asd
asf
asd

rij;a wU fudacq


Oct 24, 2016    Views: 2838

rij;a wU fudacq

wU jdrhg ´k ;rï wU ;sfnk ksid fndfyda fokl=g wU ld,u we;s fjkjd' ksfjfia f.j;af;a yefok wUj,ska rij;a f,i ms<sfh, lr.; yels fudacqjla Tfí mjqf,a idudðlhka wdydr .kakd lEu fïihg tlalr .kakg oeka Tng mq¿jka'

fïjd wjYHhs

fyd¢ka meiqKq wU - 500 g

iSks - 500 g

wUrd .;a bÛqre

iqÿ ¨kq - ìla 2

ñßia l=vq f;a ye¢ - 1

úkdlsß wඬq fldamam - 1$2

tkid,a - 2-3

l=re÷ fmd;= lE,s - 1

lrdnq keá - 2-3

ms<sfh, lr.kafka fufyuhs

m<uqfjka wU l=vd lE,sj,g lmd iSks 100 g la muK l<jï lr ojila muK wjqfõ úh<d .kak'

miqj ueá j<|lg oud wksl=;a ishÆu o%jH oud u| .skafka yskaojd fyd¢ka ye¢ .dkak' ñY%Kh Wl= jQ miq <sfmka nd .kak' fuh ysia cEï fnda;,hlg oud l,a;ndf.k lEug .kak;a mq¿jka'

Image

Views: 14      Jun 24, 2019

Views: 11      Jun 24, 2019

Views: 13      Jun 19, 2019

Views: 18      Jun 19, 2019

Views: 15      Jun 19, 2019

Views: 14      Jun 19, 2019

Views: 39      Jun 03, 2019

Views: 42      Jun 03, 2019

Views: 47      Jun 03, 2019

Views: 41      Jun 03, 2019

Views: 51      Jun 02, 2019

Views: 35      Jun 01, 2019

Views: 47      May 29, 2019

Views: 37      May 29, 2019

Views: 36      May 29, 2019

Views: 41      May 29, 2019

Views: 44      May 29, 2019

Views: 31      May 28, 2019

Views: 33      May 27, 2019

Views: 29      May 27, 2019

Views: 27      May 26, 2019

Views: 104      Apr 10, 2019

Views: 114      Apr 10, 2019

Views: 130      Apr 10, 2019

Views: 118      Apr 09, 2019

Views: 116      Apr 09, 2019

Views: 191      Mar 15, 2019

Views: 137      Mar 15, 2019

Views: 135      Mar 15, 2019

Views: 192      Feb 25, 2019

Views: 202      Feb 12, 2019

Views: 178      Feb 12, 2019

Views: 158      Feb 12, 2019

Views: 173      Jan 31, 2019

Views: 189      Jan 26, 2019

Views: 204      Jan 01, 2019

Views: 218      Jan 01, 2019

Views: 205      Jan 01, 2019