asd
asf
asd

ux., Èkh ´kEu whl=f.a Ôú;fha ñysß;u Èkhhs


Mar 01, 2015    Views: 2791

ux., Èkh ´kEu whl=f.a Ôú;fha ñysß;u Èkhhs

iqÿ wYajhl= msg ke.s l=udrhl= meñK ;ud le|jd hk nj iqrx.kd l;dj, i|yka h' l=vd ld,fha fï l;d lsh jQ iEu hqj;shl u há is;ska m%d¾:kd lrkafka ;ud ukd,shlaj hk Èkfha u,a lr;a;hl ke.S ;u fmïnrd iuÛska wdvïnrfhka msg;aj hdughs'ux., Èkh ´kEu whl=f.a Ôú;fha ñysß;u Èkhhs' tÈk ux., Wf<,g meñK isákakka mqÿuhg m;ajk yd wdl¾IKh lr.kakd wdldrfha W;aijY%Shla ks¾udKh lsÍu iEu ukd, hqj<lf.au wmsßñ; m%d¾:khhs'

iEu ukd, hqj<la u u,a yd ßnka wdÈfhka ieriQ fudag¾ r:hla ;u ux., .ukg Ndú; lrkafka iqÿ wYajhl= ke;;a" u,a lr;a;hla ke;;a ;udg hd yels fid÷re u jdykh th ksihs' ;ud i;=j fudag¾ r:hla ke;s jqj;a ys; ñ;%dÈhl=f.ka b,a,d .kakd fudag¾ r:hla fï i|yd fhdod .ekSug fndfyda ;reK msßia Wkkaÿ fõ' wo jk úg we;s kj;u m%jK;dj tfia;a ke;akï kj;u ux., ú,dis;djla jkafka me/Ks;u j¾.fha fudag¾ r:hl ke.S ukd, hqj< ux., .uk msg;a ùuhs' tfia;a ke;skï ta i|yd kj;u j¾.fha fudag¾ r:hla fhdod .ekSuhs' fï jk úg f,dalfha ksmojd we;s iqmsß u jdykhl ^,sfudiska& ke.S fyda tfia;a ke;skï ;u uq;a;Kqjka" ñ;a;Ksh ux., .uk msg;a jQ wdldrfha me/Ks ^f*daâ jeks& fudag¾ r:hl ke.S wNsudkj;a ux., .ukla hkakg;a oeka Tng;a mq¿jka'

ux., Wf<,la meje;aùfï § ta i|yd f;audjla fhdodf.k ta wkqj ish,a, ie,iqï lsÍu wo isÿ fõ' tjeks úfgl ux., .uk msg;ajk fudfydf;a .uka .kakd jdykh o Tn f;dard .kakd f;audjg .e<fmk whqßka ilid .; hq;=h' me/Ks fudag¾ r:hla fhdod .kakd úg ux., r:hg bÈßmiska fyda miq miska tlu wdldrfha we÷ï we|.;a ;reKhka úiska mojk me/Ks h;=remeÈ mßjdr r: f,i fhdod .ekSug yelshs'

tuÛska Tfí ux., Wf<,g jeä W;al¾Yj;a njla ,nd .ekSug yels fõ' tfukau ukd,shg jqjo fuu r: mojdf.k hd yels ùu fuys we;s úfYaI;ajhls' wo jk úg fujeks me/Ks yd kùk fudag¾ r: yd fiajd imhk wdh;k we;s neúka Tnf.a ux., W;aijh ixúOdkh lsÍfï § tjeks wdh;khl fiajh ,nd .ekSu Tng myiqjla o úh yelshs'

fï jif¾ újd m;ajk Tng by; oela jQ f,iska ;u újdy ux.,Hhg wÆ;a fjkila ,nd § Ôú;fha jeo.;a u Èkfha ñysß w;aoelSula ,nd .ekSug mq¿jka'

PdhdrEm - id,sh rEmisxy

úfYaI ia;=;sh - we;=,afldaÜfÜ" ,j¾ia fv%daï wdh;khg

Image

Views: 56      Jan 01, 2019

Views: 57      Jan 01, 2019

Views: 55      Jan 01, 2019

Views: 55      Dec 31, 2018

Views: 75      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 82      Dec 18, 2018

Views: 67      Dec 18, 2018

Views: 86      Dec 04, 2018

Views: 98      Dec 04, 2018

Views: 131      Nov 27, 2018

Views: 104      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 97      Nov 14, 2018

Views: 77      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 93      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 81      Oct 22, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 2849      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2906      Oct 04, 2018

Views: 2827      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2862      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2849      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2850      Sep 05, 2018

Views: 2814      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2857      Aug 15, 2018

Views: 2839      Aug 15, 2018

Views: 2849      Aug 15, 2018

Views: 2841      Aug 15, 2018