asd
asf
asd

.ežKs jQ uQ,a ld,fha we;sjk jukhg'''w;a fnfy;a


Jul 31, 2012    Views: 2796

ldka;djla .¾NkS jQ uQ,a udi lsysmh ;=< jukh we;sùu iajNdúlhs'

la,dka;h" lerls,a," Tlaldr" jukh jeks mSvdldÍ ;;a;ajhka WoEik we;sùuo fuys tla ,lIKhls' fndfyda úg udi fol ;=kla .;fjoa§ fuu ;;a;ajh u.yeÍ hkjd' kuQ;a iuyr ldka;djkag fuh b;d wêlj mj;skjd'

ta i|yd ksjfia§ l< yels w;a fnfy;a lsysmhla i|yka lrkjd' fujeks m%;sldr u.ska Tfí wmyiQ;djh hï;dla ÿrg u.yeÍ hdú' ta jf.au fuu T!IO j¾. ál ál .ekSug;a" Wfoa wjÈ ù wefËka neiSug fmr;a .ekSug u;l ;nd .kak'

bjid isàug fkdyels ;rï ;;a;ajhla we;skï ffjoH Wmfoia ,nd.kak'

x fld;a;u,a,s l<|la muK f.k yd,a mdඬQ j;=frka wUrd thgu Èhlr fndkak'

x fld;a;u,a,s ;,d rd;%shg j;=fra fmf.kakg ;nd Wfoa ysia nvg fndkak'

x rils| fld< ;ïnd iSks" ó meKs oud fndkak' x ìx fldfydU l,alh ó meKs iu. fndkak'

x fld;a;u,a,s l,ka 12 la j;=r m; 8)1 g is| fmrd iSks oud jrlg fïi ye¢ 2 ne.ska fndkak'

x rils| lidh lr iSks ó meKs oud ál ál fndkak'

x fidavd fnda;,hlg foys f.ähl weUQ,a oud iSks tl;= lr iaj,amh ne.ska ks;r ks;r fndkak'

fuu T!IO j¾. îfï§ fmr i|yka l< l%shdud¾. wkQ.ukho lrkak'

ffjoH YsfrdaukS mKaä; lúrdÊ î' jhs' úl%udrÉÑ" ^.ïmy fnfy;a Yd,dj lsßn;af.dv'&

igyk ;rx.d .=Kj¾Ok

Image

Views: 54      Jan 01, 2019

Views: 51      Jan 01, 2019

Views: 49      Jan 01, 2019

Views: 48      Dec 31, 2018

Views: 73      Dec 18, 2018

Views: 63      Dec 18, 2018

Views: 77      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 83      Dec 04, 2018

Views: 96      Dec 04, 2018

Views: 129      Nov 27, 2018

Views: 103      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 95      Nov 14, 2018

Views: 74      Oct 22, 2018

Views: 117      Oct 22, 2018

Views: 92      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 79      Oct 22, 2018

Views: 2891      Oct 04, 2018

Views: 2848      Oct 04, 2018

Views: 2871      Oct 04, 2018

Views: 2904      Oct 04, 2018

Views: 2826      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2861      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2848      Sep 17, 2018

Views: 2819      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2848      Sep 05, 2018

Views: 2813      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2855      Aug 15, 2018

Views: 2838      Aug 15, 2018

Views: 2848      Aug 15, 2018

Views: 2840      Aug 15, 2018