asd
asf
asd

ifï /<s jeàu bj;a lrk Steam Ultrasonic


Aug 31, 2015    Views: 2814

ifï /<s jeàu bj;a lrk Steam Ultrasonic

rEm,djKH WmlrK .ek oekqj;a jkakg kj;u rEm,djKH WmlrK y÷kd .kakg fukau tu WmlrK Èkd.kakg jeä fofkla olajk Wkkaÿj fl;rïo hkak wmg meyeÈ,shs' b;ska wo ;j;a WmlrKhla .ek Tng lshkakg wm iQodkï'

uqyqfKa /,s fyj;a wrinckle we;sùu wo ldka;djka jeä msßilg m%Yakhla fj,d' fuh úhm;a nj y`.jk ,laIKhla ksid fuu ;;a;ajhg ms<shï fidhd hk ldka;djka fndfyduhs' uqyqfKa we;sjk fuu /,s bj;a lsÍug Ndú;jk WmlrKhla iy tu.ska isÿflfrk m%;sl¾uhla .ek wms úuid n,uq'

fï i|yd

laf,kai¾

ial%í

uidÊ l%Sï

fc,a

wekaá taðx f*ia udiala

iaàï w,ag%d fidksla WmlrKh wjYHjkjd'

m<uqj l< hq;af;a uqyqK fyd¢ka laf,kai¾lr msßiqÿlr bkamiq ial%ílr fidaod yeÍuhs' ó<`.g isÿ flfrkafka iaàïlr uqyqfKa we;s l=Kq ¥ú,s bj;alr uidÊ l%Sï tl Ndú; lrñka uqyqK iïndykhlr f*ia udiala tl oeóuhs' fuh úkdä 20 la muK ;eìh hq;=fjhs'

fuu udiala tflka iෛ, fyd¢ka Yla;su;alr ifï /,s bj;a lsÍula iu ;o lsÍula isÿlrhs' úkdä 20 lska fuh bj;a l< miq f*ia fc,a tl uqyqfKa wdf,amlr ta u; w,ag%d fidksla WmlrKh l%shd lrjñka ifï /,s we;s ;ekaj,g fuh úfYaIfhka fhduq l< hq;=hs' tfia w,ag%d fidksla WmlrKh iu u; l%shd lrkúg ifï we;s iෛ,j, Woa§mkhla we;slr reêr iemhqu l%uj;a fjhs' túg uqyqfKa meyem;a njla iy §ma;su;a njla ,nd .ekaug yelsfjhs'

wjidk jYfhka tu fc,a tl bj;alr fudhsiap¾rhsi¾ l%Sï wdf,am l< hq;=hs' fuu WmlrKh u.ska isÿ flfrk m%;sl¾uh ksid uqyqfKa we;s /,s bj;alr ;reK fmkqula ,ndfohs'

Image

Views: 28      Mar 15, 2019

Views: 21      Mar 15, 2019

Views: 22      Mar 15, 2019

Views: 80      Feb 25, 2019

Views: 85      Feb 12, 2019

Views: 86      Feb 12, 2019

Views: 62      Feb 12, 2019

Views: 90      Jan 31, 2019

Views: 110      Jan 26, 2019

Views: 132      Jan 01, 2019

Views: 152      Jan 01, 2019

Views: 146      Jan 01, 2019

Views: 137      Dec 31, 2018

Views: 148      Dec 18, 2018

Views: 136      Dec 18, 2018

Views: 177      Dec 18, 2018

Views: 139      Dec 18, 2018

Views: 165      Dec 04, 2018

Views: 158      Dec 04, 2018

Views: 200      Nov 27, 2018

Views: 196      Nov 23, 2018

Views: 153      Nov 23, 2018

Views: 162      Nov 14, 2018

Views: 106      Oct 22, 2018

Views: 144      Oct 22, 2018

Views: 110      Oct 22, 2018

Views: 135      Oct 22, 2018

Views: 102      Oct 22, 2018

Views: 2917      Oct 04, 2018

Views: 2867      Oct 04, 2018

Views: 2895      Oct 04, 2018

Views: 17200      Oct 04, 2018

Views: 2840      Sep 21, 2018

Views: 2884      Sep 21, 2018

Views: 2884      Sep 21, 2018

Views: 2886      Sep 21, 2018

Views: 2870      Sep 21, 2018

Views: 2851      Sep 17, 2018

Views: 2875      Sep 17, 2018