fmdf,dia fudacq


Oct 26, 2016    Views: 2861

fmdf,dia fudacq

wo .fï k.rfha lshd fjkila fkdue;sj fndfyda .DyKsfhda fmdf,dia weUq, iy fmdf,dia ue,aÆï wdydr fõ,g tlalr .kakg W;aidy .kafka tys we;s .=Kh fukau rih ksidfjks'

tfy;a wms fï iQodkï jkafka fmdf,diaj,ska fudacqjla ms<sfh, lr.kakd wdldrh Tng lshd fokakhs'

k.rfha jqj;a b;d myiqfjka fmdf,dia f.ähla fidhd.; yels ksid úfõlS i;swka;fha ksfjfia whg rij;a wdydr fõ,la ms<sfh, lr fokak oeka Tng mq¿jka'

fï foaj,a wjYHhs

fmdähg lmd.;a fmdf,dia - 500 g

folg m,d.;a wuqñßia - 50 g

r;= ¨kq - 250 g

úkdlsß wඬq fldamam - 1$4

wUrd .;a iqÿ ¨kq - 10 g

.ïñßia l=vq f;a ye¢ - 1$2

úkdlsfrka wUrd.;a wn - 10 g

iSks f;a ye¢ - 1

moug ÆKq

ñßia l=vq f;a ye¢ - 2

idokafk fufyuhs

uq,skau fmdf,dia l=vd lE,sj,g lmd ÆKq .ïñßia iy ly oud w;.d r;ajQ .eUqre f;f,ys neo.kak' oeka ¨kq iy .ïñßia f.k f;f,ys úkdähla muK neo .kak'

fmdf,dia" ÆKq" úkdlsß iy wuqñßia yer wksl=;a ishÆu o%jH tlg l<jï lr.kak' miqj ueá j<|lg oud thg wksl=;a ishÆu o%jH o tlalr <sm ;nd uo .skafk msi.kak'

Image

Views: 0      Oct 14, 2019

Views: 0      Oct 14, 2019

Views: 29      Oct 02, 2019

Views: 33      Oct 02, 2019

Views: 51      Sep 23, 2019

Views: 42      Sep 23, 2019

Views: 40      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 19, 2019

Views: 48      Sep 19, 2019

Views: 85      Sep 04, 2019

Views: 106      Aug 05, 2019

Views: 164      Jul 23, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 164      Jul 15, 2019

Views: 183      Jul 13, 2019

Views: 308      Jul 08, 2019

Views: 169      Jul 08, 2019

Views: 210      Jul 04, 2019

Views: 215      Jun 28, 2019

Views: 181      Jun 28, 2019

Views: 184      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 28, 2019

Views: 186      Jun 28, 2019

Views: 180      Jun 24, 2019

Views: 177      Jun 24, 2019

Views: 159      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 166      Jun 19, 2019

Views: 159      Jun 19, 2019

Views: 182      Jun 03, 2019

Views: 182      Jun 03, 2019

Views: 184      Jun 03, 2019

Views: 191      Jun 03, 2019

Views: 206      Jun 02, 2019

Views: 158      Jun 01, 2019

Views: 189      May 29, 2019

Views: 184      May 29, 2019

Views: 179      May 29, 2019

Views: 179      May 29, 2019

Views: 194      May 29, 2019

Views: 163      May 28, 2019