Models mirror
Kavisha Kavindi new
images (13)
Ameesha Kavindi
images (0)
shashilaa perera
images (14)
nithya
images (7)
  Song of the Day - Lyrics
Samanmal Piyalle
Mal manda hasinya ke
Hima Kandu Diya Wei
Thanikama huru denet
Dethola Noki De Dene
sudu athirili matha
  Films
Oram Po
Dont worry Im a Ghos
Dolosmahe Pahana
Loku Duwa sinhala fi
Guru Sishyan
Makandeyan
  Cartoons
Gadget Podda Sinhala
Pink Panther Sinhala
Chandi Sinhala Carto
CHUTTAI CHUTTI SE3-7
SUTINMAATIN (186) 20
Yakiri
  Ladies Article
Sep 15, 2013  Views 3282
iji f;a fïihg rij;a lEu
Sep 22, 2015  Views 2591
Oct 11, 2013  Views 2544
Apr 30, 2013  Views 3437
Wm;a md,k fm;s ksid Tima pl%h wl%uj;a
Mar 04, 2016  Views 3117
Dec 26, 2013  Views 2550
Tn <.Û ksrka;rfhka .ejfik cx.u ÿrl:kh ksid Tng isÿjk ydks
Feb 13, 2018  Views 114
Jul 21, 2014  Views 2482
uq,a we÷ug fudv¾ka lekaähka .e<fmkjo@
Jul 23, 2014
view 2580 times
0 Comments

uq,a we÷ug fudv¾ka lekaähka .e

 

ux., Èkfha wÆ;au úÈyg yevfjkak wÆ;au flfkla fjkak olajk leue;a; ksid kj;u ú,dis;djka f;dar.kak jeäfofkla Wkkaÿfjkjd'

 

fuys§ ú,dis;djka f;dard .ekSu jrola f,i oelsh yels fohla fkdfõ' kuq;a ux., Èkh jeks Èkhl ú,dis;d f;dard .ekSfï § ta ms

 

fya;=j ú,dis;dj .ek muKla is;d lghq;= lsÍfuka fkdoekqj;alu ksid hï hï fkd.e

 

fuys§ lrkq ,nk f,dl=u jro jkafka ukd,hd iïm%odhdkql+,j uq,a we÷fuka ieriS ukd,sh fudv¾ka lekaähka tflka ieriSuhs'

 

rEmjdyskS kd,sldjlska fyda ue.iska tllska ÿgq m

 

wdOqksl rEm,djKH Ys,amSka fyda Ys,amskshka w;ska fkd oekqj;alu ksid fujka wvqmdvq ks;r isÿfjhs'

 

ukd,sh fudv¾ka lekaähka tlla w¢kafka kï lsisu wjia:djl ukd,hd i|yd Wvrg uq,a we÷u f;dard fkd.; hq;=hs' ta fjkqjg ukd,hdg l,siï fldaÜj,ska ierish yelshs'

 

Wvrg uq,a we÷u;a fudv¾ka lekaähka tl;a lsisu wjia:djl .e

 

úfYaIfhkau fmdarefõ pdß;% lrkq ,nk wjia:djl Wvrg uq,a we÷u;a iïm%odhdkql+, Tißh;a b;d fyd¢ka .e

 

me/Ks u;hla fjkafka fuu uq,a we÷u oeäuqKav foúhkaf.a we÷u f,ig iy wdNrK lÜg,h f,ighs' fuh úlD;s lsÍu ;=

 

úfYaIfhka ulr ud,h ;=

 

thska lshefjkafka fofokl= fome;a;lska meñK ueÈka tl;= ùuhs'

 

br y| me,£fuka lshefjkafka br y| mj;sk ;=re újdyh mej;Suhs' k

 

fuh o m;a;sks foúhkaf.a wdNrK lÜg,h f,i me/Ks u;hla fõ' flÉp.u hk wdNrKh o wdrlaIdjla f,i fhdok w;r wo th Ndú;fhka wE;a ù we;'

 

kshu jYfhka .efkkjd kï ukd,shf.a idßh rka meyefhka f;dard.; hq;= w;r w;S;fha § fuh Ndú; jQfha rkai¿ we£u f,ihs' ukd,hdf.a uq,a we÷u o rka meyeh fyda furEka j¾Kh iuÛ rka meyeh ñY%ùu ;=

 

fuhska Èiafjkafka b;du ixlr njls' fmdare pdß;%j,ska f;drj W;aij wjia:djlg fyda fojeks .uklg fuh fhdod.; yelshs' túg ukd,hdg o iïm%odhdkql+, uq,a we÷u fjkqjg l,siï fldaÜj,ska ierish yelshs'

 

ú,dis;d lsÍug fmr ta ms

 

,sõfõ uxcq,d u,aldka;s

Wmfoia - m%ùK rEm,djKH Ys,amS wdpd¾h l=iqïisß chùr

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *