asd
asf
asd

nDDo¾


Nov 25, 2016    Views: 2800

nDDo¾

fï foaj,a wjYHhs

msá - 500g
iSks - 125g
gd¾gd l%Sï f;a ye¢ - 2
BiaÜ f;a ye¢ - 1
ÆKq iaj,amhla
ng¾ - 125g
Iq.¾ isrma - 200g
ì;a;r - 2
lsß wඬq fldamam - 2
úh<s ñÈ - 200g

msmqï ldrl - 2g

idok wdldrh

m<uqj ì;a;r tlska tl oud fyd¢ka .id .kak' iSks tl;= lrñka kej;;a .id .kak'

oeka kej;;a Ndckhla f.k thg msá" gd¾gd l%Sï" BiaÜ ng¾ oud we.s,s ;=vq j,ska ñY%lr leg idod .kak' thg úh,s ñÈo tl;= lrkak' miqj ì;a;r ñY%Khg Iq.¾ isrma tlalr w;ska l,jï lrñka msá ñY%Kh tlalr l,jï lr .kak'

miqj iqÿiq fuda,aâ tll ^wÉpqjl& fi,aishia wxYl 180l WIaK;ajfha úkdä 50la muK mq¿iaid .kak'

Image

Views: 56      Jan 01, 2019

Views: 57      Jan 01, 2019

Views: 55      Jan 01, 2019

Views: 55      Dec 31, 2018

Views: 75      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 82      Dec 18, 2018

Views: 67      Dec 18, 2018

Views: 87      Dec 04, 2018

Views: 98      Dec 04, 2018

Views: 131      Nov 27, 2018

Views: 104      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 97      Nov 14, 2018

Views: 77      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 93      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 81      Oct 22, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 2849      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2906      Oct 04, 2018

Views: 2827      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2862      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2849      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2850      Sep 05, 2018

Views: 2814      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2857      Aug 15, 2018

Views: 2839      Aug 15, 2018

Views: 2849      Aug 15, 2018

Views: 2841      Aug 15, 2018