asd
asf
asd


Aug 20, 2014    Views: 2782

idofha ‘iqmsß ;rej‘ wehhs''


W;aij wjia:djkag iyNd.S fjk fndfyda ;reKshkag .egÆjla fjkafka fldKavd ú,dis;djhs' ;udf.a uqyqKg .e<fmk mßÈ ysifla ilid idofha lemS fmfkk pß;hla fjkak we;s leue;a; bgqlr .kak oeka Tng;a mq¿jka'
ta i|yd fldKavd ieliqï tfia;a ke;skï fyhd fiáx ^hair setting& ms<sn| oekqu Tng bjy,a fõú' wo Tng ,nd fokafka fgdx ^tong& kï WmlrKh u`.ska fldKavd ieliqula isÿlr .kakd wdldrhhs' fuu fldKavd ieliqïj, úfYaI;ajhla jkafka tajd ;djld,slj ilik fudaia;r ùuhs'm<uqfjka Ieïmq yd lkaäIk¾ lr.;a flia l,U íf,da v%hs lr.kak'bka miqj fï i|yd Ndú; lrk fiáx f,daIka
^setting lotion& fyda ,slaúâ fc,a ^liquid gel& j¾.hla flia l,fò wdf,am lrkak'fgdx tl o r;alr WIaK;ajh md,kh lrñka l=vd flia fldgia fgdx tfla ojgñka PdhdrEmj, oelafjk mßÈ /,s fia ilia lr.kak'fufia lsÍfï § ysiflia" iudk fldgiaj,ska /,s lsÍu i|yd fhdod .; hq;=hs' tfia ke;s jQ úg flia l,fò /,s" úúO m%udKj,ska ,eîfuka wfmalaId lrk fldKavd fudaia;rh fkd,eîug mq¿jks'fuu Wmdx.h Ndú; lrñka úúO m%udKj,g wkqj /,s ieliSfuka úúOdldrfha fldKavd ieliqï Tng ilia lr.; yelshs' uqyqfKa bÈßmi flia ;ud leue;s fudaia;rhlg ilid flia l,fò miqmi fldgi /,s fia ilid .ekSfuka Tng w,xldr fldKavd fudaia;rhla ,nd .; yelshs'fyhdiaghs,a oeófuka we;eï ;reKshkaf.a uqyqKqj,g ,efnkafka úhm;a fmkqula' tjeks ;reKshkag fï wdldrhg ysiflia ilid .ekSu u`.sska jeä ,iaikla ,nd .; yelshs'Wmfoia - m%ùK rEm,djKHYs,amS wdpd¾h fma%uisß fyajdjiï

Image

Views: 21      Feb 12, 2019

Views: 27      Feb 12, 2019

Views: 18      Feb 12, 2019

Views: 44      Jan 31, 2019

Views: 53      Jan 26, 2019

Views: 98      Jan 01, 2019

Views: 114      Jan 01, 2019

Views: 113      Jan 01, 2019

Views: 101      Dec 31, 2018

Views: 109      Dec 18, 2018

Views: 104      Dec 18, 2018

Views: 130      Dec 18, 2018

Views: 106      Dec 18, 2018

Views: 123      Dec 04, 2018

Views: 128      Dec 04, 2018

Views: 165      Nov 27, 2018

Views: 150      Nov 23, 2018

Views: 124      Nov 23, 2018

Views: 129      Nov 14, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 132      Oct 22, 2018

Views: 104      Oct 22, 2018

Views: 101      Oct 22, 2018

Views: 90      Oct 22, 2018

Views: 2901      Oct 04, 2018

Views: 2858      Oct 04, 2018

Views: 2882      Oct 04, 2018

Views: 17160      Oct 04, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2870      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2873      Sep 21, 2018

Views: 2860      Sep 21, 2018

Views: 2838      Sep 17, 2018

Views: 2860      Sep 17, 2018

Views: 2827      Sep 05, 2018

Views: 2847      Sep 05, 2018

Views: 2866      Sep 05, 2018

Views: 2828      Aug 27, 2018