Models mirror
Miss Earth Olgas
images (25)
antra biswas
images (0)
Udari with baby
images (15)
Miss VIP sri lanka
images (57)
  Song of the Day - Lyrics
Digasiye DIgu Neela
Sanda Ra Magr Dasa M
Alen Welaganna
Sangawanu Mena
Mal Pokuru Pokuru Ay
Oba Inne Koheda Kiya
  Films
Sasara Chethana
Paya Enna Hiruse
Supiri Andare
Chaahat Ek Nasha
Bomba Saha Rosa
Alimankada
  Cartoons
TIN TIN (20)
YAKARI 02-02
MAYA BANDAHNA-s2- 09
AUSTIN and JUSTIN
Kawuda Boy - Holman
BEN10-2014-03-19
  Ladies Article
Mar 03, 2013  Views 2653
m‍%;sYla;sh jeä lrk ukd fmdaIK .=Khlska hq;= ì;a;r
Jun 09, 2018  Views 165
Sep 25, 2014  Views 2828
ú,dis;d
Jul 01, 2016  Views 2735
Aug 14, 2014  Views 2610
Sep 26, 2013  Views 2626
Jun 16, 2013  Views 3798
Aug 20, 2014  Views 2582
Aug 20, 2014
view 2503 times
0 Comments

idofha ‘iqmsß ;rej‘ wehhs''


W;aij wjia:djkag iyNd.S fjk fndfyda ;reKshkag .egÆjla fjkafka fldKavd ú,dis;djhs' ;udf.a uqyqKg .e<fmk mßÈ ysifla ilid idofha lemS fmfkk pß;hla fjkak we;s leue;a; bgqlr .kak oeka Tng;a mq¿jka'
ta i|yd fldKavd ieliqï tfia;a ke;skï fyhd fiáx ^hair setting& ms<sn| oekqu Tng bjy,a fõú' wo Tng ,nd fokafka fgdx ^tong& kï WmlrKh u`.ska fldKavd ieliqula isÿlr .kakd wdldrhhs' fuu fldKavd ieliqïj, úfYaI;ajhla jkafka tajd ;djld,slj ilik fudaia;r ùuhs'm<uqfjka Ieïmq yd lkaäIk¾ lr.;a flia l,U íf,da v%hs lr.kak'bka miqj fï i|yd Ndú; lrk fiáx f,daIka
^setting lotion& fyda ,slaúâ fc,a ^liquid gel& j¾.hla flia l,fò wdf,am lrkak'fgdx tl o r;alr WIaK;ajh md,kh lrñka l=vd flia fldgia fgdx tfla ojgñka PdhdrEmj, oelafjk mßÈ /,s fia ilia lr.kak'fufia lsÍfï § ysiflia" iudk fldgiaj,ska /,s lsÍu i|yd fhdod .; hq;=hs' tfia ke;s jQ úg flia l,fò /,s" úúO m%udKj,ska ,eîfuka wfmalaId lrk fldKavd fudaia;rh fkd,eîug mq¿jks'fuu Wmdx.h Ndú; lrñka úúO m%udKj,g wkqj /,s ieliSfuka úúOdldrfha fldKavd ieliqï Tng ilia lr.; yelshs' uqyqfKa bÈßmi flia ;ud leue;s fudaia;rhlg ilid flia l,fò miqmi fldgi /,s fia ilid .ekSfuka Tng w,xldr fldKavd fudaia;rhla ,nd .; yelshs'fyhdiaghs,a oeófuka we;eï ;reKshkaf.a uqyqKqj,g ,efnkafka úhm;a fmkqula' tjeks ;reKshkag fï wdldrhg ysiflia ilid .ekSu u`.sska jeä ,iaikla ,nd .; yelshs'Wmfoia - m%ùK rEm,djKHYs,amS wdpd¾h fma%uisß fyajdjiï

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *