asd
asf
asd


Nov 08, 2014    Views: 2786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ú,dis;d

ueKsla úf–j¾Ok olaI rx.k Ys,amskshla fukau ú,dis;d j,g fnfyúka m%shlrk yevldr hqj;shla' miq .sh ojil we÷ï idmamqjl we÷ï f;darñka isá‍hÈ ug wE yuqjkafka wyïfnka' ta jk úg;a wE wjYH we÷ï f;dardf.k wjika jqK;a ;ju;a fIdmsx lsÍu kj;a;kak wleue;s mdghs'

ta flfia fj;;a ueKsla f;dard .;a ú,dis;d Tng fmkajkak wms wu;l lf<a keye'

wef.a wdor”h fma%laIlhka iy ú,dis;dj,g leue;s yefudau fjkqfjka fujr Fashion page yev lrkak ueKsla wm yd tl;= jqfKa yßu leue;af;ka'

PdhdrEm - Yhska yis;a úl%ukdhl

yev.ekaùu iy iïnkaëlrKh - ief,dka DeGreens" ud,fí'

w÷ï wkq.%yh - ISHEE - fldáldj;a;

gdkshd

Image

Views: 29      Dec 04, 2018

Views: 36      Dec 04, 2018

Views: 60      Nov 27, 2018

Views: 54      Nov 23, 2018

Views: 41      Nov 23, 2018

Views: 53      Nov 14, 2018

Views: 57      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 69      Oct 22, 2018

Views: 64      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2874      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2878      Oct 04, 2018

Views: 2809      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2830      Sep 21, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 17, 2018

Views: 2819      Sep 17, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2813      Sep 05, 2018

Views: 2822      Sep 05, 2018

Views: 2792      Aug 27, 2018

Views: 2806      Aug 23, 2018

Views: 2812      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2807      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2812      Aug 15, 2018

Views: 2807      Aug 09, 2018

Views: 2807      Aug 01, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2828      Jul 23, 2018

Views: 2813      Jul 23, 2018