nkdkd msg¾ia


Jul 12, 2016    Views: 2889

nkdkd msg¾ia

flfi,a f.ähla w;=remig .kakg fldhs ljqre;a leue;shs' wo wm y÷kajd fokakg hkafka ;rula bÿKq flfi,a f.äj,ska rij;a w;=remila idod.kakd wdldrhhs'

wjYH o%jH •-

bÿKq flfi,a f.ä - 10

^weUq,a flfi,akï jvd;a fyd|hs&

ySkshg .d .;a yl=re - 100g

;, weg - 50g

fmd,a fyda ls;=,a meKs wඬq fldamam - 1

mdka msá - 250g

t<lsß fyda msálsß wjYH m%udKhg

ly l=vq f;a ye¢ - 1$2

ÆKq iaj,amhla

fílsx mjqv¾ f;a ye¢ - 1$4

ms<sfh, lrk wdldrh

mdkamsá" lsß ly fílsx mjqv¾ tlg oud fyd¢ka íf,kav¾ lr ñY%Kh fmrd .kak' thg ;, weg tl;= lrkak'

miqj flfi,a f.ä folg m,d mdka msá álla ;jrd idod .;a negrfha .s,ajd r;ajQ f;f,ys neo .kak' neo.;a flfi,a f.ä iqÿiq ;eáhlg oud thg meKs" yl=re" Wäka oud lEug .kak' l=re÷ l=vq iaj,amhla oeófuka jvd;a rihla f.fkhs'

Wmqgd .ekSu is¿ñK mqj;a m; weiqfrk

Image

Views: 45      Feb 20, 2020

Views: 127      Jan 05, 2020

Views: 135      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 149      Dec 30, 2019

Views: 100      Dec 30, 2019

Views: 78      Dec 30, 2019

Views: 141      Dec 17, 2019

Views: 121      Dec 17, 2019

Views: 118      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 107      Dec 17, 2019

Views: 201      Nov 27, 2019

Views: 204      Nov 27, 2019

Views: 268      Oct 22, 2019

Views: 272      Oct 14, 2019

Views: 239      Oct 14, 2019

Views: 260      Oct 02, 2019

Views: 283      Oct 02, 2019

Views: 329      Sep 23, 2019

Views: 259      Sep 23, 2019

Views: 283      Sep 23, 2019

Views: 285      Sep 19, 2019

Views: 264      Sep 19, 2019

Views: 316      Sep 04, 2019

Views: 293      Sep 04, 2019

Views: 344      Aug 05, 2019

Views: 394      Jul 23, 2019

Views: 424      Jul 15, 2019

Views: 398      Jul 15, 2019

Views: 412      Jul 13, 2019

Views: 631      Jul 08, 2019

Views: 418      Jul 08, 2019

Views: 448      Jul 04, 2019

Views: 456      Jun 28, 2019

Views: 410      Jun 28, 2019

Views: 409      Jun 28, 2019

Views: 416      Jun 28, 2019

Views: 418      Jun 28, 2019