asd
asf
asd

ifï /<s jeàu bj;a lrk Steam Ultrasonic


Aug 31, 2015    Views: 2783

ifï /<s jeàu bj;a lrk Steam Ultrasonic

rEm,djKH WmlrK .ek oekqj;a jkakg kj;u rEm,djKH WmlrK y÷kd .kakg fukau tu WmlrK Èkd.kakg jeä fofkla olajk Wkkaÿj fl;rïo hkak wmg meyeÈ,shs' b;ska wo ;j;a WmlrKhla .ek Tng lshkakg wm iQodkï'

uqyqfKa /,s fyj;a wrinckle we;sùu wo ldka;djka jeä msßilg m%Yakhla fj,d' fuh úhm;a nj y`.jk ,laIKhla ksid fuu ;;a;ajhg ms<shï fidhd hk ldka;djka fndfyduhs' uqyqfKa we;sjk fuu /,s bj;a lsÍug Ndú;jk WmlrKhla iy tu.ska isÿflfrk m%;sl¾uhla .ek wms úuid n,uq'

fï i|yd

laf,kai¾

ial%í

uidÊ l%Sï

fc,a

wekaá taðx f*ia udiala

iaàï w,ag%d fidksla WmlrKh wjYHjkjd'

m<uqj l< hq;af;a uqyqK fyd¢ka laf,kai¾lr msßiqÿlr bkamiq ial%ílr fidaod yeÍuhs' ó<`.g isÿ flfrkafka iaàïlr uqyqfKa we;s l=Kq ¥ú,s bj;alr uidÊ l%Sï tl Ndú; lrñka uqyqK iïndykhlr f*ia udiala tl oeóuhs' fuh úkdä 20 la muK ;eìh hq;=fjhs'

fuu udiala tflka iෛ, fyd¢ka Yla;su;alr ifï /,s bj;a lsÍula iu ;o lsÍula isÿlrhs' úkdä 20 lska fuh bj;a l< miq f*ia fc,a tl uqyqfKa wdf,amlr ta u; w,ag%d fidksla WmlrKh l%shd lrjñka ifï /,s we;s ;ekaj,g fuh úfYaIfhka fhduq l< hq;=hs' tfia w,ag%d fidksla WmlrKh iu u; l%shd lrkúg ifï we;s iෛ,j, Woa§mkhla we;slr reêr iemhqu l%uj;a fjhs' túg uqyqfKa meyem;a njla iy §ma;su;a njla ,nd .ekaug yelsfjhs'

wjidk jYfhka tu fc,a tl bj;alr fudhsiap¾rhsi¾ l%Sï wdf,am l< hq;=hs' fuu WmlrKh u.ska isÿ flfrk m%;sl¾uh ksid uqyqfKa we;s /,s bj;alr ;reK fmkqula ,ndfohs'

Image

Views: 35      Dec 04, 2018

Views: 37      Dec 04, 2018

Views: 63      Nov 27, 2018

Views: 57      Nov 23, 2018

Views: 45      Nov 23, 2018

Views: 57      Nov 14, 2018

Views: 58      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 69      Oct 22, 2018

Views: 65      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2874      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2879      Oct 04, 2018

Views: 2809      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 21, 2018

Views: 2841      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 17, 2018

Views: 2800      Sep 05, 2018

Views: 2815      Sep 05, 2018

Views: 2822      Sep 05, 2018

Views: 2793      Aug 27, 2018

Views: 2807      Aug 23, 2018

Views: 2813      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2808      Aug 15, 2018

Views: 2818      Aug 15, 2018

Views: 2813      Aug 15, 2018

Views: 2809      Aug 09, 2018

Views: 2809      Aug 01, 2018

Views: 2807      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2829      Jul 23, 2018

Views: 2816      Jul 23, 2018