Models mirror
Avan Ivan Janani Iyer
images (0)
Nadeeka tea ad
images (10)
vidya Balan Stills on Fhm
images (11)
Nilukshi Amanda Silva
images (44)
  Song of the Day - Lyrics
Daasa Wasa Sitiya Ob
Hade Kothanaka Ho Hi
samaru pothe pitu ge
danno budunge sri dh
Mage Heenaye Langa I
siyak au laba mageth
  Films
Casanovva
Bakmaha Deege Sinhal
Arundhati Vettai
pin pon sinhala film
Janelaya
Tangled
  Cartoons
SCOOBY DOO (127) 201
Kidi Toon
SAMAGI PODITHTHO 201
Fantastic Four 07
RAHAN -11
ALI MALLI MAMAI 116
  Ladies Article
Aug 14, 2014  Views 2395
Aug 14, 2014  Views 2446
Aug 09, 2012  Views 3539
wkakdis jHxckh
Aug 04, 2017  Views 154
Aug 14, 2014  Views 2441
wem,a ksú;s iïfnda,h
Feb 14, 2018  Views 26
Aug 26, 2014  Views 2436
Aug 14, 2014  Views 2334
m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla
Sep 30, 2014
view 2382 times
0 Comments

m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla

risld ,,ks wdßhisxy

mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßks

w;a;k.,a," fi!LH ffjoH ks,Odß fldÜGdYh

isõ jirla mqrdjg ÿgq fma%u”h isyskh ienE lrñka relaud,a" b÷ksld hqj, hq. Èúhg we;=¿ fj,d ;ju Èk y;rhs' wdor”h ìßhla f,iska relaud,af.a ksjykg f.dv jeÿKq b÷ksldf.a Bfha oji f.ú, .sfha wiamia lsÍfï lghq;=j,g' woj;a ijia fj,d álla ksoyfia bkak ´fka lsh,d is;=jd ú;rhs' ljqo flfkla fodrg ;Ügq lrkjd weiqKd'

fokak;a tlal weú;a fodr wßkfldg fodr

wms m

^miq.sh i;sfha§ wdfrda.Hd mqj;am;ska msßkeuqKq& “kj Èú iqj msßlaiqï m; uÛska Tn fom

úfYaIfhkau fï idhkj,§ wUq ieñ in|;d jvd;a Yla;su;a lsÍug wjYH jk ,sx.sl;ajh iy Bg wod< lafIa;% ms

idhkj,§ kj hqj< oekqj;a flfrkqqfha l=ula iïnkaOj o@ ,nk i;sfha

- ìkru,S iurùr


Wmqgd .ekSu ÈhKsh mqj;am; weiqfrks'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *