Models mirror
Miss World- 2012
images (104)
Udeni Attanayake models
images (13)
Ruwangi new dress
images (25)
Sewvandi-Dissanayake
images (21)
  Song of the Day - Lyrics
Soduru Athithye
Heenayakda Me
Sandak Wenna Barinam
Sansun Hasun Gamana
wen vee den yanna it
Mathakayan Obe Sithe
  Films
RETURN OF JWELL THIE
baba Tenison-Comedy
Julai
UNDERWORLD 1
Tiger Vishwa
Bramman
  Cartoons
KADIYAI THADIYAI (15
TIN TIN 01-12
PAN PASIDUWAN 26
SCOOBY DOO (176) 201
WALAS MULLA (98) 201
Mee Massee 31
  Ladies Article
orejka fkd,eîug mqreIhkaf.a Yql% ySk;djh n,mdkjd
Oct 20, 2015  Views 2741
W;aij iufha .kakd we;eï wdydr ksid orejka frda.S úh yelshs
Dec 25, 2017  Views 2745
Mar 27, 2015  Views 2773
,djq¿ jHxckh
Jan 31, 2018  Views 2741
Feb 05, 2013  Views 2742
ifï /,s - ,m le<e,a fldfyka .shdo kE
Jun 26, 2015  Views 2739
Sep 12, 2012  Views 2743
Jan 21, 2013  Views 2739
Dec 19, 2014
view 2748 times
0 Comments

ú,dis;d

fï Èkj, úldYh jk ~?k~ fg,s is;a;fuka Tfí wd,skaohg f.dvjÈk weh kñka iqNdIsks nd,iqn%kshï jQj;a fhdjqka mrmqr fukau l=vd orejka w;r weh ckm%sh jkafka rdOd f,ihs'

ienE ðù;fh§ rdOd ;rïu fl<sf,d,a ;reKshl fkdjqK;a yevg jevg w¢kak m<¢kak jf.au wÆ;a wÆ;a ú,dis;d

lrkakg;a weh Wmka ymkshla nj fndfyda fokd fkdokak

lreKla' miq.sh ojil fIdmsx lrkakg nïn,msáfhys msysá The souq fj; wE yd mshkeÛq ug weh f;dard .;a

wÆ;au ú,dis;d fm< ÿgq úg ta nj uekúka ikd: jqKd'

PdhdrEm wixl o is,ajd


gdkshd

Wmqgd .ekSu ÈhKsh mqj;am; weiqßks

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *