asd
asf
asd

rij;a wU fudacq


Oct 24, 2016    Views: 2783

rij;a wU fudacq

wU jdrhg ´k ;rï wU ;sfnk ksid fndfyda fokl=g wU ld,u we;s fjkjd' ksfjfia f.j;af;a yefok wUj,ska rij;a f,i ms<sfh, lr.; yels fudacqjla Tfí mjqf,a idudðlhka wdydr .kakd lEu fïihg tlalr .kakg oeka Tng mq¿jka'

fïjd wjYHhs

fyd¢ka meiqKq wU - 500 g

iSks - 500 g

wUrd .;a bÛqre

iqÿ ¨kq - ìla 2

ñßia l=vq f;a ye¢ - 1

úkdlsß wඬq fldamam - 1$2

tkid,a - 2-3

l=re÷ fmd;= lE,s - 1

lrdnq keá - 2-3

ms<sfh, lr.kafka fufyuhs

m<uqfjka wU l=vd lE,sj,g lmd iSks 100 g la muK l<jï lr ojila muK wjqfõ úh<d .kak'

miqj ueá j<|lg oud wksl=;a ishÆu o%jH oud u| .skafka yskaojd fyd¢ka ye¢ .dkak' ñY%Kh Wl= jQ miq <sfmka nd .kak' fuh ysia cEï fnda;,hlg oud l,a;ndf.k lEug .kak;a mq¿jka'

Image

Views: 43      Dec 04, 2018

Views: 40      Dec 04, 2018

Views: 71      Nov 27, 2018

Views: 59      Nov 23, 2018

Views: 48      Nov 23, 2018

Views: 60      Nov 14, 2018

Views: 58      Oct 22, 2018

Views: 100      Oct 22, 2018

Views: 72      Oct 22, 2018

Views: 66      Oct 22, 2018

Views: 65      Oct 22, 2018

Views: 2877      Oct 04, 2018

Views: 2832      Oct 04, 2018

Views: 2856      Oct 04, 2018

Views: 2881      Oct 04, 2018

Views: 2811      Sep 21, 2018

Views: 2837      Sep 21, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2843      Sep 21, 2018

Views: 2830      Sep 21, 2018

Views: 2815      Sep 17, 2018

Views: 2821      Sep 17, 2018

Views: 2802      Sep 05, 2018

Views: 2817      Sep 05, 2018

Views: 2824      Sep 05, 2018

Views: 2795      Aug 27, 2018

Views: 2811      Aug 23, 2018

Views: 2814      Aug 15, 2018

Views: 2822      Aug 15, 2018

Views: 2810      Aug 15, 2018

Views: 2822      Aug 15, 2018

Views: 2815      Aug 15, 2018

Views: 2810      Aug 09, 2018

Views: 2812      Aug 01, 2018

Views: 2809      Aug 01, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2829      Jul 23, 2018

Views: 2817      Jul 23, 2018