asd
asf
asd


Aug 23, 2014    Views: 2794

le,aishï nyq, wdydr ks;r wdydrhg .ekSfuka ikaê yd wia:sj,g wys;lr n,mEï we;s lrúh yelso@lsß" Öia" fhda.Ü" yd,a ueiafida fï l=uk j¾.hl wdydrhla ri n,kakg fï oeka Tng wjia:dj ,enqKd lshd is;kak'idudkHfhka Tn fujeks wdydrj,g wlue;s wfhla kï ta ms<sn| t;rï leue;a;la fkdoelajQj;a" ta .ek jeä Wkkaÿjla olajk wfhla kï bka tlla fyda wdydrhg tla lr .ekSug fojrla kï is;d n,k tlla keye'fï l:dj fldfydu jqK;a ta w;=ßka we;eï wdydr Èhjeähdj" wê reêr mSvkh" fldf,iagfrda,a jf.a fï ojiaj, fndfydu ckms‍%h" ldf.a;a is;a ;Èka ßojk f,v frda. .ek lror fjk whf.a we`.g kï t;rï fyd| wdydr kï fkdfõ'ta l:dj fldfydu jqK;a iudcfha ;j;a msßila w;r fujeks wdydr ksid we;s ù ;sfnkafka ;rul fkdikaiqka njla'´kEu fohla ´kEjg jvd ´fku kE lsh,d lshukla ;sfhkjfka' ta l:dj we;a;la jqK;a" fï l:dj .ek wefyk fldg fndfydafofkla l:d ny fjk fï u;fha ffjoH úoHd;aul mokula ;sfnkjdoehs uola úuid n,uq' fï .egÆjg fya;= fj,d ;sfnkafka le,aishï nyq, wdydrhs'fuu le,aishï nyq, wdydr §¾>ld,Skj" ks;ru wdydrhg .kakd úg ikaêj, .egÆ" wia:sj,g wys;lr n,mEï we;s lrk njg we;eï wh úiska ms<s.kq ,nkjd'fuu wdydrj, we;s jeämqr le,aishï ikaêj, ;ekam;a ù tajd l%shdldÍ;ajfhka wvq ù hkq we;ehs o Tjqkaf.a úYajdihhs' we;af;kau fï lshk l:dfõ we;a;la ;sfhkjdo@le,aishï nyq, wdydr wêl f,i wdydrhg tl;= lr .ekSu ikaê yd wia:s i|yd lsisfia;au n,mEula we;s lrkafka keye' wdydrj, wvx.= wêl le,aishï ikaê u; ;ekam;a ù tajdg .egÆ we;s fkdl<;" fjk;a frda. wjia:d i|yd kï fya;= fjkjd'fufia wêl le,aishï wdydr ksid we;sjk nrm;< .egÆ f,i oelaúh yelafla jl=.vqj, we;sjk .,a wdÈhhs' ta yereKq úg wêl f,i le,aishï wdydr Ndú;h ikaê frda.j,g Rcq f,i n,mEula kï w;s lrkafka kï keye'

Image

Views: 21      Feb 12, 2019

Views: 27      Feb 12, 2019

Views: 18      Feb 12, 2019

Views: 44      Jan 31, 2019

Views: 53      Jan 26, 2019

Views: 98      Jan 01, 2019

Views: 114      Jan 01, 2019

Views: 113      Jan 01, 2019

Views: 101      Dec 31, 2018

Views: 109      Dec 18, 2018

Views: 104      Dec 18, 2018

Views: 130      Dec 18, 2018

Views: 106      Dec 18, 2018

Views: 123      Dec 04, 2018

Views: 128      Dec 04, 2018

Views: 165      Nov 27, 2018

Views: 150      Nov 23, 2018

Views: 124      Nov 23, 2018

Views: 129      Nov 14, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 132      Oct 22, 2018

Views: 104      Oct 22, 2018

Views: 101      Oct 22, 2018

Views: 90      Oct 22, 2018

Views: 2901      Oct 04, 2018

Views: 2858      Oct 04, 2018

Views: 2882      Oct 04, 2018

Views: 17160      Oct 04, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2870      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2873      Sep 21, 2018

Views: 2860      Sep 21, 2018

Views: 2838      Sep 17, 2018

Views: 2860      Sep 17, 2018

Views: 2827      Sep 05, 2018

Views: 2847      Sep 05, 2018

Views: 2866      Sep 05, 2018

Views: 2828      Aug 27, 2018