biaika oe,a,ka we,ðlao@


Oct 04, 2015    Views: 2890

biaika oe,a,ka we,ðlao@

wdydr wdid;añl;djhka we;s ùu we;eï wh uqyqK fok .egÆjla fõ' wid;añl;d ksid YÍrfha mÆ oeóu" r;= meye .ekaùu" leiSu wdÈh laIKhlska we;s úh yel' fndfyda whg wid;añl;d we;sjkakg n,mdk wdydr j¾. jkafka biafida" oe,a,ka" wkakdis jeks wdydrh'

we;eful=g wid;añl;djhla we;s fkdjk we;eï wdydr ;jflfkl=g úI jkakg mq¿jka' ;jo wid;añl;djkag yßhdldrj m%;sldr fkdfldf<d;a frda.shd urKhg mjd m;aúh yelshs'

úfYaIfhka l=vd orejkag fï wid;añl;d nyq,j we;súh yels w;r uõmshka ta ms<sn| oekqj;a ùu jeo.;a nj mjikafka cd;sl frdayf,a mqyqKq lsÍfï fyo ks,OdßkS mqIamd ruHdks fidhsidh'

hïlsis wdydrhla .;a; o we`.leiSu uqyqK r;= ùu" ;äiaisùu wd§ ,laIK fmkakqï lrkafka kï jydu <`.u we;s frday,lg fyda ffjoHjrfhl= fj; frda.shd /f.k hd hq;=hs'

fujeks wid;añl;d we;s jqjfyd;a frday,g /f.k hk f;la Èh hq;= m%:udOdr ms<sn| Tn oekqj;a ùu w;HjYHh fya;=j Tn wm ieug ´kEu wjia:djl wdydr wid;añl;d we;súh yels neúka

frday,g /f.k hk f;la Èh hq;= m%:udOdr

frda.shd ìh .ekaùfuka j<lajkak' wdf,amk j¾." f;,a j¾. Ndú;d lsÍfuka je<lsh hq;=h' we;eïúg tajd ksid wid;añl;djh jeä úh yel'

bÈóu iu. yqiau .ekSfï wmyiq;djh iy kdä jeàu fõ.j;a úh yelshs' frda.shd isysiqka ;;a;ajhlg m;a jQjfyd;a mmq f;rmqu jdr 30la ,nd§ tl w;lska kdih jid yqiau folla ,nd fokak'

m%Odk mshjr w;r frda.shdg c,h ,nd §u o ir, m%;sl¾uhls' jvd;a jeo.;a jkafka ;udg wid;añl jQ wdydrhla ;sfí kï thska je<lS isàuh'

Wmfoia

cd;sl frdayf,a mqyqKq lsÍfï fyo ks,OdßkS

mqIamd ruHdks fidhsid

§ma;s f*dkafiald

Image

Views: 109      Jan 05, 2020

Views: 111      Jan 05, 2020

Views: 104      Jan 05, 2020

Views: 99      Jan 05, 2020

Views: 131      Dec 30, 2019

Views: 85      Dec 30, 2019

Views: 63      Dec 30, 2019

Views: 118      Dec 17, 2019

Views: 105      Dec 17, 2019

Views: 104      Dec 17, 2019

Views: 99      Dec 17, 2019

Views: 94      Dec 17, 2019

Views: 180      Nov 27, 2019

Views: 189      Nov 27, 2019

Views: 250      Oct 22, 2019

Views: 256      Oct 14, 2019

Views: 224      Oct 14, 2019

Views: 243      Oct 02, 2019

Views: 266      Oct 02, 2019

Views: 312      Sep 23, 2019

Views: 243      Sep 23, 2019

Views: 266      Sep 23, 2019

Views: 262      Sep 19, 2019

Views: 247      Sep 19, 2019

Views: 296      Sep 04, 2019

Views: 280      Sep 04, 2019

Views: 326      Aug 05, 2019

Views: 377      Jul 23, 2019

Views: 407      Jul 15, 2019

Views: 379      Jul 15, 2019

Views: 394      Jul 13, 2019

Views: 612      Jul 08, 2019

Views: 395      Jul 08, 2019

Views: 433      Jul 04, 2019

Views: 439      Jun 28, 2019

Views: 390      Jun 28, 2019

Views: 396      Jun 28, 2019

Views: 394      Jun 28, 2019

Views: 398      Jun 28, 2019

Views: 354      Jun 24, 2019