Models mirror
Bentota Beach Fest 2013
images (0)
sri lankan fashion
images (19)
Miss France left from Sri lanka 201
images (0)
rozel-prenket-bridel-dress
images (18)
  Song of the Day - Lyrics
mihidum athare obwa
Lamba Sawan Ran Pati
Kumariyaka Pa Salaba
Nathi Wenna Deyak Na
Watena Kandulu Pisal
kandulu unana oya as
  Films
Meri Khaki
Senasuru Maruwa
Hello Murderer 2010
Maryan
Akkai Nangiy
Moonu (3)
  Cartoons
AUSTIN and JUSTIN
Sylvester and tweety
SCOOBY DOO (151) 201
PANAMUREY NEYO -28
WALAS MULLA-s3 (211)
Cow The Boy Show 07.
  Ladies Article
Feb 08, 2013  Views 2304
k;a;,g lgg ryg luq
Dec 22, 2015  Views 2932
Aug 15, 2014  Views 2393
wuq;a;kaf.a meñKSug úúO rig n;a youq
Aug 11, 2015  Views 2695
ksji ms<sfj, lrk wÆ;a fuj,ï
Dec 27, 2016  Views 525
Mar 13, 2015  Views 2290
neo.;a w, fnda, lrsh
May 24, 2016  Views 2459
Sep 13, 2014  Views 2430
m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla
Sep 30, 2014
view 2330 times
0 Comments

m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla

risld ,,ks wdßhisxy

mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßks

w;a;k.,a," fi!LH ffjoH ks,Odß fldÜGdYh

isõ jirla mqrdjg ÿgq fma%u”h isyskh ienE lrñka relaud,a" b÷ksld hqj, hq. Èúhg we;=¿ fj,d ;ju Èk y;rhs' wdor”h ìßhla f,iska relaud,af.a ksjykg f.dv jeÿKq b÷ksldf.a Bfha oji f.ú, .sfha wiamia lsÍfï lghq;=j,g' woj;a ijia fj,d álla ksoyfia bkak ´fka lsh,d is;=jd ú;rhs' ljqo flfkla fodrg ;Ügq lrkjd weiqKd'

fokak;a tlal weú;a fodr wßkfldg fodr

wms m

^miq.sh i;sfha§ wdfrda.Hd mqj;am;ska msßkeuqKq& “kj Èú iqj msßlaiqï m; uÛska Tn fom

úfYaIfhkau fï idhkj,§ wUq ieñ in|;d jvd;a Yla;su;a lsÍug wjYH jk ,sx.sl;ajh iy Bg wod< lafIa;% ms

idhkj,§ kj hqj< oekqj;a flfrkqqfha l=ula iïnkaOj o@ ,nk i;sfha

- ìkru,S iurùr


Wmqgd .ekSu ÈhKsh mqj;am; weiqfrks'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips