yßu rihs .ia,nq uialÜ


Jul 12, 2016    Views: 3119

yßu rihs .ia,nq uialÜ

.ia,nq ke;skï mefmd,a ´ku flfkla leue;s m,;=rla ' ta;a oeka mefmd,aj,ska uialÜ yo,d w;=re mila f,i wdydrhg .kakg fï jÜfgdarej wkqj Tng mq¿jka'

wjYH jkafk

750g muK nr meiqKq .ia,nq f.ä - 1

re,x - 500g

iSks - 750g

ng¾ fïi ye¢ - 2

lr| uqx.= l=vq f;a ye¢ - ½‍

jeks,d f;a ye¢ - 1

lmd.;a lcq - 50g

leue;s kï l,ßka j¾.hlska ìxÿ - 2

ms<sfh, lrk wdldrh

m<uqj .ia,nq f.äh folg lmd weg bj;a lr ysrukhlska ySkshg .d.kak' .d.;a .ia,nq W;=rk j;=rg oud úkdä 10 l muK ld,hla ;ïnd .kak'

miqj ;ïnd .;a .ia,nq msßisÿ frÈ lE,a,lg oud ñßld .kak' oeka re,x ál lnf,a hdka;ug neo .kak'

bkamiq iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg ng¾ tlalr r;ajk úg .ia,nq" re,x iy iSks iuÛ wksl=;a ishÆ u o%jH oud fyd¢ka ye¢ .dkak' ksfjkakg fmr ;eáhlg oud lE,s lmd .kak' Tn wඬjmq f,dl= la,Sksx jev f,aisu f,ais lrk mqxÑ jevWmqgd .ekSu is¿ñK mqj;a m; weiqfrk

Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3131      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3134      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3131      Sep 19, 2019

Views: 3129      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3132      Jul 23, 2019

Views: 3129      Jul 15, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019