asd
asf
asd

ñY% t<j¿ iagQ


Jun 04, 2016    Views: 2771

ñY% t<j¿ iagQ

fï ojiaj, t<j¿ ñ, álla by< .sh;a wdydr fõ,lg t<j¿ ke;=ju neye' wo wms bÈßm;a lrkafka t<j¿ ál ál f.k wmQre ñY% t<j¿ iagQ tlla msi .kakd wkaouhs' ksfjig wuq;a;ka lSm fofkla meñKs wjia:djl§ b;du;a blaukska rij;aj ms<sfh, lrf.k n;a iu.Û ms<s.kajkak fuh lÈuhs'

wjYH o%jH

f.dajd u,a - 100g

w, - 100g

lerÜ - 100g

fndaxÑ - 100g

f.dajd - 100g

lcq uo - 100g

iqÿ ¨kq - 10g

lmd.;a r;= ¨kq - 50g

lrmsxpd b;s - 1

ly l=vq f;a ye¢ - 0'5

.ïñßia l=vq f;a ye¢ - 1

‍fmd,a lsß wඬq fldamam - 1

j;=r moug

ng¾ fïi ye¢ - 1

ms<sfh, lrkafk fufyuhs

ishÆu t<j¿ j¾. w`.,a fofla muK lE,s j,g lmd .kak' miqj Ndckhlg ng¾ oud th <sm u; ;nd r;ajk úg r;= ¨kq" lrmsxpd" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg u ishÆu t<j¿ j¾. iy wfkl=;a ishÆu foa oud j;=r wjYH moug oud ;ïnd .kak' j;=r .;sh ys÷Kq miq ñá lsß oud ‍W;=rjd .kak' oeka fuh l,jï lr" lsß Ndf.g ^1‍‍$2& ys÷Kq miq <sfmka nd .kak'

Image

Views: 23      Dec 04, 2018

Views: 31      Dec 04, 2018

Views: 57      Nov 27, 2018

Views: 51      Nov 23, 2018

Views: 38      Nov 23, 2018

Views: 52      Nov 14, 2018

Views: 56      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 68      Oct 22, 2018

Views: 64      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2872      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2876      Oct 04, 2018

Views: 2807      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2828      Sep 21, 2018

Views: 2812      Sep 17, 2018

Views: 2815      Sep 17, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2812      Sep 05, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2792      Aug 27, 2018

Views: 2806      Aug 23, 2018

Views: 2809      Aug 15, 2018

Views: 2813      Aug 15, 2018

Views: 2803      Aug 15, 2018

Views: 2816      Aug 15, 2018

Views: 2811      Aug 15, 2018

Views: 2805      Aug 09, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2803      Aug 01, 2018

Views: 2827      Jul 23, 2018

Views: 2812      Jul 23, 2018