b;d,sfha úÈyg iame.á youq


Jul 05, 2016    Views: 2848

b;d,sfha úÈyg iame.á youq

b;d,sfha Ôj;ajk" /lshdj lrk ,dxlslhska msßi jeä ksid iuyr b;d,s lEu oeka wmg;a yqremqreÿhs‍‍' kQâ,aia" iame.á" uelfrdaks j¾. fï w;ßka m%Odkhs' wo ri÷k lEu ;Srfhka ‘iame.á’ b;d,shka úÈyg ms<sfh, lr.kakd wdldrh Tng lshd fokakg iqð;a wdßhr;ak iQmfõÈhd iQodkï'

úfõlS i;swka;fha yefudau f.or bkak fj,djl blaukska myiqfjka ms<sfh, lr.kakg mq¿jka ‘iame.á’ ri ú|,d n,uq'

wjYH o%jH •-

;ïnd .;a iame.á - 400g

^j;=r ;nd fyd¢ka W;=rk úg iame.á oud ;ïnd .kak&

;ïnd .;a l=l=¿ uia ^lmd.;a fmdä lE,s& - 300 g

fgduefgda flpma wඬq fldamam - 1 1$2

j;=r wඬq fldamam - 1 úkdlsß wඬq fldamam - 1$4

ÿUqre iSks fïi ye¢ - 2 .ïñßia l=vq f;a ye¢ - 1

foys hqI fïi ye¢ - 1 fidahd fidaia fïi ye¢ - 1

moug ÆKq wUrd .;a wn f;a ye¢ - 1

lmd.;a fn,a fmm¾ - 50g lmd.;a ¨kq - 50g

ndnlshq fidaia wUrd .;a iqÿ ¨kq

T,sõ f;,a ke;fyd;a fmd,af;,a fïi ye¢ - 2

idod .kafka fufyuhs'

;rul f,dl= Ndckhla <sm u; ;nd thg f;,a oud r;alr .kak' oeka thg iqÿ ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiq ndnlshq fidaia tlalr thgu lmd.;a uia o tlalr thg ;ïnd .;a uia iy iame.á oud fyd¢ka l,jï lr.kak'

fidaia tl yokafka fufyuhs'

;rul Ndckhla <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla oud thg wksl=;a ishÆu o%jH tlalr fyd¢ka ye¢.d .kak' bkamiq iame.áj,g fuu fidaia oud ms<s.kajkak'
Wmqgd .ekSu is¿ñK mqj;a m; weiqfrk

Image

Views: 42      Sep 04, 2019

Views: 62      Aug 05, 2019

Views: 121      Jul 23, 2019

Views: 141      Jul 15, 2019

Views: 122      Jul 15, 2019

Views: 139      Jul 13, 2019

Views: 232      Jul 08, 2019

Views: 127      Jul 08, 2019

Views: 160      Jul 04, 2019

Views: 168      Jun 28, 2019

Views: 137      Jun 28, 2019

Views: 140      Jun 28, 2019

Views: 141      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 137      Jun 24, 2019

Views: 133      Jun 24, 2019

Views: 110      Jun 19, 2019

Views: 130      Jun 19, 2019

Views: 123      Jun 19, 2019

Views: 117      Jun 19, 2019

Views: 147      Jun 03, 2019

Views: 147      Jun 03, 2019

Views: 150      Jun 03, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 175      Jun 02, 2019

Views: 127      Jun 01, 2019

Views: 150      May 29, 2019

Views: 150      May 29, 2019

Views: 146      May 29, 2019

Views: 140      May 29, 2019

Views: 155      May 29, 2019

Views: 127      May 28, 2019

Views: 127      May 27, 2019

Views: 126      May 27, 2019

Views: 123      May 26, 2019

Views: 217      Apr 10, 2019

Views: 225      Apr 10, 2019

Views: 233      Apr 10, 2019

Views: 239      Apr 09, 2019