Models mirror
nishee leg
images (9)
Thanuja Jayasinghe fashion
images (45)
Pink Queen
images (21)
sandaruwan and surangi wedding
images (18)
  Song of the Day - Lyrics
Oya Ru Soba
Husmak Durin (Dura Y
mage-langa-inna-kiya
bidunu pem hada niwa
Amma Sandaki
kinnaraviye malak ne
  Films
Aru De Soysa Comedy
My Girlfriend is an
A Dirty Carnival 200
The Thieves
Up Kids
SUPER six
  Cartoons
Raja KesBeywo -16
WALAS MULLA-s3 (242)
Mini Toon Sinhala Ca
THE IRON MAN (02) 20
BEN10 - (32) 2015-05
YAKARI-(26) 2014-10-
  Ladies Article
Oct 18, 2014  Views 2380
Sep 21, 2012  Views 3504
y÷kd.;a jydu m%;sldr werôh hq;= Y%jKdndO
Feb 09, 2018  Views 73
fojeks ukd,shlg lÈu fldKavd ieris,a,la
Jul 25, 2014  Views 2389
Jul 20, 2013  Views 2547
Aug 07, 2012  Views 3475
Tima Èkj, ms<smeÈh hq;= j;a ms<sfj;a
Mar 08, 2014  Views 2468
Jan 14, 2013  Views 3093
ñ,ala fIala
Jun 25, 2016
view 2425 times
0 Comments

ñ,ala fIala

ñ,ala fIala lshkafk mqxÑ orejka fndkak leue;su mdkhla' oeka Tng f.or§u ñ,alafIala f,aisfhka u yod.kak mq¿jka'

wjYH jkafk
lsß ùÿre 2
jeks,d whsial%Sï ial=ma msreKq ye¢ 3 - 4
bÿKq flfi,a f.ä 1
^wdkud¿" weïnqï" flda,sl=Ügq kï jvd fyd|hs& ke;fyd;a bÿKq .ia,nq" fu,ka" wU jeks m<;=rla'

fufyu ms<sfh< lrkak

lsß iy m,;=re íf,kavrhlg oud fyd¢ka .id .kak' bkamiq ial+ma tl msfrkak whsia l%Sï‍ f.k thska folla oud fyd¢ka .id .kak' oeka leu;s yevfha ùÿrej,g oud Wäka whsia l%Sï ial+ma tlla oud ms<s.kajkak'

^jeks,d" fpdla,Ü" iafgdafnß" ñ,ala fIala j,g whsia l%Sï iu.Û lsß odkak' mDDÜ ñ,ala fIala j,g leue;s m,;=re tlalr .kak'&

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *