reêr kd, j, wjysr;d iïmq¾Kfhkau bj;a lr fok iajdNdúl fnfy;a jÜfgdarejla


Aug 12, 2016    Views: 3142

reêr kd, j, wjysr;d iïmq¾Kfhkau bj;a lr fok iajdNdúl fnfy;a jÜfgdarejla

yDohg reêrh imhk kd, jk Ouks isyska ùu fyda jeiS hdfuka we;s jk frda. ;;ajh wo wfma rg ;=, nyq,j olakg ,efí’ yDofha l%shdldß;ajhg wjYH jk Tlaiscka jdhqj iy .aÆfldaia kï jk bkaOkh ,efnkafka reêrh u.sks’ fuu reêrh yDofha udxY fmaYska fj; f.k tkq ,nkafka Ouks kï jQ reêr kd, moaO;sh yrydhs’ fuu Ouks hï fya;=jla ksid wjysr jqjfyd;a reêr iemhqu kj;sk w;r fï ksid yDo udxY fmaYshg Tlaiscka yd .aÆfldaia iemhquo kj;S’ túg yDo udxY fmaYS ;=jd,ùulg fyda ñh hdug ,lafõ’ fufia yDofha Ouks wjysr lsÍug fya;=jk idOlh jkafka fldf,iagfrda,a kï jQ f;,a j¾.hhs’ wm Tng lshd fokafka fukak fï fldf,diagfrda,a ksid wjysr ù we;s reêr kd, j, wjysr;d iïmq¾Kfhkau bj;a lr fok iajdNdúl fnfy;a jÜfgdarejla ms<sn|jhs’

fï ioyd Tng wjYH jk wuqo%jH ish,a, b;du myiqfjka Tng fidhd .; yels w;r fuu fnfy;a mdkh Tng ksjfia§u ilia lr .kak;a mq¿jka’ ta jf.au fuu fnfyf;ka reêr kd,sld j, wjysr;d bj;a lsÍug wu;rj fiïm%;sYHdj jeks wdidOk ;;ajhka u¾Okh lsÍu ” m%;sYla;sh j¾Okh lsÍu ” wlaudj msßisÿ lsÍu yd wlaudfõ tkaihsu j¾Okh lsÍu jeks wfkl=;a m%fhdacko Tng ,nd .kak mq¿jkawjYH wuq o%jH
iqÿ ¿Kq ìla 40
f,,a, iu. foys f.ä 4
fikaáóg¾ 3la muK È. b.qre lene,a,la
msßiqÿ j;=r ,Sg¾ 2

idok l%uh
foys f.ä ish,a, len,s j,g lmd .kak
fmd;= yer .;a iqÿ ¿Kq ìla ish,a,;a fmdähg lmd .kak
b.qre lene,,ao fmdähg lmd .kak
ish,a, fydÈka íf,kav¾ lr .kak
f,day Ndckhlg oud thg j;=r ,Sg¾ fol tl;= lr r;a lrkak
kgkak Tkak fukak ;sh,d ,sfmka nd .kak
ñY%Kh isis,a jQ miq fmrkhlska fmrd .kak

YS;lrKfha .nvd lr ;nd .kak

fuu ñY%Kfhka ñ,s ,Sg¾ 200 la ieu WoEiklu mdkh lr hq;=hs’ bkamiq WoEik wdydrh .; hq;af;a meh foll ld,hla .; jQ miqjhs’ i;s ;=kl ld,hla fkdkj;ajd fï fnfy;a jÜfgdarej mdkh lrkak’ bkamiq i;shl ld,hlska miqj Tng wjYH kï ;j;a i;s ;=kl ld,hla fï fnfy; mdkh lrkak mq¿jka tfykï Tn;a fï reêr kd,sld wjysr;d u. yrjk iajdNdúl fnfy;a mdkh w;ayod n,kakflda’

Wmqgd .ekSu w,q;a foaj,a weiqfrks

Image

Views: 68      Oct 26, 2020

Views: 88      Oct 11, 2020

Views: 122      Oct 06, 2020

Views: 116      Sep 27, 2020

Views: 92      Sep 18, 2020

Views: 122      Aug 18, 2020

Views: 97      Aug 18, 2020

Views: 101      Jul 13, 2020

Views: 143      May 22, 2020

Views: 3240      Apr 20, 2020

Views: 3279      Mar 17, 2020

Views: 3250      Mar 17, 2020

Views: 3253      Mar 17, 2020

Views: 3328      Mar 15, 2020

Views: 3256      Mar 04, 2020

Views: 3268      Feb 20, 2020

Views: 3261      Jan 05, 2020

Views: 3250      Jan 05, 2020

Views: 3258      Jan 05, 2020

Views: 3260      Jan 05, 2020

Views: 3247      Dec 30, 2019

Views: 3270      Dec 30, 2019

Views: 3260      Dec 30, 2019

Views: 3258      Dec 17, 2019

Views: 3253      Dec 17, 2019

Views: 3257      Dec 17, 2019

Views: 3241      Dec 17, 2019

Views: 3249      Dec 17, 2019

Views: 3261      Nov 27, 2019

Views: 3258      Nov 27, 2019

Views: 3268      Oct 22, 2019

Views: 3260      Oct 14, 2019

Views: 3255      Oct 14, 2019

Views: 3265      Oct 02, 2019

Views: 3256      Oct 02, 2019

Views: 3279      Sep 23, 2019

Views: 3255      Sep 23, 2019

Views: 3265      Sep 23, 2019

Views: 3241      Sep 19, 2019

Views: 3254      Sep 19, 2019