Models mirror
Miss Earth- 2012
images (72)
Tharupaba Photoshoot
images (9)
gayesha perera mis asia
images (4)
jeevithe lassanai
images (11)
  Song of the Day - Lyrics
Labendiye
Aahan inna ahagena i
me tharam siyumalida
Hadana Pana Nala Yad
Mihipita Agalak Himi
Oba Dan Keewth Kadul
  Films
Rosi
Kamaal Dhamaal Malam
Wonderful Radio
Milla Soya Sinhala F
Raja Rani
Youth
  Cartoons
CHUTTAI CHUTTI 05
TIN TIN (08)
CHANDI 32- 2014-03-0
THE GARFIELD SHOW (0
X-Men AND THE WOLVER
SUTINMAATIN (143) 20
  Ladies Article
ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila 
Aug 06, 2014  Views 2137
Jul 25, 2013  Views 2627
;dhs" phskSia Ñ,s fmaiaÜ j¾. 4la ohshd fjkak lkak f.or§u yod.kak
Aug 15, 2016  Views 283
Dec 06, 2012  Views 2206
Apr 01, 2013  Views 2220
weia jfÜ l`t fjkak fu,kska fyda fjk;a j¾Kl n,mdkjd
Mar 15, 2016  Views 2672
Jan 08, 2013  Views 2214
Sep 04, 2012  Views 2147
ldka;djka msßñkag yx.k wdYdjka fukak
Sep 22, 2015
view 2213 times
0 Comments

ldka;djka msßñkag yx.k wdYdjka fukak

ldka;djka ;u wdYdjka ms<sn|j msßñka iu. l;dny lrk wjia:d wvqh' ;u wdYdjka bgq fkdjqK;a ke;;a tajd yx.df. isàu ldka;djkaf.a iajNdjhhs' fï ldka;djka lsisfjl=g;a fkdlshk is;e.s lsysmhls fï'

01' ldka;dj jeäfhkau leu;s fmkqug jvd l;dny ú,dYhgh' uDÿ jpk Tjqkaf.a wYdjhs'

02' msßñhd yd l;djg ue,s njla fmkakqjo weh jvd;au leu;s l;d lrlr isàugh'

03' wieì oiqka ryfia n,kakg leu;sh' th ryila fia rlskq we;'

04' YS; ld,hg jvd leu;sh' ta tl,g ;u wYdjka jeämqr Woaëmkh jk ksidh'

05' msßñkaf.a w`.mi`.Û n,kakg;a weúÈk ú,dYh n,kakg;a Tjqka wYd lrhs'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *