Wedding tl <`.hso@


Jul 29, 2014    Views: 3119

Wedding tl <`.hso@

o;a msßiqÿ lr.kak'


ukd,shla wksjd¾hfhkau iskduqiq uqyqKska isáh hq;=hs' tneúka Tfí o;a fom< jvd;a jeo.;a' ux., W;aijhg Èk lsysmhlg l,ska oka; ffjoHjrhl= yuqù o;a msßiqÿ lr .ekSu" iqÿ meye .ekaùu wdÈhg Wkkaÿ jkak'

 

fmdaIKh jeo.;a


ux., W;aijh wdikak jk úg;a" thg fmr isg;a fmdaIHodhS wdydr ,nd .ekSug yqrejkak' Tfí ifï úh<s nj kid f;;ukh r|jd .ekSug" irï meyehg" msßmqka isrerlg iun, wdydrfõ,la w;HjYHhs'

 


meyem;a iula

 


Tng iqkaor ukd,shla ùug kï meyem;a iqkaor iula .ek;a is;sh hq;= jkjd' ta ksid ux., W;aijh wdikak ld,fha wõfõ .uka hEu wvq lrkak'

 

yelskï bNN P;Ocඬ l%Sï tlla mdúÉÑ l<dg lula keye' ta jf.a laf,kai¾ tlla Ä;{poNk tlla lr.kak;a mq¿jka'
iqkaor uqyqKla

 


ux., W;aijhg ´kEu flfklag f,dl= ¾pඬ{Nk tlla odkjd' ta;a fudk;rï ¾pඬ{Nk l<;a iqkaor uqyqKla ke;skï tajdfhka jevla keye'

 

ta ksid l=re,E rys; iqkaor iula .ek ks;ru wjOdkfhka bkak' ux., Èkg udi ;=klg l,ska ie,iqulg wkqj uqyqKg fmaI,a tlla lrkak'

 


kshfmd;= msßiqÿ lr.kak

 


ux., uqÿj iEu fokdu wjOdkh fhduq lrk wx.hla' ta ksidu ux., Èkhg i;shlgj;a l,ska rEm,djKHd.drhlg .syska Tfí kshfmd;=" we`.s,s msßiqÿ lr fyd¢ka ¾pNVcNm{ tlla lr.kak'

 

yeu flfklau jf.au Tfí w; .kak flk;a Tfí ux., uqÿj /¢ w;e`.s,s foi n,kjd'

 


f;d,a .ek;a is;kak

 


Tfí fof;d, rEmh .ek Tfí msßiqÿlu .ek wka whg lshdmdk wx.hla' úh<s iqÿ meye ñÿKq fof;d,la ieneúkau b;du wj,iaikhs' ,sma ndï tllska" fldaudßld uofhka" ó meKs .e,aùfuka Tfí fof;d, ,iaik lr.kak mq¿jka'

 


fldKavh ie,iqï lrkak

 


fldKavh ks;ru me<Sï iy ÿ¾j¾K ùïj,g ,lafjkjd' fyd| m%;sldrhla uÛska flia .i ksfrda.S njg m;al< yelshs' l¾,s fldKavhlg fï i;aldr b;du jeo.;a' ta jf.au w;HjYHhs'

 

w,s.eg fmar mela tl u`.ska fldKavh iqisks÷ lr.; yelshs' m%;sldr lsÍu ux., W;aijhg ;=ka uilg fmr isgu wdrïN l< yelshs' iajNdúl f;,a i;aldrh;a yßu jákjd'

 


¾pඬ{Nk w;ayod n,kak

 


fyd| úYajdijka; ikakduhl ¾pඬ{Nk f;dard.kak' bka miafia tlska tl w;ayod n,kak' hï wdid;añl;djla we;akï th Tng f;areï.; yelshs'

 

ux., Èkh wiykldÍ tlla ùu bka je<flkjd'

 


frdau l+m bj;a lr.kak

 


Tn újdy jkafka Ôú;hgu tl j;djhs' Pdhdremfhka ta fid÷re Èkh ieuodu wkqiaurKh lrkjd' tfiakï Tfí oE;a fomd iy uqyqfKa frdau l+m bj;a lrkak' úYajdijka; rEm,djKH wdh;hla thg jvdu iqÿiqhs'

 


weia neñ w,xldr lrkak

 


ux., W;aijhg Èklg muK fmrj;a weia neñ ilid .kak' fuys§ uqyqKg .e<fmk weys neñ hq.,la ilid .ekSu jeo.;a'

 

yxis wdá.,

Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3126      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 15, 2020

Views: 3129      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3134      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3133      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3133      Oct 02, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3132      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3133      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3136      Jul 23, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019