asd
asf
asd


Jan 05, 2015    Views: 2768

l=re,E ke;s lrk ir, l%u

whsia

whsia ;eîfuka uqyqfKa we;sjk l=re,E myiqfjkau bj;alr .; yels nj Tn okakjdo@ reêr .ukd.ukh l%uj;a lrñka uqyqfKa isÿrej, /ÿKq l=Kq bj;a ùuo ñka isÿfjhs' whsia leghla frÈ lene,a,l T;d ;;amr lsysmhla uqyqfKa ,m le,e,a we;s ia:dkj, ;nkak' ifï bÈuqï mjd ñka iukh l< yelshs'


f,uka
l=re,Ej,g m%;sldr l< yels ;j;a wdfoaYlhla jkafka foysh' úgñka Ä wvx.= foys hqI l=re,E ,m úh<Sug iu;a fjhs' lmq frÈ lene,a,la foys hqIj, fmdÛjd l=re,E u; f;; ud;a;= lr kskaog hkak' foys hqI fïi yekaolg l=re÷ l=vq f;a yekaola tlalr idod .kakd mela tlla l=re,E ,m le,e,a u; /hla ;nd fidaod yßkak' fuh l=re,Ej,g ukd m%;sldrhls'


meKs
ó meKs iajdNdúl úiîc kdYlhla f,io l%shdlrhs' lmq frÈ lene,a,la meKsj, fmdÛjd wdidok jQ iu u; .,ajd meh 1$2la muK ;nd fidaod yßkak' ó meKs" l=re÷ l=vq iuÛ ñY% lr wdf,am lsÍfukao l=re,E iqj lr.; yelshs' fuu ñY%Kh uqyqfKa .,ajd /hla ;nd miqÈk Wofha isis,a j;=frka fidaod yßkak'


oka;df,am
oka;df,am o;a msßiqÿ lsÍug muKla fkdj l=re,Ej,g m%;sldrhla f,io fhdod .kshs' fc,a rys; iqÿ meye;s oka;df,am fuu i;aldrhg jvd;a iqÿiqhs' ksod .ekSug fmr l=re,E le,e,a u; oka;df,am iaj,amhla wdf,am lrkak' miqod WoEik tajd fidaod bj;a lr .kak'


yqud,h
yqud,h Tfí iug m%;sldr l< yels iqÿiqu l%ufõohla' yqud,h iug we,a,Sfuka ifï frdau újr fjhs' túg msßiqÿ jd;h iug fyd¢ka we;=¿ ùug myiqhs' tfukau l=Kq ¥ú,s yd ifï f;,a .;sho bka myjhs' c, n÷kla <sm ;nd th r;ajQ miq tys yqud,h ñks;a;= lsysmhla uqyqKg je§ug i,iajd miqj we,a c,fhka fidaod yßkak' f;; .;sh bj;a jQ miq f;;ukh iqrlsk wdf,amkhla .,ajd iug wdrla‍Idj imhkak'


iqÿ¨kq
iqÿ¨kq È,sr nelaàßhd u¾okhg iqÿiqu wdydrhls' fuksid iqÿ¨kq l=re,E i;aldrj,go fhdod .kshs' iqÿ¨kqj, wvx.= i,a*¾ uÛska l=re,E iqj l< yelshs' iqÿ¨kq ì.a tlla f.k folg lmd l=re,E u; ñks;a;= 5la muK ;nd we,a c,fhka fidaod yßkak' lrdUqkeá yd wuq iqÿ¨kq" ffokslj wdydrhg .kafka kï reêrh msßiqÿùfï l%shdj,shgo th myiqjls'

Wmqgd .ekSu uõìu mqj;a m;weiqfrks

Image

Views: 20      Nov 14, 2018

Views: 48      Oct 22, 2018

Views: 78      Oct 22, 2018

Views: 56      Oct 22, 2018

Views: 51      Oct 22, 2018

Views: 51      Oct 22, 2018

Views: 2857      Oct 04, 2018

Views: 2821      Oct 04, 2018

Views: 2840      Oct 04, 2018

Views: 2855      Oct 04, 2018

Views: 2797      Sep 21, 2018

Views: 2824      Sep 21, 2018

Views: 2816      Sep 21, 2018

Views: 2822      Sep 21, 2018

Views: 2811      Sep 21, 2018

Views: 2796      Sep 17, 2018

Views: 2795      Sep 17, 2018

Views: 2785      Sep 05, 2018

Views: 2791      Sep 05, 2018

Views: 2807      Sep 05, 2018

Views: 2781      Aug 27, 2018

Views: 2790      Aug 23, 2018

Views: 2788      Aug 15, 2018

Views: 2794      Aug 15, 2018

Views: 2789      Aug 15, 2018

Views: 2796      Aug 15, 2018

Views: 2789      Aug 15, 2018

Views: 2791      Aug 09, 2018

Views: 2784      Aug 01, 2018

Views: 2792      Aug 01, 2018

Views: 2784      Aug 01, 2018

Views: 2788      Jul 23, 2018

Views: 2794      Jul 23, 2018

Views: 2777      Jul 15, 2018

Views: 2799      Jul 12, 2018

Views: 2762      Jul 12, 2018

Views: 2791      Jul 10, 2018

Views: 2782      Jul 10, 2018

Views: 2802      Jul 06, 2018