ñY% t<j¿ iagQ


Jun 04, 2016    Views: 2835

ñY% t<j¿ iagQ

fï ojiaj, t<j¿ ñ, álla by< .sh;a wdydr fõ,lg t<j¿ ke;=ju neye' wo wms bÈßm;a lrkafka t<j¿ ál ál f.k wmQre ñY% t<j¿ iagQ tlla msi .kakd wkaouhs' ksfjig wuq;a;ka lSm fofkla meñKs wjia:djl§ b;du;a blaukska rij;aj ms<sfh, lrf.k n;a iu.Û ms<s.kajkak fuh lÈuhs'

wjYH o%jH

f.dajd u,a - 100g

w, - 100g

lerÜ - 100g

fndaxÑ - 100g

f.dajd - 100g

lcq uo - 100g

iqÿ ¨kq - 10g

lmd.;a r;= ¨kq - 50g

lrmsxpd b;s - 1

ly l=vq f;a ye¢ - 0'5

.ïñßia l=vq f;a ye¢ - 1

‍fmd,a lsß wඬq fldamam - 1

j;=r moug

ng¾ fïi ye¢ - 1

ms<sfh, lrkafk fufyuhs

ishÆu t<j¿ j¾. w`.,a fofla muK lE,s j,g lmd .kak' miqj Ndckhlg ng¾ oud th <sm u; ;nd r;ajk úg r;= ¨kq" lrmsxpd" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg u ishÆu t<j¿ j¾. iy wfkl=;a ishÆu foa oud j;=r wjYH moug oud ;ïnd .kak' j;=r .;sh ys÷Kq miq ñá lsß oud ‍W;=rjd .kak' oeka fuh l,jï lr" lsß Ndf.g ^1‍‍$2& ys÷Kq miq <sfmka nd .kak'

Image

Views: 4      Sep 19, 2019

Views: 2      Sep 19, 2019

Views: 49      Sep 04, 2019

Views: 64      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 125      Jul 15, 2019

Views: 145      Jul 13, 2019

Views: 244      Jul 08, 2019

Views: 130      Jul 08, 2019

Views: 166      Jul 04, 2019

Views: 173      Jun 28, 2019

Views: 143      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 153      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 24, 2019

Views: 138      Jun 24, 2019

Views: 118      Jun 19, 2019

Views: 138      Jun 19, 2019

Views: 126      Jun 19, 2019

Views: 120      Jun 19, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 150      Jun 03, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 157      Jun 03, 2019

Views: 177      Jun 02, 2019

Views: 130      Jun 01, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 153      May 29, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 144      May 29, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 128      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 131      May 27, 2019

Views: 127      May 26, 2019

Views: 222      Apr 10, 2019

Views: 229      Apr 10, 2019

Views: 237      Apr 10, 2019