Models mirror
real fashon show in sri lnaka
images (0)
Miss Intercontinental 2013
images (77)
Yashoda Wimaladharma in Bracknell
images (13)
mariya
images (8)
  Song of the Day - Lyrics
Oba Dakumen
Mal Pokuru Pokuru Ay
Sithin Ma Nosali Hid
Api Kawruda
Denuwan yauna
Penena Nopenena Dura
  Films
Jundayi Gundayi
Sniper Legend
Dildaar - Hindi Mov
Rama Rama Krishna Kr
The Lost Valentine
Thilalangadi
  Cartoons
AUSTIN and JUSTIN 20
Ben Ten 20.03.2013
DUCK DODGERS (09) 20
PENGUINS OF MADAGASC
SUTINMAATINs-2- (225
MAD - 05-05
  Ladies Article
nfâ f;,a ;ekam;a fj,d jdf; msß,d wvq lr.kafka fldfyduo@
Sep 12, 2015  Views 2782
uq;%d wdidok j<lajd.kafka fldfyduo@
Dec 09, 2015  Views 2458
Jan 14, 2013  Views 3252
Oct 24, 2013  Views 3484
Mar 12, 2015  Views 3728
ksfrda.S flia l,Ulg Wmfoia 6la'''
Mar 04, 2016  Views 5091
ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila 
Aug 06, 2014  Views 2498
ojia úiafika wiajekak fk<d.; yels uq.=Kajekak md;a;shla
Apr 10, 2014  Views 2583
ñY% t<j¿ iagQ
Jun 04, 2016
view 2659 times
0 Comments

ñY% t<j¿ iagQ

fï ojiaj, t<j¿ ñ, álla by< .sh;a wdydr fõ,lg t<j¿ ke;=ju neye' wo wms bÈßm;a lrkafka t<j¿ ál ál f.k wmQre ñY% t<j¿ iagQ tlla msi .kakd wkaouhs' ksfjig wuq;a;ka lSm fofkla meñKs wjia:djl§ b;du;a blaukska rij;aj ms<sfh, lrf.k n;a iu.Û ms<s.kajkak fuh lÈuhs'

wjYH o%jH

f.dajd u,a - 100g

w, - 100g

lerÜ - 100g

fndaxÑ - 100g

f.dajd - 100g

lcq uo - 100g

iqÿ ¨kq - 10g

lmd.;a r;= ¨kq - 50g

lrmsxpd b;s - 1

ly l=vq f;a ye¢ - 0'5

.ïñßia l=vq f;a ye¢ - 1

‍fmd,a lsß wඬq fldamam - 1

j;=r moug

ng¾ fïi ye¢ - 1

ms<sfh, lrkafk fufyuhs

ishÆu t<j¿ j¾. w`.,a fofla muK lE,s j,g lmd .kak' miqj Ndckhlg ng¾ oud th <sm u; ;nd r;ajk úg r;= ¨kq" lrmsxpd" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg u ishÆu t<j¿ j¾. iy wfkl=;a ishÆu foa oud j;=r wjYH moug oud ;ïnd .kak' j;=r .;sh ys÷Kq miq ñá lsß oud ‍W;=rjd .kak' oeka fuh l,jï lr" lsß Ndf.g ^1‍‍$2& ys÷Kq miq <sfmka nd .kak'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *