,smaiaála .doaÈ fï ámaia 7 mdúÉÑ lf,d;a u,a 7hs


Aug 12, 2016    Views: 3119


,smaiaála .doaÈ fï ámaia 7 mdúÉÑ lf,d;a u,a 7hs
hqj;shlf. fof;d,a j,g ysñ fjkafk weia j,g ;rïu úfYaI ;ekla' w;Sf; b|kau lú isxÿ j,g;a fkdwvqju ixl,amkd imhmq fï fof;d,a biair ldka;djka r;= lr.;af; nq,;a ld,Æ'

oeka wmsg nq,;a fkdldu kdo¿ jka r;= fof;d,la f,aisfhkau ysñ lr.kak mq¿jka ,smaiaála állska' jeäh fïlma fkdlrk flfkla Wk;a ,smaiaála tlla kï mdúÉÑ lrkjuhs'

b;ska Tn mdúÉÑ lrk ,smaiaála .ek Tn fkdokak oek .; hq;=u mqxÑ mqxÑ yelaia álla wksjd wms f.kdj'


1' uDÿ fof;d,la
S

,smaiaála .dkak l,ska uq,skau Tn Tfí fof;d,a ilia lr.kak ´fk' kslïu ,smaiaála .Efjd;a tal ,iaik kE' bj;,k uialdrd n%Ya tlla msßisÿ lr .kak' tfyu;a ke;akï uDÿ o;a nqreiqjla Wk;a lula kE' Tfí fof;d,a j, fudhsiaprhsi¾ l%Sï fyda ,sma ndï álla .d.kak' oeka n%Ya tflka ljdldrj f;d,a n%Ya lrkak' f;d,a j, úh<s iu bj;a ù uDÿ fof;d,la ,nd.kak fuh lsÍu jeo.;a'


2' fíia tlla


,sma fíia tlla yeáhg uq,skau fof;d,a j, ,sma ndï ;=kShg wdf,am lrkak' Tfí fof;d,a úhf,kafk ke;=j ;shd.kak fuh jeo.;a' áYQ tlla f.k f;d,a j,g ;nd ;o lr wu;r ndï bj;a lr.kak' Tn ,smaiaála fíia tlla mdúÉÑ lrkjd kï th óg miqj wdf,am lrkak'


3' Lip Line tl


Tfí fof;d,g ukd yevhla tkak ,smaiaála wdf,am lrkak kï Tn Lip line tl ,l=Kq lr.kak ´fk' ta lshkafk Tfn Wv f;df,a ueo we;s wl=rl yevh we;s ;ek Cupid Bow tl" Wv f;d, fomi Naturel Line tl iy há f;df,a ueo Teardrop tl mska;+rfha we;s mßÈ ,l=Kq lrf.k ,sma ,hska tl we|.kak' Tng isyska fof;d,la ysñ kï th u|la uy;g fmfkk f,i msg;skq;a" uy; fof;d,la ysñ kï th isyskaj fmfkk f,i we;=,;skq;a ,sma ,hska tl we|.kak' ,sma ,hsk¾ tl yeuúgu Tfí ,smaiaála tfla meyefhkau wr.ekSfuka Tfí fof;d,g lD;%su fmkqula tau j,laj.kak mq¿jka'


4' jeä ld,hla ,smaiaála r|jd .ekSu


fïlg tl l%uhla wms wksjd ìhqá ámaia j,ska l,skq;a lsh, ÿkak' fï ;j l%uhla' uq,skau ilia lr.;a f;d,a j, Tn f;dard.;a ,smaiaála tl wdf,am lr.kak' áYQ tllska hka;ï ;o lr íf,dÜ lrf.k thg Wäka hka;ï ;=kS mõv¾ f,h¾ tlla n%Ya tllska wdf,am lr kej; thg Wäka ,smaiaála wdf,am lrkak' jeä fj,djla ,smaiaála tl ;shd.kak mq¿jka'


5' 3D Lips


fï úÈhg ,smaiaála wdf,am lrk tl W;aij wjia:djlg fyd|gu .e,fmkj' uq,skau Tn ueÜ ,smaiaála tlla wdf,am lr.kak' áYQ tllska ;o lr, wu;r ,smaiaála bj;a lr.kak' oeka f;d,a j, ueog È,sfik whs Yefvda álla wdf,am lr.kak' tal Tn wdf,am lr.;a;= ,smaiaála tfla meyehg jvd ;rula ,dmdgla fjkak ´fk' oeka .d.;a whs Yefvda tfla fofl,jr ,smaiaála tl;a tlal íf,kaâ fjkak ,siaála álla .d.;a;= n%Ya tllska iauÊ lr.kak'


6' Matte)Look Lips

ueÜ Æla lshkafka È,sfikafk ke;sj f;d,a j, iajNdjhgu ,smaiaála tlla .d.kak yeá' ,smaiaála j, È,sfik .;shg wlue;s whg fï iaghs,a tl fyd|hs' Tn ueÜ),sma Æla tlg leu;s kï fukak talg myiqu úÈh' idudkH úÈhg ,smaiaála wdf,am lr.kak' Tn f;dard.;a ,smaiaála tfl meyefhka í,Ya mõv¾ álla weÛs,s ;=vg .df.k th wdf,am lr.;a ,smaiaála j,g Wäka hka;ï ;o lrñka ;shd.kak'


7' Neat Finish tlla


Tn ,smaiaála wdf,am lr wjika jQ miq thg ukd ksudjla fokak kï l=vd n%Ya tlla f.k Tfí ifï meyefha mõv¾ álla fof;d,a jgd ,hska tfla wdf,am lr kSÜ lr.kak' yÈisfhaj;a Tng Tfí ,smaiaála tl ys;g we,aÆfj ke;akï kej; wdf,am lrkak ´fk kï jeia,ska iaj,amhla áYQ tllg .df.k fof;d,a msiodkak' blauKska ,smaiaála bj;a fõú'

Image

Views: 1      May 22, 2020

Views: 3124      Apr 20, 2020

Views: 3127      Mar 17, 2020

Views: 3127      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 15, 2020

Views: 3123      Mar 04, 2020

Views: 3128      Feb 20, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3125      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3131      Nov 27, 2019

Views: 3128      Nov 27, 2019

Views: 3125      Oct 22, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3128      Oct 02, 2019

Views: 3125      Oct 02, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3126      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3126      Sep 19, 2019

Views: 3126      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3127      Aug 05, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3129      Jul 23, 2019

Views: 3126      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 15, 2019

Views: 3125      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019