Dec 19, 2014    Views: 2875

ú,dis;d

fï Èkj, úldYh jk ~?k~ fg,s is;a;fuka Tfí wd,skaohg f.dvjÈk weh kñka iqNdIsks nd,iqn%kshï jQj;a fhdjqka mrmqr fukau l=vd orejka w;r weh ckm%sh jkafka rdOd f,ihs'

ienE ðù;fh§ rdOd ;rïu fl<sf,d,a ;reKshl fkdjqK;a yevg jevg w¢kak m<¢kak jf.au wÆ;a wÆ;a ú,dis;d

lrkakg;a weh Wmka ymkshla nj fndfyda fokd fkdokak

lreKla' miq.sh ojil fIdmsx lrkakg nïn,msáfhys msysá The souq fj; wE yd mshkeÛq ug weh f;dard .;a

wÆ;au ú,dis;d fm< ÿgq úg ta nj uekúka ikd: jqKd'

PdhdrEm wixl o is,ajd


gdkshd

Wmqgd .ekSu ÈhKsh mqj;am; weiqßks

Image

Views: 27      Oct 02, 2019

Views: 32      Oct 02, 2019

Views: 51      Sep 23, 2019

Views: 40      Sep 23, 2019

Views: 40      Sep 23, 2019

Views: 52      Sep 19, 2019

Views: 47      Sep 19, 2019

Views: 84      Sep 04, 2019

Views: 104      Aug 05, 2019

Views: 162      Jul 23, 2019

Views: 180      Jul 15, 2019

Views: 164      Jul 15, 2019

Views: 180      Jul 13, 2019

Views: 303      Jul 08, 2019

Views: 168      Jul 08, 2019

Views: 208      Jul 04, 2019

Views: 215      Jun 28, 2019

Views: 179      Jun 28, 2019

Views: 183      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 28, 2019

Views: 185      Jun 28, 2019

Views: 179      Jun 24, 2019

Views: 175      Jun 24, 2019

Views: 156      Jun 19, 2019

Views: 176      Jun 19, 2019

Views: 166      Jun 19, 2019

Views: 157      Jun 19, 2019

Views: 180      Jun 03, 2019

Views: 181      Jun 03, 2019

Views: 184      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 205      Jun 02, 2019

Views: 158      Jun 01, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 184      May 29, 2019

Views: 179      May 29, 2019

Views: 178      May 29, 2019

Views: 191      May 29, 2019

Views: 163      May 28, 2019

Views: 159      May 27, 2019

Views: 165      May 27, 2019