nkdkd msg¾ia


Jul 12, 2016    Views: 2850

nkdkd msg¾ia

flfi,a f.ähla w;=remig .kakg fldhs ljqre;a leue;shs' wo wm y÷kajd fokakg hkafka ;rula bÿKq flfi,a f.äj,ska rij;a w;=remila idod.kakd wdldrhhs'

wjYH o%jH •-

bÿKq flfi,a f.ä - 10

^weUq,a flfi,akï jvd;a fyd|hs&

ySkshg .d .;a yl=re - 100g

;, weg - 50g

fmd,a fyda ls;=,a meKs wඬq fldamam - 1

mdka msá - 250g

t<lsß fyda msálsß wjYH m%udKhg

ly l=vq f;a ye¢ - 1$2

ÆKq iaj,amhla

fílsx mjqv¾ f;a ye¢ - 1$4

ms<sfh, lrk wdldrh

mdkamsá" lsß ly fílsx mjqv¾ tlg oud fyd¢ka íf,kav¾ lr ñY%Kh fmrd .kak' thg ;, weg tl;= lrkak'

miqj flfi,a f.ä folg m,d mdka msá álla ;jrd idod .;a negrfha .s,ajd r;ajQ f;f,ys neo .kak' neo.;a flfi,a f.ä iqÿiq ;eáhlg oud thg meKs" yl=re" Wäka oud lEug .kak' l=re÷ l=vq iaj,amhla oeófuka jvd;a rihla f.fkhs'

Wmqgd .ekSu is¿ñK mqj;a m; weiqfrk

Image

Views: 7      Sep 19, 2019

Views: 7      Sep 19, 2019

Views: 51      Sep 04, 2019

Views: 67      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 127      Jul 15, 2019

Views: 145      Jul 13, 2019

Views: 248      Jul 08, 2019

Views: 133      Jul 08, 2019

Views: 168      Jul 04, 2019

Views: 178      Jun 28, 2019

Views: 145      Jun 28, 2019

Views: 150      Jun 28, 2019

Views: 149      Jun 28, 2019

Views: 153      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 24, 2019

Views: 141      Jun 24, 2019

Views: 119      Jun 19, 2019

Views: 140      Jun 19, 2019

Views: 130      Jun 19, 2019

Views: 124      Jun 19, 2019

Views: 154      Jun 03, 2019

Views: 152      Jun 03, 2019

Views: 154      Jun 03, 2019

Views: 159      Jun 03, 2019

Views: 179      Jun 02, 2019

Views: 131      Jun 01, 2019

Views: 154      May 29, 2019

Views: 155      May 29, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 147      May 29, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 131      May 28, 2019

Views: 133      May 27, 2019

Views: 132      May 27, 2019

Views: 128      May 26, 2019

Views: 222      Apr 10, 2019

Views: 231      Apr 10, 2019

Views: 237      Apr 10, 2019