Aug 26, 2014    Views: 2829

kshfmd;= ksfrda.S lrk wdydrú,dis;d .ek is;k Tn ksh fmf<a iqkaor;ajh .ek;a jeä Wkkaÿjla olajkjd'ta;a Tfí isref¾ ksfrda.S nj;a msßmqka ksh fm<lska Èiajk nj Tn okakjdo@ iu ms<sn| ffjoHjrekao Tfí ksfrda.S nj y÷kd .kafka m<uqj ksh mÍlaId lsÍfuks'fï ksid wm YÍrfha jeo.;a wx.hla jk ksh fmf<a ksfrda.S nj .ek is;k Tn fï .ek;a oekqïj;a úh hq;=uhs'ksh fmf<a msßmqka ksfrda.S nj yd j¾Okhg WmldÍ jk fmdaIKh wvx.= wdydr ms<sn| Tn oekqïj;ao@


ì;a;r
ì;a;r lshkafka fm%daàka nyq,ju wvx.= wdydrhla' Tfí ksh fmf<a Yls;au;a njg fukau j¾Okhgo fuh w;HjYHu idOlhla' kshfmd;= j¾Okhg fm%daàka ix>glh w;HjYH nj iu ms<sn| úfYaI{ ffjoH u;hhs'úgñka B ì;a;rj, wvx.=j ;sîu fuys úfYaI;ajhhs' th ksh j¾Okhg WmldÍ fõ'
ieuka
fm%daàka yd iskala wvx.= frdai meye;s fuu uiqka j¾.hg fndfyda fokd leue;a;la olajkjd' ta ú;rlau fkfjhs fm%daàka wfma isrerg
wjfYdaIKh lr .kakg;a fuh WmldÍ fjkjd'fuf,i wm i;aj mgl j,ska ,nd .kakd fm%daàka ksh j¾Okhg fukau ksfrda.S njgo fya;=fjhs'
fmd,af;,a
wm .kakd wdydrj, we;s fmd,af;,a jeks ys;lr fïo j¾. isrerg wjYH fmdaIK fldgia wjfYdaIKh lr .ekSug myiq lrjhs' fï w;ßka úgñka ta'É'þ yd ï hk ix>gl ksh Yla;su;a lrjhs'úgñka ´ yd fm%daàka nyq,j wvx.= l=l=¿ uiao Tfí wdydrhg tlalr .ekSu jvd;a iqÿiqhs'
ksú;s
Tfí YÍr fi!LH b;du .=Kodhl nj fndfyda fokd okakd lreKla' YÍrfha wfkla wx.j,g fukau ksh ksfrda.S ùug;a ksú;s ukd T!IOhla';o fld< meye;s t<j¿ j, wvx.= úgñka þ" úgñka ´ úgñka ta yd hlv wdÈh ksh j¾Okhg yd tys Yla;su;a njgo WmldÍ fjhs'
Yd,sld rx.kS iurÈjdlr

Image

Views: 15      Jul 15, 2019

Views: 15      Jul 15, 2019

Views: 23      Jul 13, 2019

Views: 44      Jul 08, 2019

Views: 36      Jul 08, 2019

Views: 58      Jul 04, 2019

Views: 60      Jun 28, 2019

Views: 50      Jun 28, 2019

Views: 47      Jun 28, 2019

Views: 61      Jun 28, 2019

Views: 48      Jun 28, 2019

Views: 65      Jun 24, 2019

Views: 67      Jun 24, 2019

Views: 48      Jun 19, 2019

Views: 45      Jun 19, 2019

Views: 50      Jun 19, 2019

Views: 44      Jun 19, 2019

Views: 59      Jun 03, 2019

Views: 64      Jun 03, 2019

Views: 69      Jun 03, 2019

Views: 69      Jun 03, 2019

Views: 90      Jun 02, 2019

Views: 56      Jun 01, 2019

Views: 69      May 29, 2019

Views: 62      May 29, 2019

Views: 64      May 29, 2019

Views: 64      May 29, 2019

Views: 67      May 29, 2019

Views: 49      May 28, 2019

Views: 55      May 27, 2019

Views: 52      May 27, 2019

Views: 49      May 26, 2019

Views: 132      Apr 10, 2019

Views: 142      Apr 10, 2019

Views: 158      Apr 10, 2019

Views: 152      Apr 09, 2019

Views: 145      Apr 09, 2019

Views: 221      Mar 15, 2019

Views: 167      Mar 15, 2019

Views: 155      Mar 15, 2019

Views: 218      Feb 25, 2019