Pre shoot tlla ie,iqï lsÍfï§ wksjd¾fhkau is;sh hq;= lreKq


Nov 25, 2016    Views: 2913


Pre shoot tlla ie,iqï lsÍfï§ wksjd¾fhkau is;sh hq;= lreKq


jir lsysmhlg muK fmr t;rï m%p,s;j fkd;snqk;a fï jkúg kï Pre Shoot ^ux., W;aijhl mQ¾j PdhdrEm .ekSu& újdy wfmalaIs; ;reK ;reKshka w;r b;du ckm%sh ud;Dldjla' ta ksid lrkakka jdf,a fkdlr ;ukaf.a pre ) shoot tl ,iaikg lrkak ´k' ta i|yd fï ,smsh Tng Wmldrhla jkq we;s'

fb)like)beg
Pre Shoot tfla§ ukd,sh ;u we÷ï .ek fyd| wjOdkhla we;slr .; hq;=hs' ukao fuhska fy<s lrkafka fofokdf.a wdor l;dfõ wdrïNhhs' tneúka fi!kao¾hldó f,i;a l,d;aul whqßkq;a ir, bÈßm;a lsÍula ;uhs wjYH fjkafka'
fï i|yd we÷fuka ,nd .; yels wdl¾IKh fmkqu fndfydahs' ukd,shf.a <dnd, nj" wef.a fl,sf,d,a nj ish,a, ;SrKh fjkafka we÷fuks' ta i|yd wehg jvd;a iqÿiq fjkafka .jquhs' ta w;r w;a rys; fyda w;a iys; ms‍%kaiia ,hska .jqu .e<fma' frdai" ly" <d ks,a" <d fld< hk j¾K fhdod .;a fidndoyug <x jq fudaia;r we;s .jqu o jvd;a ckms‍%hhs'
Pre Shoot tlg ukd,sh iy ukd,hd muKla fmkS isá kuq;a th fomd¾Yjfhau {d;Ska olsk rEm fm<l o¾Ykhls' tneúka wkjYH f,i ukd,shf.a isrer ksrdjrKh fkdjk we÷ï f;dard .; hq;=hs' wdNrK Ndú;h wjYH fjkafkau keye' mdjyka i|yd b;d ir, wä rys; mdjyka fhdod .ekSug wu;l fkdl< hq;=h' fïla wma fh§u wkjYHhs' tfy;a wjYHu kï ir, fïla wma tlla wehgu od .; yelshs'
ukd,hd i|yd fvksï l,siu iy à I¾Ü tl .e<fma' Tyqf.a lvjiï fmkqug ydks jk lsisÿ me,÷ula fhdod .; hq;= keye'
fï úÈyg Pre Shoot i|yd we÷ï f;dard .ekSfï § ;ukag ta i|yd fl;rï uqo,la jeh l< yels o hkak;a ie,ls,su;a úh hq;=hs' fuys§ f,.ska fyda fvksï l,siï ;reKsh i|yd lsisfia;a iqÿiq jkafka keye' fndfyda ÿrg fujeks rE.; lsÍï isÿ lrkafka ijia ld,fha neúka we÷ï f;dard .ekSfï § ta .ek;a is;sh hq;=hs'
óg udi lsysmhlg fmr f,dj mqrd wjOdkh fhduq jqK pre shoot tll PdhdrEm fm<la Tng my;ska kerôh yelshs' thg f;audj ù we;af;a bkaÿkSishdfõ .eñ ixialD;shhs'

12524177_721820077960804_8218731004572943650_n 13055299_721819911294154_6188756117425442750_n 13055603_721820094627469_1064659242603538860_n 13062206_721820177960794_8342485127792059411_n 13062376_721820004627478_5867059522261499655_n 13062445_721819834627495_4120712543482366320_n (1) 13062445_721819834627495_4120712543482366320_n 13083108_721819754627503_828790504721913286_n 13083128_721820024627476_348333828096149135_n 13087390_721819974627481_7254576883210608540_n 13087556_721820037960808_9179500916814416838_n 13092071_721819961294149_2683579263545928430_n 13094239_721819817960830_4173822169304682178_n 13094414_721819751294170_1872133386566293680_n 13095857_721820144627464_4616701667460858574_n 13096300_721820191294126_2896010248192881607_n 13100797_721820134627465_7889582657789363062_n 13102886_721820051294140_3415498694813985133_n 13103273_721820154627463_4443280307515678691_n 13124616_721819887960823_6289320055796048213_n 13124879_721819937960818_2090289446057150965_n 13124912_721819867960825_6381808550506878227_n

 

Wmqgd .ekSu .=vs yjqia lSmska.a weiqfrks

Image

Views: 45      Feb 20, 2020

Views: 127      Jan 05, 2020

Views: 135      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 149      Dec 30, 2019

Views: 100      Dec 30, 2019

Views: 78      Dec 30, 2019

Views: 141      Dec 17, 2019

Views: 121      Dec 17, 2019

Views: 118      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 107      Dec 17, 2019

Views: 201      Nov 27, 2019

Views: 204      Nov 27, 2019

Views: 268      Oct 22, 2019

Views: 272      Oct 14, 2019

Views: 239      Oct 14, 2019

Views: 260      Oct 02, 2019

Views: 283      Oct 02, 2019

Views: 329      Sep 23, 2019

Views: 259      Sep 23, 2019

Views: 283      Sep 23, 2019

Views: 285      Sep 19, 2019

Views: 264      Sep 19, 2019

Views: 316      Sep 04, 2019

Views: 293      Sep 04, 2019

Views: 344      Aug 05, 2019

Views: 394      Jul 23, 2019

Views: 424      Jul 15, 2019

Views: 398      Jul 15, 2019

Views: 412      Jul 13, 2019

Views: 631      Jul 08, 2019

Views: 418      Jul 08, 2019

Views: 448      Jul 04, 2019

Views: 456      Jun 28, 2019

Views: 410      Jun 28, 2019

Views: 409      Jun 28, 2019

Views: 416      Jun 28, 2019

Views: 418      Jun 28, 2019