ri.=K imsß kQâ,aia


Sep 15, 2016    Views: 2861

ri.=K imsß kQâ,aia

fï foaj,a wjYHhs

;ïnd .;a kQâ,aia - 400 g

f,dl=jg lmd.;a f.dajd - 50 g

f,dl=jg lmd.;a lerÜ - 50 g

lmd .;a fndaxÑ - 50 g

ìïu,a - 50 g

neo.;a l=l=¿ uia - 100 g

lmd.;a ¨kq - 50 g

ÆKq" .ïñßia moug

lxl=x - 100 g

Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ - 3

;lald,s fidaia fïi ye¢ - 2

iSks f;a ye¢ - 1

lE,s ñßia f;a ye¢ - 1

.ïñßia f;a ye¢ - 1

neo .ekSug f;,a

idokafk fufyuhs -

m<uqj ;ïnd .;a kQâ,aia r;ajQ .eUqre f;,g oud ne| .kak' miqj ne| .;a kQâ,aia iqÿiq Ndckhlg oud ;nkak' fjk;a Ndckhla <sm ;nd thg f;,a fïi ye¢ folla oud r;ajk úg b`.qre" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiq lmd.;a ishÆu t<j¿ j¾. iy j;=r wඬq fldamam tlla iu.Û l=l=¿ uia o tlalr ;ïnd .kak'

;eïnqKq miq fidaia j¾. iu. wksl=;a ishÆu o%jH thg tlalr fyd¢ka l,jï lr.kak' wjYHkï thg fldaka msá f;a ye¢ 1$2la tl;= lr.kak;a mq¿jka' tu ñY%Khg neo.;a kQâ,aia Wäka oud lEug ms<s.kajkak'

Image

Views: 26      Oct 14, 2019

Views: 21      Oct 14, 2019

Views: 43      Oct 02, 2019

Views: 51      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 58      Sep 23, 2019

Views: 66      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 04, 2019

Views: 125      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 200      Jul 15, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 202      Jul 13, 2019

Views: 329      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 225      Jul 04, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 203      Jun 28, 2019

Views: 203      Jun 28, 2019

Views: 199      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 24, 2019

Views: 189      Jun 24, 2019

Views: 171      Jun 19, 2019

Views: 193      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 199      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 167      Jun 01, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 204      May 29, 2019

Views: 177      May 28, 2019