ri.=K imsß kQâ,aia


Sep 15, 2016    Views: 3119

ri.=K imsß kQâ,aia

fï foaj,a wjYHhs

;ïnd .;a kQâ,aia - 400 g

f,dl=jg lmd.;a f.dajd - 50 g

f,dl=jg lmd.;a lerÜ - 50 g

lmd .;a fndaxÑ - 50 g

ìïu,a - 50 g

neo.;a l=l=¿ uia - 100 g

lmd.;a ¨kq - 50 g

ÆKq" .ïñßia moug

lxl=x - 100 g

Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ - 3

;lald,s fidaia fïi ye¢ - 2

iSks f;a ye¢ - 1

lE,s ñßia f;a ye¢ - 1

.ïñßia f;a ye¢ - 1

neo .ekSug f;,a

idokafk fufyuhs -

m<uqj ;ïnd .;a kQâ,aia r;ajQ .eUqre f;,g oud ne| .kak' miqj ne| .;a kQâ,aia iqÿiq Ndckhlg oud ;nkak' fjk;a Ndckhla <sm ;nd thg f;,a fïi ye¢ folla oud r;ajk úg b`.qre" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiq lmd.;a ishÆu t<j¿ j¾. iy j;=r wඬq fldamam tlla iu.Û l=l=¿ uia o tlalr ;ïnd .kak'

;eïnqKq miq fidaia j¾. iu. wksl=;a ishÆu o%jH thg tlalr fyd¢ka l,jï lr.kak' wjYHkï thg fldaka msá f;a ye¢ 1$2la tl;= lr.kak;a mq¿jka' tu ñY%Khg neo.;a kQâ,aia Wäka oud lEug ms<s.kajkak'

Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3124      Apr 20, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3127      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 15, 2020

Views: 3123      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3125      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3132      Nov 27, 2019

Views: 3129      Nov 27, 2019

Views: 3125      Oct 22, 2019

Views: 3129      Oct 14, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3126      Oct 02, 2019

Views: 3129      Sep 23, 2019

Views: 3126      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3127      Sep 19, 2019

Views: 3128      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3128      Aug 05, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3129      Jul 23, 2019

Views: 3126      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 15, 2019

Views: 3126      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019