asd
asf
asd


Jul 29, 2014    Views: 2766

Pregnant wïug iqÿiqu we÷u

 

.¾NKsiufha§ wdydr" T!IO" udkisl ;Dma;sh jf.au YdÍßlj oefkk myiqj;a b;du jeo.;a jkjd' YÍrh myiq lsÍu lshk lreK ms<sn| l;d lrk úg .¾N” iufha w¢k we÷ug jeo.;a ;ekla ysñ jkjd'

 

iqÿiq we÷u


.¾N” ujlg w¢kak iqÿiq fï we÷u lsh,d wmg ks¾foaY lrkak wmyiqhs' kuq;a ir," ieye,aÆ" oyÈh Wrd.kakd lmq froafoka ueiQ we÷ï .¾N” iuhg jvd;a iqÿiq jkjd'


lmq ñY% we÷ï

 


fï ld,fha§ YÍrfha isÿjk hï hï l%shdj,Ska ksid ks;r wêlj oyÈh msgúh yelshs' ta jf.au ks;ru fhdaks Y%dj msgùug;a bv ;sfnkjd' ta ksid lmq ñY% hg we÷ï jvd;a iqÿiqhs' is,ala ñY% we÷ï iy weÛg isr jQ we÷ï ksid wmyiqjla jf.au leiSï we;sùug;a mq¿jka'
myiq we÷ula

 


idudkH ld,hg jvd .¾NKS iufha§ YÍrh fjkia' Worh ordf.k bkak fjkjd' úúO fõokdjka we;s ùu;a iajdNdúlhs' ta ksid weÛg álla f,dl= Ö;a; lmq frÈ we÷ï yßu myiqhs'

 

 


myiq fn%Ishrhla


fn%Ishrh .ek l;d l<;a th ieye,aÆjg we£u ;uhs fyd|u foa' ta jf.au ks;r f.or bkak flfkla kï w;a rys; .jqula jqK;a wekaog lula keye' fï ldf,È lsß tfrkjd'

 

ta ksid mshhqre álla nr fj,d ;o fjkak mq¿jka' ta ksid ieye,aÆ fn%Ishrhla .e<fmkjd'


.¾N” iufha§ idhkj,g iyNd.s jk wjia:dj,§ úúO ffjoH mÍlaIKj,g fmkS isákak;a fjkjd' tjeks wjia:dj,§ Worh we;=¿ úúO ia:dk ffjoH mÍlaIKhg Ndck lsÍu w;HjYHhs'

ta ksidu ta mÍlaIdjka lsÍug myiq jk úÈfha we÷ï we¢h hq;=hs'

 


ysrg w¢kak tmd


fndfyda fofkla .¾NKS iufha ysr fvksï we|,d ysr à - I¾Ü we|,d idhkj,g tkjd' we;a;gu t;ek§ mjq,a fi!LH fiaúldj jf.au ffjoHjre;a w;sYhska wmyiq;djg m;a jkjd'

 

.¾NKS iufha ú,dis;dj,g jvd Tfí myiqj" ieye,aÆj ;uhs jeo.;a jkafka' ta jf.au .¾NKS iufhka miafia Tng keje; ú,dis;d lrkak;a mq¿jka'

 

 

Image

Views: 14      Nov 14, 2018

Views: 46      Oct 22, 2018

Views: 76      Oct 22, 2018

Views: 54      Oct 22, 2018

Views: 49      Oct 22, 2018

Views: 48      Oct 22, 2018

Views: 2855      Oct 04, 2018

Views: 2819      Oct 04, 2018

Views: 2838      Oct 04, 2018

Views: 2855      Oct 04, 2018

Views: 2795      Sep 21, 2018

Views: 2822      Sep 21, 2018

Views: 2815      Sep 21, 2018

Views: 2821      Sep 21, 2018

Views: 2809      Sep 21, 2018

Views: 2793      Sep 17, 2018

Views: 2793      Sep 17, 2018

Views: 2782      Sep 05, 2018

Views: 2788      Sep 05, 2018

Views: 2804      Sep 05, 2018

Views: 2779      Aug 27, 2018

Views: 2788      Aug 23, 2018

Views: 2785      Aug 15, 2018

Views: 2792      Aug 15, 2018

Views: 2785      Aug 15, 2018

Views: 2794      Aug 15, 2018

Views: 2787      Aug 15, 2018

Views: 2787      Aug 09, 2018

Views: 2782      Aug 01, 2018

Views: 2791      Aug 01, 2018

Views: 2782      Aug 01, 2018

Views: 2784      Jul 23, 2018

Views: 2791      Jul 23, 2018

Views: 2774      Jul 15, 2018

Views: 2795      Jul 12, 2018

Views: 2760      Jul 12, 2018

Views: 2788      Jul 10, 2018

Views: 2778      Jul 10, 2018

Views: 2799      Jul 06, 2018