Models mirror
jeevithe lassanai
images (11)
madusha mayadunne miss internationa
images (0)
Shani
images (10)
Satya Baashi
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Digu Daasa
Digasiye DIgu Neela
Sathara Waram
Pransha Yuwathiyan (
Adare Tharam
Gaman Magak Thibunad
  Films
Pandi Oliperukki Nil
Sir Last Chance sinh
Thadaiyara Thaakka
Mambattiyaan sinhala
Tamil Full Movie HOL
Bakmaha Deege Sinhal
  Cartoons
Ben 10 Sinhala Carto
KUNGFU PANCHO -83
Ben Ten Sinhala Cart
X-Men AND THE WOLVER
DRAGON RIDERS 2014-0
Wana Saraa - Wala Pa
  Ladies Article
,iaik .ek ys;kjd kï wem,a f.ähla lkak
Mar 29, 2013  Views 2129
Jul 30, 2012  Views 2578
Oct 20, 2012  Views 2158
Sep 25, 2012  Views 2114
Nov 15, 2014  Views 3000
Sep 19, 2014  Views 2164
Aug 15, 2012  Views 2143
Oct 01, 2014  Views 2143
m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla
Sep 30, 2014
view 2117 times
0 Comments

m%d¾:kd u,aM, .kajk iqjnr hq. Èúhla

risld ,,ks wdßhisxy

mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßks

w;a;k.,a," fi!LH ffjoH ks,Odß fldÜGdYh

isõ jirla mqrdjg ÿgq fma%u”h isyskh ienE lrñka relaud,a" b÷ksld hqj, hq. Èúhg we;=¿ fj,d ;ju Èk y;rhs' wdor”h ìßhla f,iska relaud,af.a ksjykg f.dv jeÿKq b÷ksldf.a Bfha oji f.ú, .sfha wiamia lsÍfï lghq;=j,g' woj;a ijia fj,d álla ksoyfia bkak ´fka lsh,d is;=jd ú;rhs' ljqo flfkla fodrg ;Ügq lrkjd weiqKd'

fokak;a tlal weú;a fodr wßkfldg fodr

wms m

^miq.sh i;sfha§ wdfrda.Hd mqj;am;ska msßkeuqKq& “kj Èú iqj msßlaiqï m; uÛska Tn fom

úfYaIfhkau fï idhkj,§ wUq ieñ in|;d jvd;a Yla;su;a lsÍug wjYH jk ,sx.sl;ajh iy Bg wod< lafIa;% ms

idhkj,§ kj hqj< oekqj;a flfrkqqfha l=ula iïnkaOj o@ ,nk i;sfha

- ìkru,S iurùr


Wmqgd .ekSu ÈhKsh mqj;am; weiqfrks'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *