asd
asf
asd

Woeik wdydr fõ, u. fkdyer .; yels whqre


Dec 18, 2016    Views: 2791

Woeik wdydr fõ, u. fkdyer .; yels whqre

j¾;udkfha fndfyda fofkla‌ ;u Woeik wdydr fõ, ksis fõ,djg fkd.kakd nj iy ld¾h nyq,;ajh ksid u.yefrk nj wkdjrKh ù we;'

fmr Èkfha .kq ,enQ rd;%s wdydr fõf,ka miq meh 10 lg wêl ld,hla‌ lsisÿ wdydrhla‌ fkdue;sj isg miqÈk .kq ,nk m<uq m%Odk wdydr fõ, Woeik wdydrhhs'

fuu wdydr fõ, fmrjre 8'00 g fmr .ekSug wm fldhs ljqre;a yqreúh hq;=h'

tfia yqreùfuka wmg fndfyda f,v frda.j,ska ñÈh yelsh' úfYaIfhkau wdudIfha yg .kakd .eia‌g%hsàia‌ frda.fhka ñÈh yelsh'

.eia‌g%hsàia‌ frda.fhka mSvd ú¢k nyq;rhla‌ Woeik wdydr fõ, ksis fõ,djg fkd.ks;s'

fuf,i Woeik wdydr fõ, fkd.kakd nyq;rhla‌ fokd jkqfha mdi,a ore oeßhka iy .=rejreka" ffjoHjreka" bxðfkarejka we;=¿ jD;a;slhkah'

Woeiku ish rdcldß lghq;= i|yd msg;aj hk fuu jD;a;slhkag Woeik wdydr fõ, .ekSug ld,h fjkalr .ekSfï .egÆ u;=ù we;'

kuq;a Woeik wdydr fõ, iïm%odhdkql+,j ksjfia lEu fïih u; ;nd .;hq;= ke;'

rdcldßhg hk w;r;=r .; yelsh' orejkag mdi,g hk w;ru. .;yelsh' Bg iß,k f,i Woeik wdydr fõ, ilia‌ lr lEu fmÜ‌áhl nyd ksjiska msgj hk úg /f.k heu ;=<ska th u. yefrk wjia‌:djka wju lr .ekSug ms<sjk'

tu wdydr fõ,g OdkH j¾." n;a" t<j¿jla‌" mdka fm;a;la‌ wd§ f,iska ;ud leu;s mßÈ tla‌lr .; yelsh' jvd jeo.;a jkafka th fmdaIH .=Kfhka wkQk ùuhs'

Wmd,s o fiarï

Image

Views: 56      Jan 01, 2019

Views: 57      Jan 01, 2019

Views: 55      Jan 01, 2019

Views: 55      Dec 31, 2018

Views: 75      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 82      Dec 18, 2018

Views: 67      Dec 18, 2018

Views: 86      Dec 04, 2018

Views: 98      Dec 04, 2018

Views: 131      Nov 27, 2018

Views: 104      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 97      Nov 14, 2018

Views: 77      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 93      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 81      Oct 22, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 2849      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2906      Oct 04, 2018

Views: 2827      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2862      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2849      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2850      Sep 05, 2018

Views: 2814      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2857      Aug 15, 2018

Views: 2839      Aug 15, 2018

Views: 2849      Aug 15, 2018

Views: 2841      Aug 15, 2018