.%SkamSia ñY% ;lald,s n;


Jun 04, 2016    Views: 2831

.%SkamSia ñY% ;lald,s n;

wfma m%Odk wdydr fõ,a ;=k w;ßka Èjd wdydrhg;a rd;%s wdydrhg;a wksjd¾hfhka u ;sfnk fohla ;uhs n;a' n;a iu.Û m%KS; f,i ms<sfh, lr.kakd jHdxck lSmhlska wdydr fõ, iïm‍Q¾K lr.kak wfma .DyKshka okakjd'

wo wms bÈßm;a lrk fï n; jHdxck iu.Û fyda jHdxck ke;=j;a wdydrhg .kakg mq¿jka‍'

wjYH o%jH

lSß iïnd - 1kg

ySkshg lmd .;a r;= ¨kq - 100g

wUrd.;a iqÿ ¨kq - 10g

wUrd.;a b`.qre - 5g

lmd.;a bÿKq ;;ald,s - 250g

r‍ïfma" lrmsxpd b;s - 2

;ïnd.;a .%Ska mSia - 100g

f;,a fïi ye¢ - 2 - 3la

ñá lsß wඬq fldamam - 0'5

tkid,a lrdnq keá - 3 - 4la

moug j;=r

idod.kafka fufyuhs

yd,a fidaod msßiqÿ lr.kak' iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg f;,a oud r;ajk úg thg iqÿ ¨kq" ¨kq" b`.qre iy ;lald,s oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak'

oeka fï Ndckhg fidaod.;a yd,a ál oud wksl=;a ishÆ u o%jH o oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak'

bkamiq thg moug j;=r iy ñálsß oud n; ‍fyd¢ka msi.kak'

n; bÿKq miq fyd¢ka l+re .d WKq WKqfõ u lEug .kak'

Image

Views: 7      Sep 19, 2019

Views: 6      Sep 19, 2019

Views: 50      Sep 04, 2019

Views: 65      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 125      Jul 15, 2019

Views: 145      Jul 13, 2019

Views: 247      Jul 08, 2019

Views: 131      Jul 08, 2019

Views: 166      Jul 04, 2019

Views: 173      Jun 28, 2019

Views: 144      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 148      Jun 28, 2019

Views: 153      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 24, 2019

Views: 140      Jun 24, 2019

Views: 119      Jun 19, 2019

Views: 139      Jun 19, 2019

Views: 127      Jun 19, 2019

Views: 121      Jun 19, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 151      Jun 03, 2019

Views: 154      Jun 03, 2019

Views: 159      Jun 03, 2019

Views: 179      Jun 02, 2019

Views: 130      Jun 01, 2019

Views: 154      May 29, 2019

Views: 153      May 29, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 144      May 29, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 128      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 131      May 27, 2019

Views: 128      May 26, 2019

Views: 222      Apr 10, 2019

Views: 230      Apr 10, 2019

Views: 237      Apr 10, 2019