b;d,sfha úÈyg iame.á youq


Jul 05, 2016    Views: 3119

b;d,sfha úÈyg iame.á youq

b;d,sfha Ôj;ajk" /lshdj lrk ,dxlslhska msßi jeä ksid iuyr b;d,s lEu oeka wmg;a yqremqreÿhs‍‍' kQâ,aia" iame.á" uelfrdaks j¾. fï w;ßka m%Odkhs' wo ri÷k lEu ;Srfhka ‘iame.á’ b;d,shka úÈyg ms<sfh, lr.kakd wdldrh Tng lshd fokakg iqð;a wdßhr;ak iQmfõÈhd iQodkï'

úfõlS i;swka;fha yefudau f.or bkak fj,djl blaukska myiqfjka ms<sfh, lr.kakg mq¿jka ‘iame.á’ ri ú|,d n,uq'

wjYH o%jH •-

;ïnd .;a iame.á - 400g

^j;=r ;nd fyd¢ka W;=rk úg iame.á oud ;ïnd .kak&

;ïnd .;a l=l=¿ uia ^lmd.;a fmdä lE,s& - 300 g

fgduefgda flpma wඬq fldamam - 1 1$2

j;=r wඬq fldamam - 1 úkdlsß wඬq fldamam - 1$4

ÿUqre iSks fïi ye¢ - 2 .ïñßia l=vq f;a ye¢ - 1

foys hqI fïi ye¢ - 1 fidahd fidaia fïi ye¢ - 1

moug ÆKq wUrd .;a wn f;a ye¢ - 1

lmd.;a fn,a fmm¾ - 50g lmd.;a ¨kq - 50g

ndnlshq fidaia wUrd .;a iqÿ ¨kq

T,sõ f;,a ke;fyd;a fmd,af;,a fïi ye¢ - 2

idod .kafka fufyuhs'

;rul f,dl= Ndckhla <sm u; ;nd thg f;,a oud r;alr .kak' oeka thg iqÿ ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiq ndnlshq fidaia tlalr thgu lmd.;a uia o tlalr thg ;ïnd .;a uia iy iame.á oud fyd¢ka l,jï lr.kak'

fidaia tl yokafka fufyuhs'

;rul Ndckhla <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla oud thg wksl=;a ishÆu o%jH tlalr fyd¢ka ye¢.d .kak' bkamiq iame.áj,g fuu fidaia oud ms<s.kajkak'
Wmqgd .ekSu is¿ñK mqj;a m; weiqfrk

Image

Views: 28      May 22, 2020

Views: 3152      Apr 20, 2020

Views: 3164      Mar 17, 2020

Views: 3159      Mar 17, 2020

Views: 3160      Mar 17, 2020

Views: 3161      Mar 15, 2020

Views: 3163      Mar 04, 2020

Views: 3163      Feb 20, 2020

Views: 3161      Jan 05, 2020

Views: 3159      Jan 05, 2020

Views: 3170      Jan 05, 2020

Views: 3164      Jan 05, 2020

Views: 3158      Dec 30, 2019

Views: 3168      Dec 30, 2019

Views: 3159      Dec 30, 2019

Views: 3165      Dec 17, 2019

Views: 3164      Dec 17, 2019

Views: 3164      Dec 17, 2019

Views: 3157      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3169      Nov 27, 2019

Views: 3164      Nov 27, 2019

Views: 3163      Oct 22, 2019

Views: 3163      Oct 14, 2019

Views: 3165      Oct 14, 2019

Views: 3170      Oct 02, 2019

Views: 3158      Oct 02, 2019

Views: 3164      Sep 23, 2019

Views: 3165      Sep 23, 2019

Views: 3169      Sep 23, 2019

Views: 3161      Sep 19, 2019

Views: 3164      Sep 19, 2019

Views: 3162      Sep 04, 2019

Views: 3170      Sep 04, 2019

Views: 3166      Aug 05, 2019

Views: 3156      Aug 05, 2019

Views: 3166      Jul 23, 2019

Views: 3165      Jul 15, 2019

Views: 3162      Jul 15, 2019

Views: 3158      Jul 13, 2019