Dec 29, 2014    Views: 3119

<ud fud<fha j¾Okh jeä lrk l%shdldrlï

ffjoH iqo¾Ys fifkúr;ak <ud yd kj fhdjqkaNdjh ms<sn| úfYaI{ ufkdaffjoH <ud ufkdaNdjh ms<sn| fcHIaG l:sldpd¾h ffjoHmSGh fld<U


mdg lsÍu jeks ks¾udKYS,S ld¾hhka u`.ska fud<fha j¾Okh W;af;ackh jkafka flfiao@
ixfõ§ bkao%shhkaf.a W;af;ackhka we;s lrk ks¾udKYS,S l%shdldrlï" orejl=f.a udkisl yd nqoaêuh j¾Okh Wfoid b;d jeo.;a nj;a" tjka l%shdldrlï flfrys orejka jv jvd fhduq l< hq;=hs'


orejl= WmÈk úg Tyqf.a fud<fha w;sßla; iෛ, ixLHdjla we;' tfukau tu iෛ, lD;Hhkaj,g wkqrEm ùug iQodkïj ;sfí' orejkag W;af;ackhla ,enqKq úg fud<fha iෛ, l%shd;aul jk w;r w;sßla; iෛ,o l%shdjkaj,g fhduqfjhs' tjeks l%shdldrlïj,ska we;sjk iෛ, in|;d orejdf.a jvd fyd| l%shdldrlï úoyd oelaùug iu;afjhs' orejl=f.a fud<h" orejdf.a Wmf;a isg m<uq jir my we;=<; is;a woyd .; fkdyels wkaoñka jefvk nj;a" fuu ld,h ;=< fldmuK W;af;ackhla ,efío hkak uy fud<fha iqúYd, j¾Okhla we;s ùug bv we;s nj;a weh ;jÿrg;a meyeÈ,s lr fohs' mdg lsÍu" lvodis bÍu" laf,a weiqfrka ks¾udK lsÍu" ix.S;h yd Ñ;% jeks nyqúO l%shdldrlï" orejdf.a fud<fha j¾Okh iefKlska mK .kajk w;r" tuÛska NdIdj" ;¾lKh" .egÆ úi£u jeks l=i,;djkays j¾Okhkao we;sfjhs'


fuf,i we;sjk iakdhquh miqìu Èfkka Èk j¾Okh ù orejdf.a wkd.; l=i,;djkag rel=,la fjk nj weh ;jÿrg;a mjihs'
lvodis lemSu fyda bÍu" l=regq.Eu" mdg lsÍu" laf,a jev wd§ l%shdldrlï orejdg uQ,sl pd,l ksmqK;d j¾Ok yelshdj ,nd fok njo ffjoH;=ñh meyeÈ,s lrhs'
ks¾udKYS,S l%shdldrlï ;=<ska ye`.qï m%ldYkh jeks jeo.;a foa fy<s fjhs' Ñ;% we£u" frda. y÷kd .ekSug Wmldr úh yelshs' WodyrKhla jYfhka .;fyd;a pNnVM: ;;a;ajh we;s orejkaf.a Ñ;% taldldr iajrEmhla .kS' ¾”ÄÉ ;;a;ajh we;s orejka iúia;rd;aul Ñ;% w¢hs'
fuhg wu;rj" ks¾udKYS,S l%shdjkays kshe<Su" orejkag fukau jeäysáhkago udkisl fjfyilska ñ§u i|yd Wmldrhla nj;a" th udkisl iqjh i|yd" hym;a" l%ufõohla nj;a ffjoH fifkúr;ak uy;añh úia;r lr fohs'

Wmqgd .ekSu uõìu mqj;a m;weiqfrk

Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3134      Sep 23, 2019

Views: 3129      Sep 19, 2019

Views: 3131      Sep 19, 2019

Views: 3129      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3132      Jul 23, 2019

Views: 3129      Jul 15, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3131      Jul 08, 2019