Models mirror
Udari Kaushalya
images (40)
Nuwangi Bandara model
images (9)
aruni mal
images (9)
Jayani New Photoshoot
images (7)
  Song of the Day - Lyrics
Me nagaraya
Sitha Hadai Ma Thani
Kese Kiyannada Oba M
Labendiye
Heenayakda Me
Sanda Eliya Mamainam
  Films
Challengers
NES
Blood And Bone
Jigar Kaleja 2010
Elysium
Best Adventure Movie
  Cartoons
SUTINMAATINs-2- (245
Kadiyai Thadiyai Car
Chandi 2013-01-16
Kadiyai Thadiyai Sin
YAKARI-(21) 2014-10-
KUNGFU FOOT (09) 201
  Ladies Article
Feb 25, 2014  Views 3314
iamhsis Ñlka úka.aia
Sep 28, 2016  Views 308
Sep 02, 2014  Views 2153
Apr 01, 2013  Views 2173
Jun 08, 2015  Views 2350
lgg ryg lkak leu;s whg rg lcq ¿EKq neÿu yok yeá - ùäfhda
Feb 09, 2017  Views 145
Jun 02, 2015  Views 2156
ffjria WKg wekaánhála
Oct 18, 2012  Views 2109
m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla
Sep 30, 2014
view 2138 times
0 Comments

m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla

risld ,,ks wdßhisxy

mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßks

w;a;k.,a," fi!LH ffjoH ks,Odß fldÜGdYh

isõ jirla mqrdjg ÿgq fma%u”h isyskh ienE lrñka relaud,a" b÷ksld hqj, hq. Èúhg we;=¿ fj,d ;ju Èk y;rhs' wdor”h ìßhla f,iska relaud,af.a ksjykg f.dv jeÿKq b÷ksldf.a Bfha oji f.ú, .sfha wiamia lsÍfï lghq;=j,g' woj;a ijia fj,d álla ksoyfia bkak ´fka lsh,d is;=jd ú;rhs' ljqo flfkla fodrg ;Ügq lrkjd weiqKd'

fokak;a tlal weú;a fodr wßkfldg fodr

wms m

^miq.sh i;sfha§ wdfrda.Hd mqj;am;ska msßkeuqKq& “kj Èú iqj msßlaiqï m; uÛska Tn fom

úfYaIfhkau fï idhkj,§ wUq ieñ in|;d jvd;a Yla;su;a lsÍug wjYH jk ,sx.sl;ajh iy Bg wod< lafIa;% ms

idhkj,§ kj hqj< oekqj;a flfrkqqfha l=ula iïnkaOj o@ ,nk i;sfha

- ìkru,S iurùr


Wmqgd .ekSu ÈhKsh mqj;am; weiqfrks'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *