Models mirror
Ashiya Dassanayake
images (49)
Harshi short
images (9)
Miss India Beauties Wentto Galle
images (78)
Udari bull
images (5)
  Song of the Day - Lyrics
Enna Eliyata
Neela Daase
Mata Heenayak Wela O
Pembara Nethakin Had
Lamba Sawan Ran Pati
Mage Daasama Piyawi
  Films
Oru Kalluriyin Katha
Dasa Nisa - Sinhala
Raju Chacha
Soldier
No Problem Darling s
Lovely 2012
  Cartoons
Transformers (21) 20
MEE Media -77
SURAWEERA BATTA 2014
Kauda Boy
SURAWEERA BATTA 2014
Cow The Boy Show
  Ladies Article
Feb 23, 2013  Views 2575
Sep 09, 2012  Views 2577
Feb 07, 2014  Views 2633
May 29, 2013  Views 3170
Aug 23, 2012  Views 2742
Dec 26, 2013  Views 3207
Jul 11, 2013  Views 2563
Oct 26, 2012  Views 2647
Jul 29, 2014
view 2500 times
0 Comments

Pregnant wïug iqÿiqu we÷u

 

.¾NKsiufha§ wdydr" T!IO" udkisl ;Dma;sh jf.au YdÍßlj oefkk myiqj;a b;du jeo.;a jkjd' YÍrh myiq lsÍu lshk lreK ms<sn| l;d lrk úg .¾N” iufha w¢k we÷ug jeo.;a ;ekla ysñ jkjd'

 

iqÿiq we÷u


.¾N” ujlg w¢kak iqÿiq fï we÷u lsh,d wmg ks¾foaY lrkak wmyiqhs' kuq;a ir," ieye,aÆ" oyÈh Wrd.kakd lmq froafoka ueiQ we÷ï .¾N” iuhg jvd;a iqÿiq jkjd'


lmq ñY% we÷ï

 


fï ld,fha§ YÍrfha isÿjk hï hï l%shdj,Ska ksid ks;r wêlj oyÈh msgúh yelshs' ta jf.au ks;ru fhdaks Y%dj msgùug;a bv ;sfnkjd' ta ksid lmq ñY% hg we÷ï jvd;a iqÿiqhs' is,ala ñY% we÷ï iy weÛg isr jQ we÷ï ksid wmyiqjla jf.au leiSï we;sùug;a mq¿jka'
myiq we÷ula

 


idudkH ld,hg jvd .¾NKS iufha§ YÍrh fjkia' Worh ordf.k bkak fjkjd' úúO fõokdjka we;s ùu;a iajdNdúlhs' ta ksid weÛg álla f,dl= Ö;a; lmq frÈ we÷ï yßu myiqhs'

 

 


myiq fn%Ishrhla


fn%Ishrh .ek l;d l<;a th ieye,aÆjg we£u ;uhs fyd|u foa' ta jf.au ks;r f.or bkak flfkla kï w;a rys; .jqula jqK;a wekaog lula keye' fï ldf,È lsß tfrkjd'

 

ta ksid mshhqre álla nr fj,d ;o fjkak mq¿jka' ta ksid ieye,aÆ fn%Ishrhla .e<fmkjd'


.¾N” iufha§ idhkj,g iyNd.s jk wjia:dj,§ úúO ffjoH mÍlaIKj,g fmkS isákak;a fjkjd' tjeks wjia:dj,§ Worh we;=¿ úúO ia:dk ffjoH mÍlaIKhg Ndck lsÍu w;HjYHhs'

ta ksidu ta mÍlaIdjka lsÍug myiq jk úÈfha we÷ï we¢h hq;=hs'

 


ysrg w¢kak tmd


fndfyda fofkla .¾NKS iufha ysr fvksï we|,d ysr à - I¾Ü we|,d idhkj,g tkjd' we;a;gu t;ek§ mjq,a fi!LH fiaúldj jf.au ffjoHjre;a w;sYhska wmyiq;djg m;a jkjd'

 

.¾NKS iufha ú,dis;dj,g jvd Tfí myiqj" ieye,aÆj ;uhs jeo.;a jkafka' ta jf.au .¾NKS iufhka miafia Tng keje; ú,dis;d lrkak;a mq¿jka'

 

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *