lgg rig ;og yefmk w.a.,d


Aug 12, 2016    Views: 2909

lgg rig ;og yefmk w.a.,dlgg rig ;og yefmk w.a.,d úúO l%uhkag yod.kak mq¿jks' yd,a msáj,ska" ;ïnmq yd,a lnf,a neo fldgd.;a msáj,ska jf.au b;sß fjk n;a úh<d neo fldgd .;a msáj,skq;a w.a.,d yokjd' b;ska wrmsßueiafuka lghq;= lrk .DyKshkag fyd| wdrxÑhl=;a wrf.k riu ri w.a.,df;a fïihg le|jd .kakg ñka miq yelshdj ,efíú'

uq,skau wms yd,a msá w.a.,d yokafka fldfyduo lsh,d oek.ksuq' wmsg w.a.,d yokak wjYH msá yd,a Èfha od fmdÛjd f.k f.or§u fldgd .kakg mq¿jks' tfyu ke;akï fuda,lska fldgjd .kak;a mq¿jks' fudk l%uhg msá ilid .;a;;a fï msá lnf,a fyd¢ka neo .kakg ´kE' fyd¢ka neo.;a ;rug w.a.,dj, rij;a nj jeäfjkjd'

“fudkjo wjYH lrk foaj,a'”

neo.;a yd,amsá .%Eï 500 la" iSks .%Eï 250 la" .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2 la" ÆKq iaj,amhla iy lrouqx.= l=vq iaj,amhla iQodkï lr.kak' yd,a msá lnf,a neo y,df.k mfilska ;shkak' iSks j,g j;=r oud <sm ;nd fyd¢ka WKqlr .kak' m;a meKs ;rug WKqlr .kak wjYH keye' Wl= .;shg WKq lrf.k thg ÆKq" .ïñßia l=vq yd lrouqx.= l=vq tlalr <sfmka ndkak' meKs ál fldgia 2 lg fnod f.k tl fldgilg neo.;a msá fldgila tlalr blaukska .=,slr .kak' Tlafldu ál tljr ñY% lr.;af;d;a .=,slr .kak biair fj,d yhsfjkak mq¿jka'

fuhg wu;rj ;ïnd.;a yd,a neof.k fldgd y,d.;a;u ta msáj,skq;a w.a.,d yokak mq¿jka' ta l%uhg w.a.,d yokjd kï yd,a .%Eï 500 lg fmd,a nEhl fmd,a" iSks .%Eï 250 la ÆKq ri wkqj wjYH lrkjd'

fldfyduo yd,a w.a.,d yokafka'

fï i|yd ;ïnmq yd,a wrf.k .rd fidaod fyd¢ka fõ<d .kak ´kE' Bg miafia lnf,a rkajka mdgg yd,a mqmqrk m%udKhg neof.k .%hskavrh fyda jxf.äh Ndú;fhka fldgd y<d.kak' oeka fï y<d.;a msáj,g fmd,a" ÆKq iy iSks tlalr fyd¢ka ñY%lr ;ukag leue;s

m%udKlg .=,s yod.kak mq¿jks'

“t;fldg úh<d .;a n;aj,skq;a w.a.,d yokak mq¿jka fkao@”

Tõ' wms f.j,aj, b;sßfjk n;a fudk ;rï úis lrkjdo@ fï n;a msßiqÿjg fõ<d .;a;du w.a.,d yokak m%fhdackhg .kak n÷kl oud jid ;nkak' wjYH wjia:dfõ lnf,a neo .%hskavrhla fyda jxf.äfha fldgd y<df.k fmd,a" ÆKq" iSks tlalr .=,s yod.kak mq¿jka' tfyu ke;akï fï fldgd.;a msá n÷kl oud jid ;nd wjYH wjia:djl álla wrf.k fmd,a" iSks" ÆKq tlalr w.a.,d yokak' fï jf.a fohla wrmsßueiau w.hk .DyKshlg fndfydu jákd w;aoelSï' mjqf,a ljqre;a fï jf.a rij;a w.a.,d lkakg fndfydu wdid fõú'

Wmqgd .ekSu ;reKS weiqfrks'

Image

Views: 8      Feb 20, 2020

Views: 112      Jan 05, 2020

Views: 116      Jan 05, 2020

Views: 108      Jan 05, 2020

Views: 103      Jan 05, 2020

Views: 133      Dec 30, 2019

Views: 86      Dec 30, 2019

Views: 66      Dec 30, 2019

Views: 124      Dec 17, 2019

Views: 106      Dec 17, 2019

Views: 107      Dec 17, 2019

Views: 105      Dec 17, 2019

Views: 97      Dec 17, 2019

Views: 184      Nov 27, 2019

Views: 192      Nov 27, 2019

Views: 255      Oct 22, 2019

Views: 258      Oct 14, 2019

Views: 228      Oct 14, 2019

Views: 247      Oct 02, 2019

Views: 269      Oct 02, 2019

Views: 314      Sep 23, 2019

Views: 245      Sep 23, 2019

Views: 269      Sep 23, 2019

Views: 266      Sep 19, 2019

Views: 249      Sep 19, 2019

Views: 302      Sep 04, 2019

Views: 283      Sep 04, 2019

Views: 330      Aug 05, 2019

Views: 378      Jul 23, 2019

Views: 407      Jul 15, 2019

Views: 381      Jul 15, 2019

Views: 400      Jul 13, 2019

Views: 618      Jul 08, 2019

Views: 398      Jul 08, 2019

Views: 436      Jul 04, 2019

Views: 441      Jun 28, 2019

Views: 392      Jun 28, 2019

Views: 398      Jun 28, 2019

Views: 403      Jun 28, 2019

Views: 402      Jun 28, 2019