Models mirror
shanurdri and manuranga
images (18)
iro lankathilaka
images (7)
Muthu Model
images (12)
Mihirangi
images (5)
  Song of the Day - Lyrics
Sundarathwayen Piri
Hitha Wawannema Na O
Neela Daase
Ma Ekkala Amanapa We
Adara Dedunna Payala
Duwe Nuba Mage Prana
  Films
Chooda Manikkaya
ANJAAN
KO MARK NO MARK
Wala Patala
Dhawala Paura
In the Name of the K
  Cartoons
SUTINMAATIN (20) 201
KUMBICHCHI (16) 2015
SUTINMAATIN (204) 20
SUTINMAATIN (128) 20
MAYA DIVAINA 07 2016
AUSTIN and JUSTIN 20
  Ladies Article
lsß ri jEfyk mqrjmq mf;da, neÿu
Feb 17, 2015  Views 2380
Aug 06, 2014  Views 2395
Jan 03, 2013  Views 2355
May 17, 2013  Views 2657
fldaK udi j, ksjdi iE§u iqno@
Jul 17, 2014  Views 2417
Nov 17, 2013  Views 2803
msáka .kak .dKska nd.hlau wvqfjka f.or§u rig yod.; yels nhsÜ 5la
Nov 12, 2016  Views 542
Aug 07, 2014  Views 2503
iõfndr
Jun 25, 2016
view 2594 times
0 Comments

iõfndr

lr lr .d yefmk iõfndr lkak f,dl= l=vd ljqre;a leue;shs' ta;a fïjd fjf<| fmdf<a wfkla meKs ri leú,sj,g jvd ;rula ñ, wêlhs' ta ksid Tkak wo Thd,g iõfndr f.or§u yod .kak mq¿jka'

wjYH jkafk
iõ 200g
iSks 200g
.d.;a fmd,a 200g
mdka l=vq 200g

ms<sfh, lrk wdldrh

;rul f,dl= Ndckhla f.k thg iõ" iSks" fmd,a iy mdkal=vq oud tlg l,jï lr .kak' oeka fuu ñY%Kh álla f;; .;sfhka hqla; fjhs' bkamiq leue;s m%udKfha rjqï yevhg lmd.kak' ^p'v'c nghlska lmd.;a w`.,a 1$2 muK Wi w`.,a 2 - 3 la muK m<, ng lE,a,la fyda ma,diaála fnda;,hlska jqK;a rjqï lmd .ekSug mq¿jka'&

miqj ng¾ .d.;a ;eáhla f.k tys rjqï w;=rd wjka tlg oud ^wjka tlg oeñh yels ;eáhla& fi,aishia wxYl 100 muK WIaK;ajfha fyd¢ka mq¿iaid .kak' ^frdaia lr .kak'&

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *