Aug 19, 2014    Views: 3119

/lshdjla lrk wïu,dg jev myiq lrk l%u
Èk o¾Ykhl jákdlu yqÛla ld¾hnyq, wïud flfkl=g Èk o¾Ykh yßu jeo.;a' ks;ru ie,iqulg wkqj jevlrkak mq¿jka' ;ukaf.a lghq;=" .uka ìuka" iñ;s iud.ï" /lshdj lrk wdh;kfha lghq;= jdf.a foaj,a Èk o¾Ykhlg wkqj ie,iqï lrkak'i;sh ie,eiqï lrkak
i;sh wdrïNfha§u i;sfha lghq;= ie,eiqï l< yelshs' hï úfgl yÈisfhau hï hï oE i;sh f.jk w;r;=r t<eöug bv ;sfnkjd' ta yer i;sh ie,iqï lsÍfï§ i;sfha lghq;= l%uj;aj lrf.k hEug Tng wjia:dj ie,efia'
iSudj y÷kd.kak
Tng ueÈy;a úh hq;= iSudj y÷kd.kak' jvd;au jeo.;a jkafka Tn orejd iuÛ isák ld, fõ,djhs' tneúka ld¾hd,fha§ rdcldßhg wod<u lghq;= yer fjk;a ld¾hhkag fhduqùfuka j<lskak' orejd iu`. isàug ld,h b;sß lr .ekSu jeo.;a'
f.or lghq;= fnod.kak
Whk msyk lghq;=j,§" yjig nnd n,d.kak jevj,§ álla ieñhdj;a Wojq b,a, .;a;g lula keye' álla f,dl= nfnla bkakjd kï wy, my< hd¿fjla tlal fi,a,ï lrk fõ,djl Tng Tfí lghq;= lr.; yelshs'
fyd| mqreÿ we;slr.kak
fuys§ msßiqÿlu b;du jeo.;a' wïudf.ka ;uhs nndg úiîc we;=¿ jkafka' ta ksid ;ukaf.a fm!oa.,sl msßiqÿlu ksfjfia msßisÿlu jeo.;a' kuq;a ld¾hnyq, ujla kï wy, my< wh;a tlal ´m¥m l;d lrk fõ,dj" wêl f,i rEmjdysks ke/öug jeh lrk ld,h ta i|yd m%fhdackhg .; yelshs'
ms<sfj<;a jeo.;a
Tn ld¾hnyq, ujla kï ms<sfj< b;du jeo.;a' w;HjYH o%jH ks;ru u;l we;s ;ekl ;nkak' ke;skï yÈiaishlg fydhoaÈ fydhd.kak neß jqKdu wmf;a hkafka Tfí ld,huhs'
l,skau iQodkï jkak'
Tng úfõlh ;sfnk fõ,djl miqÈkg /lshdjg w¢k we÷u" /f.k hk nE.h jf.a foaj,a iQodkï lr,d ;shkak' w;HjYH ,sms f.dkq jf.a foaj,a ld¾hd,hg /f.k hkjd kï tajd;a iQodkï l<du Tfí ld,h b;sßhs'

yxis wdá.,

Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 15, 2020

Views: 3126      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3126      Jan 05, 2020

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3133      Nov 27, 2019

Views: 3131      Nov 27, 2019

Views: 3126      Oct 22, 2019

Views: 3130      Oct 14, 2019

Views: 3128      Oct 14, 2019

Views: 3130      Oct 02, 2019

Views: 3127      Oct 02, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3128      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3130      Jul 23, 2019

Views: 3128      Jul 15, 2019

Views: 3129      Jul 15, 2019

Views: 3126      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019