ñY% t<j¿ iagQ


Jun 04, 2016    Views: 2886

ñY% t<j¿ iagQ

fï ojiaj, t<j¿ ñ, álla by< .sh;a wdydr fõ,lg t<j¿ ke;=ju neye' wo wms bÈßm;a lrkafka t<j¿ ál ál f.k wmQre ñY% t<j¿ iagQ tlla msi .kakd wkaouhs' ksfjig wuq;a;ka lSm fofkla meñKs wjia:djl§ b;du;a blaukska rij;aj ms<sfh, lrf.k n;a iu.Û ms<s.kajkak fuh lÈuhs'

wjYH o%jH

f.dajd u,a - 100g

w, - 100g

lerÜ - 100g

fndaxÑ - 100g

f.dajd - 100g

lcq uo - 100g

iqÿ ¨kq - 10g

lmd.;a r;= ¨kq - 50g

lrmsxpd b;s - 1

ly l=vq f;a ye¢ - 0'5

.ïñßia l=vq f;a ye¢ - 1

‍fmd,a lsß wඬq fldamam - 1

j;=r moug

ng¾ fïi ye¢ - 1

ms<sfh, lrkafk fufyuhs

ishÆu t<j¿ j¾. w`.,a fofla muK lE,s j,g lmd .kak' miqj Ndckhlg ng¾ oud th <sm u; ;nd r;ajk úg r;= ¨kq" lrmsxpd" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg u ishÆu t<j¿ j¾. iy wfkl=;a ishÆu foa oud j;=r wjYH moug oud ;ïnd .kak' j;=r .;sh ys÷Kq miq ñá lsß oud ‍W;=rjd .kak' oeka fuh l,jï lr" lsß Ndf.g ^1‍‍$2& ys÷Kq miq <sfmka nd .kak'

Image

Views: 22      Feb 20, 2020

Views: 119      Jan 05, 2020

Views: 121      Jan 05, 2020

Views: 111      Jan 05, 2020

Views: 110      Jan 05, 2020

Views: 137      Dec 30, 2019

Views: 87      Dec 30, 2019

Views: 68      Dec 30, 2019

Views: 127      Dec 17, 2019

Views: 111      Dec 17, 2019

Views: 112      Dec 17, 2019

Views: 109      Dec 17, 2019

Views: 98      Dec 17, 2019

Views: 187      Nov 27, 2019

Views: 195      Nov 27, 2019

Views: 258      Oct 22, 2019

Views: 263      Oct 14, 2019

Views: 230      Oct 14, 2019

Views: 249      Oct 02, 2019

Views: 272      Oct 02, 2019

Views: 317      Sep 23, 2019

Views: 247      Sep 23, 2019

Views: 272      Sep 23, 2019

Views: 271      Sep 19, 2019

Views: 253      Sep 19, 2019

Views: 305      Sep 04, 2019

Views: 286      Sep 04, 2019

Views: 333      Aug 05, 2019

Views: 382      Jul 23, 2019

Views: 408      Jul 15, 2019

Views: 383      Jul 15, 2019

Views: 403      Jul 13, 2019

Views: 623      Jul 08, 2019

Views: 403      Jul 08, 2019

Views: 438      Jul 04, 2019

Views: 446      Jun 28, 2019

Views: 398      Jun 28, 2019

Views: 401      Jun 28, 2019

Views: 404      Jun 28, 2019

Views: 406      Jun 28, 2019