asd
asf
asd

ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila 


Aug 06, 2014    Views: 2778

ux., flala wdlD;shg ,iaik fjkila
,sõfõ Wohx.kS ,shkwdrÉÑ

 

Tng ksje/Èj ux., flala wdlD;shla idod.kak wo wm lshdfokjd'

 

fï i|yd wjYH o%jH

f*dkavkaÜ whsisx lsf,da 4 la
^l%Sï" <d frdai" ;o frdai hk j¾Kj,ska&
flala tl w,xldr lsÍu i|yd iafgdakaia
w`.,a 20 la m<, w`.,a 5 la Wi Ivdi% yevfha iDðf*daï vñ 1
w`.,a 18 l úYalïNhla iy w`.,a 5 la Wi rjqï vñ 1
w`.,a 10 la m<, w`.,a 4 la Wi y;/ia vñ 1
w`.,a 12 la Wi w`.,a 8 la m<, is,skavrdldr vñ 1
w`.,a 6 l úYalïNh iys; w`.,a 3 la Wi rjqï vñ 1
w`.,a 4 l úYalïNh iys; w`.,a 4 la Wi iDðf*daï vñ 1 hs

 

flala tl ks¾udKh lsÍu

 

m<uqfjkau PdhdrEmfha oelafjk mßÈ vñ ish,a,u f*dkavkaÜ whsisx u`.ska lj¾ lr.kak' bkamiq hákau we;s Ivdi% yevfha vñfha me;s 5 la ,l=Kq lr.kak' oeka tfia ,l=Kq lr.;a ia:dkj,g fkdïnr ;=k fkdi,fhka frdah,a whsisx ;nd iafgdaka tl ne.ska w,jkak'

 

bkamiq thg by<ska we;s vñh mqrd iafgdakaia je,a wdldrhg w,jkak'

 

y;/ia vñh mqrdjg fndavrhla f,ig iafgdakaia w,jkak' l%Sï meye;s f*dkavkaÜ whsisx u`.ska lj¾ lr.;a is,skavrhla jeks vñh Wäka ñr¾ tlla wdldrhg ´j,a yevhg f*dkavkaÜ whsisx fldgila w,jkak'

 

ta jgd frdai meye;s l,ßx j¾.hla fhdod .ksñka n%Ia tlla wdOdrfhka we|.kak'

 

thg by<ska we;s vñh <d frdai meyefhka lj¾ lrf.k vhukaâ yevhg iafgdakaia w,jd .kak'

 

tys Wv ;o frdai meyefhka lj¾ lr.;a vñh ;nkak' ta jgd iafgdakaia je,la wdldrhg w,jkak'

 

oeka l%Sï meye;s f*dkavkaÜ whsisx fldgila ;=kS lrf.k th fuys oelafjk f,i /,slr ^Émpk{M& f,i idod PdhdrEmfha oelafjk mßÈ flala tl u; r|jd .kak'

 

fuys we;s u,a ieris,a, i|yd frdai" fmgQkshd hk u,a j¾. iy fld< fhdodf.k we;'

 

tu u,a j¾. iy fld< idod.kakd wdldrh óg fmr mdvïj,ska wm Tng bÈßm;alr we;'

 

fuu flala wdlD;sfha by<ska Tgqkakla iúlr we;' ta i|yd Tnf.a leue;a; mßÈ u,a ieris,a,la jf.au ukd, hqj<la jqjo fhdod.; yelshs'

 

fuu flala idod .ekSfï§ .egÆjla we;s jqjfyd;a 077-3661982 wxlfhka Ys,amsksh weu;sh yelshs'

Wmfoia - m%ùK flala ks¾udK Ys,amskS ÿIdka;s uokdhl

^fldgfyak jhsÜ *a,j¾ flala fIdma&

 


Wmqgd .ekSu ;reKs mqj;am; weiqfrka

 

Image

Views: 26      Dec 04, 2018

Views: 32      Dec 04, 2018

Views: 58      Nov 27, 2018

Views: 52      Nov 23, 2018

Views: 39      Nov 23, 2018

Views: 52      Nov 14, 2018

Views: 56      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 69      Oct 22, 2018

Views: 64      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2877      Oct 04, 2018

Views: 2808      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2828      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 17, 2018

Views: 2818      Sep 17, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2813      Sep 05, 2018

Views: 2822      Sep 05, 2018

Views: 2792      Aug 27, 2018

Views: 2806      Aug 23, 2018

Views: 2811      Aug 15, 2018

Views: 2816      Aug 15, 2018

Views: 2803      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2812      Aug 15, 2018

Views: 2807      Aug 09, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2827      Jul 23, 2018

Views: 2812      Jul 23, 2018