views: 131      Nov 27, 2018

Views: 104      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 97      Nov 14, 2018

Views: 77      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 93      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 81      Oct 22, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 2849      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2906      Oct 04, 2018

Views: 2827      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2862      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2849      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2850      Sep 05, 2018

Views: 2814      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2857      Aug 15, 2018

Views: 2839      Aug 15, 2018

Views: 2849      Aug 15, 2018

Views: 2841      Aug 15, 2018