biaika oe,a,ka we,ðlao@


Oct 04, 2015    Views: 2857

biaika oe,a,ka we,ðlao@

wdydr wdid;añl;djhka we;s ùu we;eï wh uqyqK fok .egÆjla fõ' wid;añl;d ksid YÍrfha mÆ oeóu" r;= meye .ekaùu" leiSu wdÈh laIKhlska we;s úh yel' fndfyda whg wid;añl;d we;sjkakg n,mdk wdydr j¾. jkafka biafida" oe,a,ka" wkakdis jeks wdydrh'

we;eful=g wid;añl;djhla we;s fkdjk we;eï wdydr ;jflfkl=g úI jkakg mq¿jka' ;jo wid;añl;djkag yßhdldrj m%;sldr fkdfldf<d;a frda.shd urKhg mjd m;aúh yelshs'

úfYaIfhka l=vd orejkag fï wid;añl;d nyq,j we;súh yels w;r uõmshka ta ms<sn| oekqj;a ùu jeo.;a nj mjikafka cd;sl frdayf,a mqyqKq lsÍfï fyo ks,OdßkS mqIamd ruHdks fidhsidh'

hïlsis wdydrhla .;a; o we`.leiSu uqyqK r;= ùu" ;äiaisùu wd§ ,laIK fmkakqï lrkafka kï jydu <`.u we;s frday,lg fyda ffjoHjrfhl= fj; frda.shd /f.k hd hq;=hs'

fujeks wid;añl;d we;s jqjfyd;a frday,g /f.k hk f;la Èh hq;= m%:udOdr ms<sn| Tn oekqj;a ùu w;HjYHh fya;=j Tn wm ieug ´kEu wjia:djl wdydr wid;añl;d we;súh yels neúka

frday,g /f.k hk f;la Èh hq;= m%:udOdr

frda.shd ìh .ekaùfuka j<lajkak' wdf,amk j¾." f;,a j¾. Ndú;d lsÍfuka je<lsh hq;=h' we;eïúg tajd ksid wid;añl;djh jeä úh yel'

bÈóu iu. yqiau .ekSfï wmyiq;djh iy kdä jeàu fõ.j;a úh yelshs' frda.shd isysiqka ;;a;ajhlg m;a jQjfyd;a mmq f;rmqu jdr 30la ,nd§ tl w;lska kdih jid yqiau folla ,nd fokak'

m%Odk mshjr w;r frda.shdg c,h ,nd §u o ir, m%;sl¾uhls' jvd;a jeo.;a jkafka ;udg wid;añl jQ wdydrhla ;sfí kï thska je<lS isàuh'

Wmfoia

cd;sl frdayf,a mqyqKq lsÍfï fyo ks,OdßkS

mqIamd ruHdks fidhsid

§ma;s f*dkafiald

Image

Views: 44      Sep 04, 2019

Views: 64      Aug 05, 2019

Views: 125      Jul 23, 2019

Views: 142      Jul 15, 2019

Views: 122      Jul 15, 2019

Views: 140      Jul 13, 2019

Views: 235      Jul 08, 2019

Views: 128      Jul 08, 2019

Views: 162      Jul 04, 2019

Views: 170      Jun 28, 2019

Views: 139      Jun 28, 2019

Views: 143      Jun 28, 2019

Views: 142      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 140      Jun 24, 2019

Views: 135      Jun 24, 2019

Views: 114      Jun 19, 2019

Views: 133      Jun 19, 2019

Views: 125      Jun 19, 2019

Views: 119      Jun 19, 2019

Views: 150      Jun 03, 2019

Views: 148      Jun 03, 2019

Views: 152      Jun 03, 2019

Views: 155      Jun 03, 2019

Views: 175      Jun 02, 2019

Views: 128      Jun 01, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 148      May 29, 2019

Views: 141      May 29, 2019

Views: 155      May 29, 2019

Views: 127      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 125      May 26, 2019

Views: 219      Apr 10, 2019

Views: 226      Apr 10, 2019

Views: 235      Apr 10, 2019

Views: 239      Apr 09, 2019