fmdf,dia fudacq


Oct 26, 2016    Views: 2886

fmdf,dia fudacq

wo .fï k.rfha lshd fjkila fkdue;sj fndfyda .DyKsfhda fmdf,dia weUq, iy fmdf,dia ue,aÆï wdydr fõ,g tlalr .kakg W;aidy .kafka tys we;s .=Kh fukau rih ksidfjks'

tfy;a wms fï iQodkï jkafka fmdf,diaj,ska fudacqjla ms<sfh, lr.kakd wdldrh Tng lshd fokakhs'

k.rfha jqj;a b;d myiqfjka fmdf,dia f.ähla fidhd.; yels ksid úfõlS i;swka;fha ksfjfia whg rij;a wdydr fõ,la ms<sfh, lr fokak oeka Tng mq¿jka'

fï foaj,a wjYHhs

fmdähg lmd.;a fmdf,dia - 500 g

folg m,d.;a wuqñßia - 50 g

r;= ¨kq - 250 g

úkdlsß wඬq fldamam - 1$4

wUrd .;a iqÿ ¨kq - 10 g

.ïñßia l=vq f;a ye¢ - 1$2

úkdlsfrka wUrd.;a wn - 10 g

iSks f;a ye¢ - 1

moug ÆKq

ñßia l=vq f;a ye¢ - 2

idokafk fufyuhs

uq,skau fmdf,dia l=vd lE,sj,g lmd ÆKq .ïñßia iy ly oud w;.d r;ajQ .eUqre f;f,ys neo.kak' oeka ¨kq iy .ïñßia f.k f;f,ys úkdähla muK neo .kak'

fmdf,dia" ÆKq" úkdlsß iy wuqñßia yer wksl=;a ishÆu o%jH tlg l<jï lr.kak' miqj ueá j<|lg oud thg wksl=;a ishÆu o%jH o tlalr <sm ;nd uo .skafk msi.kak'

Image

Views: 45      Feb 20, 2020

Views: 127      Jan 05, 2020

Views: 135      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 149      Dec 30, 2019

Views: 100      Dec 30, 2019

Views: 78      Dec 30, 2019

Views: 141      Dec 17, 2019

Views: 121      Dec 17, 2019

Views: 118      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 107      Dec 17, 2019

Views: 202      Nov 27, 2019

Views: 204      Nov 27, 2019

Views: 268      Oct 22, 2019

Views: 272      Oct 14, 2019

Views: 239      Oct 14, 2019

Views: 260      Oct 02, 2019

Views: 283      Oct 02, 2019

Views: 329      Sep 23, 2019

Views: 259      Sep 23, 2019

Views: 283      Sep 23, 2019

Views: 285      Sep 19, 2019

Views: 264      Sep 19, 2019

Views: 316      Sep 04, 2019

Views: 293      Sep 04, 2019

Views: 344      Aug 05, 2019

Views: 394      Jul 23, 2019

Views: 425      Jul 15, 2019

Views: 398      Jul 15, 2019

Views: 412      Jul 13, 2019

Views: 631      Jul 08, 2019

Views: 418      Jul 08, 2019

Views: 448      Jul 04, 2019

Views: 456      Jun 28, 2019

Views: 411      Jun 28, 2019

Views: 409      Jun 28, 2019

Views: 416      Jun 28, 2019

Views: 418      Jun 28, 2019