,iaik fjkak k f;a fld< uKa is lrkak tmd


Jul 31, 2012    Views: 2843

fma%ujka;hl=" fmïj;shl yd fma%ufhka nefooaÈ biafi,a,du n,kafka fld;ko lshd Tng lshkak mQ¿jkao@ Tn fudkjd W;a;rh yeáhg ys;=j;a lsõj;a ksjerÈ W;a;rh oeiah' b;ska hQj;shlg ;ukaf.a oeia ;rï jeo.;a fohla ;j ;sfhkjdo@ fï oeia w,xldr lr.kak úúO l%u rdYshla ;sfí' tajd uQo,a jeh fjk iy jeh fkdfjk jYfhka j¾. lrkakg mQ¿jka' ta jf.au weig ydkshla fkdjk hï muKl ydkshla jk jYfhkao j¾. lrkakg mQ¿jka'wo uu kj,sh lshjk uf.a ohdnr mdGlhskag lshdfokak yokafka weig;a ydkshla ke;sj uQoÆ;a jeh fkdlr wei ,iaik lr.kakd l%uhla .ekh'


wo iudcfha Ôj;a fjk whg weig úfõlhla fokakg fj,djla ,efnkafka ksod.kakd meh lsysmh ;=< muKlauh' TjQkag tajdhska ta ;rug jevh'

fmd; m; lshjkakg rEmjdysksh krUkakg mß.Klfha jev lrk úg f.or fodf¾ wfkl=;a jev lghQ;= lrkakg .sho jeämQru fjfyig m;ajkafka mK jf.a /l .; hQ;= weia folh' rEmjdysksh keröu" fmd;am;a lshùu mß.Kl l%shd lrk úg fyda oei fjfyid fjk;a ishQï jevla lrk tl muKla weia jvd;a fjfyig m;a lrjk fya;=ka f,i Tng fmfkkakg mQ¿jk' kuQ;a jdykhl È.= .uka jdrhl§ jQjo wfma oeia fjfyig m;a jkakg mQ¿jka' ta jf.au ksÈ ueÍu;a weia fjfyig m;a lrjhs'


weia fjfyig m;a fjkakg m;afjkakg tajdfha fmkSug n,mEï we;sfjkakg mQ¿jka' ta jf.au weia hg l¿ fjkakg bv ;sfí' jhig hdu;a tlal;a weia hg l¿ fjkakg bv ;sfí' fï fldhs wjia:djl§ weia hg l¿ ùu wju lr.kakg ud lshkakg hk fï l%uh b;du m%fhdackj;a fjkjdg ielhla ke;'


hෞjk wjêfha isgu Tn úiska weia hg l¿ùu .ek ie,ls,su;aj isg fï i;aldrh lf<d;a Tfí weia hg wdrlaId lr .ekSug mQ¿jk'


fma%ujka;hd Tfí weia fol Èyd n,d mgka .kakd fma%uh" weia hg;a n,k oji taú' todg tajd meyem;aj ;sfnkjd kï fldÉpr iQkaoro@


Tfí f.or b;sßjk f;a uKaä iaj,amhla tl;= lr msßisÿ frÈ lene,a,l T;d Ys;lrKhl ál fj,djla ;nkak' bkamiQ ta f;a uKaä iys; frÈ fmdágksh oeia jid ta u; úkdä myla oyhla w;r ld,hla ;ndf.k bkak'


fuhska Tfí oeia hg meyem;a fjkjd jf.au weig we;sjk úvdjo uÛ yef¾' i;shlg j;djla folla fï i;aldrh lsÍu fyd|h'

Image

Views: 40      Sep 04, 2019

Views: 59      Aug 05, 2019

Views: 118      Jul 23, 2019

Views: 137      Jul 15, 2019

Views: 120      Jul 15, 2019

Views: 136      Jul 13, 2019

Views: 231      Jul 08, 2019

Views: 126      Jul 08, 2019

Views: 158      Jul 04, 2019

Views: 168      Jun 28, 2019

Views: 135      Jun 28, 2019

Views: 139      Jun 28, 2019

Views: 140      Jun 28, 2019

Views: 145      Jun 28, 2019

Views: 136      Jun 24, 2019

Views: 132      Jun 24, 2019

Views: 108      Jun 19, 2019

Views: 128      Jun 19, 2019

Views: 122      Jun 19, 2019

Views: 114      Jun 19, 2019

Views: 143      Jun 03, 2019

Views: 143      Jun 03, 2019

Views: 145      Jun 03, 2019

Views: 148      Jun 03, 2019

Views: 175      Jun 02, 2019

Views: 125      Jun 01, 2019

Views: 147      May 29, 2019

Views: 147      May 29, 2019

Views: 146      May 29, 2019

Views: 138      May 29, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 127      May 28, 2019

Views: 125      May 27, 2019

Views: 126      May 27, 2019

Views: 122      May 26, 2019

Views: 213      Apr 10, 2019

Views: 224      Apr 10, 2019

Views: 231      Apr 10, 2019

Views: 235      Apr 09, 2019