w, j,ska Tn fuf;la fkdú¢ ÈjHuh rihla ,nd.kak frims 5la


Aug 09, 2016    Views: 2869


w, j,ska Tn fuf;la fkdú¢ ÈjHuh rihla ,nd.kak frims 5la


Foodw, j,ska fkdfhla fkdfhla lEu cd;s yokak mq¿jka' wksjd wms wo Thd,g f.kdjd Thd, w,j,ska l,ska yo, ke;s lEu j¾. 5la' n,kak w, j,ska yokak mq¿jka fï rij;a lEu j¾. 5 yod.kak fldÉpr myiqhso lsh,' fï lEu rd;%S wdydr fõ,lg fyda WoEik wdyrhla jeäysáhkag jf.au f,i l=vd orejkag;a §ug iqÿiqhs'


1' Fried Mashed Potatoes
S

;ïnd fmdä lr .;a w, lma 2
.id.;a ì;a;r 1
ÆKq
.ïñßia
lsß lma 1$2
ng¾
mdka l=vqng¾ iy lsß ndckhlg oud ,sm ;nd ye¢ .dñka W;=rejd.kak' thg ÆKq" .ïñßia iy w, tla lr fyd¢ka ñY% lr .kak'
ksjqkq miq mehla muK YS;lrKfha ;nd .kak'
fuu w, ñY%kfhka l=vd fnda, idod ì;a;r ojgd mdka l=vq j, ;jrd .eUqre f;, neo.kak' jeä rihla tla lr .ekSug Tng fudi/,a,d Öia álla w,j,g tla lr.; yelshs'


2' Hash Browns
f.a%Ü lr.;a w, f.ä 2
fpdma lr.;a ¨kq f.ä 1$2
msá lma 1$4
ì;a;r 1
ÆKq
.ïñßiaf.a%Ü lr.;a w, fyd¢ka fidaod.kak' fyd¢ka ñßld j;=r bj;a lr .kak'
thg msá" ¨kq" ÆKq" .ïñßia iy ì;a;rh tla lr fyd¢ka wkd.kak'
kkaiaála mEka tll wäh jefyk m%udKhg f;,a oud idod .;a ñY%Kfhka ál ál f.k ;ekska ;ek ;nd yekaolska ;o lr me;,s lr .kak'
fome;a;u rka jka mdg jk ;=re neof.k WKqfjkau ms<s.kajkak'


3' Cheesy Potato Pan Cakes


;ïnd fmdä lr.;a w, lma 2
ì;a;r 1
lsß lma 1$2
msá lma 1$4
fpvd¾ Öia lma 1$4
ÆKq
fílska mõv¾ f;a ye¢ 1$4
ng¾ fïi yekaolaw," lsß iy ì;a;r fnda,a tll oud fyd¢ka ñY% lr.kak'
msá" ÆKq" Öia iy fílska mõv¾ w, ñY%Khg oud fyd¢ka l,jï lr.kak'
ng¾ j,g f;,a iaj,amhla tla lr kkaiaála mEka tll oud r;a lr ñY%Kfhka álla f.k mEka tlg oud fome;a;u rkajka mdg jk ;=re neo.kak'

leu;s kï neo l=vdjg lvd .;a fílka len,s tla lr.ekSfuka jvd;a rij;a lr.kak mq¿jka'


4' Baked Potato ^Oven&


f,dl= w, f.ä 1
ng¾
ÆKq
.ïñßia l=vq
.d .;a fudi/,a, Öia
mdka l=vqw, f.äh fmd;= yer fyd¢ka fidaod whsia j;=f¾ .s,ajd úkdä 15la muK ;nkak'
bka miq fjka fkdjk fia w, f.äh isyska fm;s lmd .kak'
ta u; ng¾ ;jrd ÆKq" .ïñßia bi fi,aishia 200g fmr r;a lr.;a W÷kl oud úkdä 30la fyda rka jka mdg jk ;=re fíla lr.kak'
W÷fkka t<shg f.k ;j;a ng¾ iaj,amhla ;jrd fudi/,a, Öia w, fm;s w;rg bi kej; úkdä 10la muK fíla lr.kak'
Tng leu;s kï úh,s ;hsï" Tß.dfkda" fyda mdia,s jeks fohla jqj;a fíla lsÍug fmr bi .ekSfuka jvd;a rij;a lr.kak mq¿jka'


Baked Potato ^Microwave&
S

w, f.ähla
ÆKq
.ïñßia
T,sõ f;,a
ng¾$ Öiafyd¢ka fidaod msßisÿ lr.;a w, f.äfha ;ekska ;ek .Ermamqjlska isÿre lr.kak' ^ke;akï w,f.äh mqmqrhs'&
ta u; T,sõ Ths,a fyd¢ka wdf,am lr ÆKq iy .ïñßia álla bi.kak'
uhsfl%dfõõ fia*a n÷kl ;nd *q,a mj¾ tfla úkdä 5la fíla lr.kak' th kej; msg;g f.k wfkla mi yrjd úkdä 3la kej; fíla lr.kak' ^w, f.äh fyd¢ka ;eïfnk ;=re fíla lrkak' Tn .kak w, f.äfha m%udKh wkqj
fõ,dj fjkia úh yelshs'&
fyd¢ka fíla Wk w, f.äh ueÈka .Ermamqjlska ydrd thg wu;r ÆKq iy .ïñßia iaj,amhla bi ng¾ fyda Öia tla lr ms<s.ekaúh yelshs'

leu;s kï fílaâ îkaia fyda wnrd.;a uia j,ska ilia lr.;a msrjqulao tla lr.; yelshs'


5' Potato & Meat Muffins


;ïnd fmdä lr.;a w, lma 2
fpdma lr.;a ¨kq lma 1$4
isyskaj lmd .;a mdia,s fld,
ÆKq
.ïñßia
ì;a;r 2
lsß lma 1$4
;ïnd wUrd.;a leu;s uia j¾.hla lma 1
.d .;a fudi/,a,d ÖiaÖia yer wksla ish,a, fyd¢ka ñY% lr.kak' u*ska g%ේ tll fyd¢ka ng¾ ;jrd idod.;a ñY%Kh mqrjd fudi/,a,d Öia Wäka bi.kak'
fi,aishia 180g fmr r;a lr.;a W÷kl oud úkdä 20)30la fíla lr.kak'

Image

Views: 90      Oct 22, 2019

Views: 105      Oct 14, 2019

Views: 86      Oct 14, 2019

Views: 96      Oct 02, 2019

Views: 107      Oct 02, 2019

Views: 145      Sep 23, 2019

Views: 102      Sep 23, 2019

Views: 107      Sep 23, 2019

Views: 117      Sep 19, 2019

Views: 104      Sep 19, 2019

Views: 151      Sep 04, 2019

Views: 127      Sep 04, 2019

Views: 170      Aug 05, 2019

Views: 229      Jul 23, 2019

Views: 251      Jul 15, 2019

Views: 224      Jul 15, 2019

Views: 249      Jul 13, 2019

Views: 443      Jul 08, 2019

Views: 239      Jul 08, 2019

Views: 274      Jul 04, 2019

Views: 286      Jun 28, 2019

Views: 238      Jun 28, 2019

Views: 246      Jun 28, 2019

Views: 255      Jun 28, 2019

Views: 250      Jun 28, 2019

Views: 233      Jun 24, 2019

Views: 232      Jun 24, 2019

Views: 214      Jun 19, 2019

Views: 239      Jun 19, 2019

Views: 210      Jun 19, 2019

Views: 204      Jun 19, 2019

Views: 224      Jun 03, 2019

Views: 229      Jun 03, 2019

Views: 236      Jun 03, 2019

Views: 241      Jun 03, 2019

Views: 262      Jun 02, 2019

Views: 203      Jun 01, 2019

Views: 245      May 29, 2019

Views: 237      May 29, 2019

Views: 230      May 29, 2019

Views: 229      May 29, 2019

Views: 517      May 29, 2019

Views: 216      May 28, 2019