asd
asf
asd

,iaik fjkak k´ f;a fld< uKań ˙is lrkak tmd


Jul 31, 2012    Views: 2816

fma%ujka;hl=" fmïj;shl yd fma%ufhka nefooaÈ biafi,a,du n,kafka fld;ko lshd Tng lshkak mQ¿jkao@ Tn fudkjd W;a;rh yeáhg ys;=j;a lsõj;a ksjerÈ W;a;rh oeiah' b;ska hQj;shlg ;ukaf.a oeia ;rï jeo.;a fohla ;j ;sfhkjdo@ fï oeia w,xldr lr.kak úúO l%u rdYshla ;sfí' tajd uQo,a jeh fjk iy jeh fkdfjk jYfhka j¾. lrkakg mQ¿jka' ta jf.au weig ydkshla fkdjk hï muKl ydkshla jk jYfhkao j¾. lrkakg mQ¿jka'wo uu kj,sh lshjk uf.a ohdnr mdGlhskag lshdfokak yokafka weig;a ydkshla ke;sj uQoÆ;a jeh fkdlr wei ,iaik lr.kakd l%uhla .ekh'


wo iudcfha Ôj;a fjk whg weig úfõlhla fokakg fj,djla ,efnkafka ksod.kakd meh lsysmh ;=< muKlauh' TjQkag tajdhska ta ;rug jevh'

fmd; m; lshjkakg rEmjdysksh krUkakg mß.Klfha jev lrk úg f.or fodf¾ wfkl=;a jev lghQ;= lrkakg .sho jeämQru fjfyig m;ajkafka mK jf.a /l .; hQ;= weia folh' rEmjdysksh keröu" fmd;am;a lshùu mß.Kl l%shd lrk úg fyda oei fjfyid fjk;a ishQï jevla lrk tl muKla weia jvd;a fjfyig m;a lrjk fya;=ka f,i Tng fmfkkakg mQ¿jk' kuQ;a jdykhl È.= .uka jdrhl§ jQjo wfma oeia fjfyig m;a jkakg mQ¿jka' ta jf.au ksÈ ueÍu;a weia fjfyig m;a lrjhs'


weia fjfyig m;a fjkakg m;afjkakg tajdfha fmkSug n,mEï we;sfjkakg mQ¿jka' ta jf.au weia hg l¿ fjkakg bv ;sfí' jhig hdu;a tlal;a weia hg l¿ fjkakg bv ;sfí' fï fldhs wjia:djl§ weia hg l¿ ùu wju lr.kakg ud lshkakg hk fï l%uh b;du m%fhdackj;a fjkjdg ielhla ke;'


hෞjk wjêfha isgu Tn úiska weia hg l¿ùu .ek ie,ls,su;aj isg fï i;aldrh lf<d;a Tfí weia hg wdrlaId lr .ekSug mQ¿jk'


fma%ujka;hd Tfí weia fol Èyd n,d mgka .kakd fma%uh" weia hg;a n,k oji taú' todg tajd meyem;aj ;sfnkjd kï fldÉpr iQkaoro@


Tfí f.or b;sßjk f;a uKaä iaj,amhla tl;= lr msßisÿ frÈ lene,a,l T;d Ys;lrKhl ál fj,djla ;nkak' bkamiQ ta f;a uKaä iys; frÈ fmdágksh oeia jid ta u; úkdä myla oyhla w;r ld,hla ;ndf.k bkak'


fuhska Tfí oeia hg meyem;a fjkjd jf.au weig we;sjk úvdjo uÛ yef¾' i;shlg j;djla folla fï i;aldrh lsÍu fyd|h'

Image

Views: 26      Jun 03, 2019

Views: 22      Jun 03, 2019

Views: 35      Jun 03, 2019

Views: 25      Jun 03, 2019

Views: 27      Jun 02, 2019

Views: 26      Jun 01, 2019

Views: 36      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 27      May 29, 2019

Views: 32      May 29, 2019

Views: 34      May 29, 2019

Views: 25      May 28, 2019

Views: 27      May 27, 2019

Views: 18      May 27, 2019

Views: 22      May 26, 2019

Views: 98      Apr 10, 2019

Views: 108      Apr 10, 2019

Views: 121      Apr 10, 2019

Views: 112      Apr 09, 2019

Views: 104      Apr 09, 2019

Views: 181      Mar 15, 2019

Views: 129      Mar 15, 2019

Views: 125      Mar 15, 2019

Views: 185      Feb 25, 2019

Views: 191      Feb 12, 2019

Views: 172      Feb 12, 2019

Views: 150      Feb 12, 2019

Views: 162      Jan 31, 2019

Views: 177      Jan 26, 2019

Views: 197      Jan 01, 2019

Views: 212      Jan 01, 2019

Views: 199      Jan 01, 2019

Views: 210      Dec 31, 2018

Views: 208      Dec 18, 2018

Views: 201      Dec 18, 2018

Views: 237      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 234      Dec 04, 2018

Views: 227      Dec 04, 2018

Views: 277      Nov 27, 2018