asd
asf
asd

rij;a wU fudacq


Oct 24, 2016    Views: 2806

rij;a wU fudacq

wU jdrhg ´k ;rï wU ;sfnk ksid fndfyda fokl=g wU ld,u we;s fjkjd' ksfjfia f.j;af;a yefok wUj,ska rij;a f,i ms<sfh, lr.; yels fudacqjla Tfí mjqf,a idudðlhka wdydr .kakd lEu fïihg tlalr .kakg oeka Tng mq¿jka'

fïjd wjYHhs

fyd¢ka meiqKq wU - 500 g

iSks - 500 g

wUrd .;a bÛqre

iqÿ ¨kq - ìla 2

ñßia l=vq f;a ye¢ - 1

úkdlsß wඬq fldamam - 1$2

tkid,a - 2-3

l=re÷ fmd;= lE,s - 1

lrdnq keá - 2-3

ms<sfh, lr.kafka fufyuhs

m<uqfjka wU l=vd lE,sj,g lmd iSks 100 g la muK l<jï lr ojila muK wjqfõ úh<d .kak'

miqj ueá j<|lg oud wksl=;a ishÆu o%jH oud u| .skafka yskaojd fyd¢ka ye¢ .dkak' ñY%Kh Wl= jQ miq <sfmka nd .kak' fuh ysia cEï fnda;,hlg oud l,a;ndf.k lEug .kak;a mq¿jka'

Image

Views: 21      Feb 12, 2019

Views: 27      Feb 12, 2019

Views: 18      Feb 12, 2019

Views: 44      Jan 31, 2019

Views: 53      Jan 26, 2019

Views: 98      Jan 01, 2019

Views: 114      Jan 01, 2019

Views: 113      Jan 01, 2019

Views: 101      Dec 31, 2018

Views: 109      Dec 18, 2018

Views: 104      Dec 18, 2018

Views: 130      Dec 18, 2018

Views: 106      Dec 18, 2018

Views: 123      Dec 04, 2018

Views: 128      Dec 04, 2018

Views: 165      Nov 27, 2018

Views: 150      Nov 23, 2018

Views: 124      Nov 23, 2018

Views: 129      Nov 14, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 132      Oct 22, 2018

Views: 104      Oct 22, 2018

Views: 101      Oct 22, 2018

Views: 90      Oct 22, 2018

Views: 2901      Oct 04, 2018

Views: 2858      Oct 04, 2018

Views: 2882      Oct 04, 2018

Views: 17160      Oct 04, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2870      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2873      Sep 21, 2018

Views: 2860      Sep 21, 2018

Views: 2838      Sep 17, 2018

Views: 2860      Sep 17, 2018

Views: 2827      Sep 05, 2018

Views: 2847      Sep 05, 2018

Views: 2866      Sep 05, 2018

Views: 2828      Aug 27, 2018