Models mirror
Udari Warnakulasuriya World Tour
images (90)
suraja mapa and peshala
images (16)
Ishany Photoshoot at pettah
images (15)
Nishani new
images (9)
  Song of the Day - Lyrics
wen wenna puluwannam
Mathakayan Obe Sithe
Obage Sewane
Ukulata Nawath
Hadawatha Parana Son
payana ira pana kage
  Films
Love failure
Ali Surathal
Mangala thagga sinha
Pawana Ralu Wiya Sin
Aasha
seilama sinhala film
  Cartoons
SURAWEERA BATTA
MAYA BANDAHNA 16
PAN PASIDUWAN 12
Zinbad 03
BEN10 - (05) 2015-04
MAD - 2014-04-10
  Ladies Article
reêr mÍlaIK iy uq;%d mÍlaIK u`.ska wid;añl;d y÷kd.; yelshs
Jul 06, 2016  Views 2744
t<j¿ ‍fmd,a frdà
Aug 01, 2018  Views 2748
w;= lene,a,lska me< isgqùfï id¾:l l%uh
Apr 08, 2014  Views 2738
wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd
Nov 30, 2016  Views 2747
Apr 30, 2013  Views 2743
Dec 15, 2014  Views 2742
Aug 19, 2014  Views 2746
kłk i,ajd¾ ś,dis;d
Jul 31, 2012  Views 2744
b;d,sfha úÈyg iame.á youq
Jul 05, 2016
view 2743 times
0 Comments

b;d,sfha úÈyg iame.á youq

b;d,sfha Ôj;ajk" /lshdj lrk ,dxlslhska msßi jeä ksid iuyr b;d,s lEu oeka wmg;a yqremqreÿhs‍‍' kQâ,aia" iame.á" uelfrdaks j¾. fï w;ßka m%Odkhs' wo ri÷k lEu ;Srfhka ‘iame.á’ b;d,shka úÈyg ms<sfh, lr.kakd wdldrh Tng lshd fokakg iqð;a wdßhr;ak iQmfõÈhd iQodkï'

úfõlS i;swka;fha yefudau f.or bkak fj,djl blaukska myiqfjka ms<sfh, lr.kakg mq¿jka ‘iame.á’ ri ú|,d n,uq'

wjYH o%jH •-

;ïnd .;a iame.á - 400g

^j;=r ;nd fyd¢ka W;=rk úg iame.á oud ;ïnd .kak&

;ïnd .;a l=l=¿ uia ^lmd.;a fmdä lE,s& - 300 g

fgduefgda flpma wඬq fldamam - 1 1$2

j;=r wඬq fldamam - 1 úkdlsß wඬq fldamam - 1$4

ÿUqre iSks fïi ye¢ - 2 .ïñßia l=vq f;a ye¢ - 1

foys hqI fïi ye¢ - 1 fidahd fidaia fïi ye¢ - 1

moug ÆKq wUrd .;a wn f;a ye¢ - 1

lmd.;a fn,a fmm¾ - 50g lmd.;a ¨kq - 50g

ndnlshq fidaia wUrd .;a iqÿ ¨kq

T,sõ f;,a ke;fyd;a fmd,af;,a fïi ye¢ - 2

idod .kafka fufyuhs'

;rul f,dl= Ndckhla <sm u; ;nd thg f;,a oud r;alr .kak' oeka thg iqÿ ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiq ndnlshq fidaia tlalr thgu lmd.;a uia o tlalr thg ;ïnd .;a uia iy iame.á oud fyd¢ka l,jï lr.kak'

fidaia tl yokafka fufyuhs'

;rul Ndckhla <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla oud thg wksl=;a ishÆu o%jH tlalr fyd¢ka ye¢.d .kak' bkamiq iame.áj,g fuu fidaia oud ms<s.kajkak'
Wmqgd .ekSu is¿ñK mqj;a m; weiqfrk

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *