.%SkamSia ñY% ;lald,s n;


Jun 04, 2016    Views: 2885

.%SkamSia ñY% ;lald,s n;

wfma m%Odk wdydr fõ,a ;=k w;ßka Èjd wdydrhg;a rd;%s wdydrhg;a wksjd¾hfhka u ;sfnk fohla ;uhs n;a' n;a iu.Û m%KS; f,i ms<sfh, lr.kakd jHdxck lSmhlska wdydr fõ, iïm‍Q¾K lr.kak wfma .DyKshka okakjd'

wo wms bÈßm;a lrk fï n; jHdxck iu.Û fyda jHdxck ke;=j;a wdydrhg .kakg mq¿jka‍'

wjYH o%jH

lSß iïnd - 1kg

ySkshg lmd .;a r;= ¨kq - 100g

wUrd.;a iqÿ ¨kq - 10g

wUrd.;a b`.qre - 5g

lmd.;a bÿKq ;;ald,s - 250g

r‍ïfma" lrmsxpd b;s - 2

;ïnd.;a .%Ska mSia - 100g

f;,a fïi ye¢ - 2 - 3la

ñá lsß wඬq fldamam - 0'5

tkid,a lrdnq keá - 3 - 4la

moug j;=r

idod.kafka fufyuhs

yd,a fidaod msßiqÿ lr.kak' iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg f;,a oud r;ajk úg thg iqÿ ¨kq" ¨kq" b`.qre iy ;lald,s oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak'

oeka fï Ndckhg fidaod.;a yd,a ál oud wksl=;a ishÆ u o%jH o oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak'

bkamiq thg moug j;=r iy ñálsß oud n; ‍fyd¢ka msi.kak'

n; bÿKq miq fyd¢ka l+re .d WKq WKqfõ u lEug .kak'

Image

Views: 45      Feb 20, 2020

Views: 128      Jan 05, 2020

Views: 136      Jan 05, 2020

Views: 124      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 149      Dec 30, 2019

Views: 102      Dec 30, 2019

Views: 79      Dec 30, 2019

Views: 142      Dec 17, 2019

Views: 122      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 109      Dec 17, 2019

Views: 202      Nov 27, 2019

Views: 204      Nov 27, 2019

Views: 268      Oct 22, 2019

Views: 273      Oct 14, 2019

Views: 239      Oct 14, 2019

Views: 261      Oct 02, 2019

Views: 284      Oct 02, 2019

Views: 331      Sep 23, 2019

Views: 260      Sep 23, 2019

Views: 283      Sep 23, 2019

Views: 286      Sep 19, 2019

Views: 264      Sep 19, 2019

Views: 316      Sep 04, 2019

Views: 293      Sep 04, 2019

Views: 344      Aug 05, 2019

Views: 395      Jul 23, 2019

Views: 425      Jul 15, 2019

Views: 399      Jul 15, 2019

Views: 413      Jul 13, 2019

Views: 633      Jul 08, 2019

Views: 418      Jul 08, 2019

Views: 449      Jul 04, 2019

Views: 457      Jun 28, 2019

Views: 411      Jun 28, 2019

Views: 411      Jun 28, 2019

Views: 416      Jun 28, 2019

Views: 419      Jun 28, 2019