y÷kd.kak Èhjeähdfõ mQ¾j ,laIK


Jul 14, 2016    Views: 3119

y÷kd.kak Èhjeähdfõ mQ¾j ,laIK

Y%S ,xldfõ Èhjeähd frda.fhka fmf<k ixLHdj wdikak jYfhka ñ,shk tlls' mQ¾j Èhjeähd frda.h l,ska y÷kd .ekSfuka j<lajd .ekSug úYd, jYfhka jeo.;a jk wÈhrls' ksisf,i Èhjeähd frda.h j<lajd .ekSu yd md,kh lsÍu uÛska ixl+,;d mud lsÍug;a" j<lajd .ekSug;a yelshdj mj;S' Èhjeähd frda.fhka fmf<k ck.ykfhka 90] )95] lgu we;af;a fojeks m%fNaofha Èhjeähdjhs' 5] ) 10] msßilg we;af;a m<uq m%fNaofha Èhjeähdjhs'

Èhjeähdj hkq l=ulao@

isrefr bkaishq,Ska kï fyda¾fudakh ksmoùu fyda l%shdldÍ;ajh wvq ùu fya;=fjka reêrfha iSks uÜgu by< hdu Èhjeähdj f,i ye¢kafõ'tu ;;a;ajh bkaishq,Ska fkdue;sùu" m%udKj;aj ksmofkdùu fyda wod< mgl uÛska bkaishq,Ska ksis mߧ Ndú;d fkdlsÍu fyda fuu idOlhka ys ixl,khka fya;=fjka we;sfõ'

Èhjeähdj m%fNao wxl 2 ^bkaishq,ska w;HjYH fkdjQ Èhjeähdj$õèÉɾ&

fuh w.akHdYh ksishdldrj l%shd lsÍug fkdyels ùu ksid we;sjk ;;a;ajhls' fuys§ w.akHdYh uÛska ksmojk bkaishq,ska m%udKh l%ufhka wvq ùug mgka .kshs' fuu j¾.fha Èhjeähdj i|yd ;ks fya;=jla fkdue;' kuq;a wfhl=g fuh je<£u i|yd jeä wjodkula iys; idOl mj;S' tkï"

1' jhi wjq' 40g jeä

2' wê nr

3' wvq Wm;a nr

4' mjqf,a f,a {d;Skag Èhjeähdj je<£ ;sîu

5' .¾NkS iufha Èhjeähd ;;a;ajh we;s ùu

6' fugfnd,sla iskafv%daï (Metabolic syndrome) kï ;;a;ajh

Èhjeähdj ;udgu y÷kd.ekSfï yelshdj mj;So@

fojk m%fNaofha Èhjeähd ;;a;ajfhka fmf<k fndfyda mqoa.,hska ;=< frda. ,laIK fmkakqï fkdlrhs' kuq;a" iuyr mqoa.,hska ;=< my; ,laIK oelsh yels fõ'

* w,ilu

* uykaish

* nr wvq ùu

* rd;%shg uq;%d my lsÍfï jdr .Kk jeä ùu

* wêl msmdih iy c,h mdkh jeä ùu

* úimamq ìì<s" ierj f.ä jeks p¾u wdidokhka

* È,Sruh wdidokhka fya;=fjka Èfjys iqÿ meye me;sÍula we;sùu

* iqj fkdjk ;=jd,

* w;a md ysßjeàu" fmkSu ÿ¾j, ùu

by; frda. ,laIKhkaf.ka tlla fyda ;sfí kï Tnf.a reêr.; iSks uÜgu mÍlaId lr .ekSu kqjKg yqreh' th fndfyda úg fojeks m%fNaofha Èhjeähdj úh yelshs'

Wmqgd .ekSu ÈkñK mqj;a m;weiqfrk

Image

Views: 1      May 22, 2020

Views: 3124      Apr 20, 2020

Views: 3127      Mar 17, 2020

Views: 3127      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 15, 2020

Views: 3123      Mar 04, 2020

Views: 3128      Feb 20, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3125      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3131      Nov 27, 2019

Views: 3128      Nov 27, 2019

Views: 3125      Oct 22, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3128      Oct 02, 2019

Views: 3125      Oct 02, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3126      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3126      Sep 19, 2019

Views: 3126      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3127      Aug 05, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3129      Jul 23, 2019

Views: 3126      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 15, 2019

Views: 3125      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019