YÍr Yla;sh jeä ÈhqKqjg fldakd wdikh 


Jul 14, 2014    Views: 2850

YÍr Yla;sh jeä ÈhqKqjg fldakd wdikh 

 

fldkao m%foaYfha kuH;djh jeä ÈhqKq ùug fya;= fõ' tfukau YdÍßl Yla;sh ÈhqKq ùug WmldÍ fõ' oE;aj, Yla;su;a Ndjh fukau fomdoho Yla;su;a fõ'

 

fldakd wdikhg msúfik wdldrh u|la úuid n,uq' Tn m<uqjk PdhdrEmfha Èiajk wdldrhg wdia;rKh u; fomd È.= lrñka jdäfjkak' Tnf.a mdo <x lr ;nd .ekSug j. n,d.kak'

 

oE;aj, w,a, m%foaYh YÍrfha msgqmig jkakg PdhdrEmfha Èiajk wdldrhg ;nd .ksñka bÈßh n,d ;;amr ;=kla muK isg oeka .eUqßka yqiau f.k tu jdhqj r|jd ;nd .ksñka fojk PdhdrEmfha Èiajk wdldrhg Tnf.a oE;aj,g Yla;sh f.k YÍrh Tijd by< n,d ;;amr folla muK isg m%dYajdi lr f;jk PdhdrEmfha Èiajk wdldrhg ysi Bg;a jvd my<g kjd ;nd .ksñka ;;amr ;=kla muK isg ksoyia jkak' fomdo <xlr úÆU tlg .djd ;nd.kak'

 
 

ksrEmkh - pï,s §md,a

Pdhd - ud,ka lreKdr;ak 

 

Image

Views: 23      Oct 14, 2019

Views: 19      Oct 14, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 50      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 59      Sep 23, 2019

Views: 56      Sep 23, 2019

Views: 64      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 04, 2019

Views: 124      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 197      Jul 15, 2019

Views: 181      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 233      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 201      Jun 28, 2019

Views: 201      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 201      May 29, 2019

Views: 196      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 176      May 28, 2019