YÍr Yla;sh jeä ÈhqKqjg fldakd wdikh 


Jul 14, 2014    Views: 3119

YÍr Yla;sh jeä ÈhqKqjg fldakd wdikh 

 

fldkao m%foaYfha kuH;djh jeä ÈhqKq ùug fya;= fõ' tfukau YdÍßl Yla;sh ÈhqKq ùug WmldÍ fõ' oE;aj, Yla;su;a Ndjh fukau fomdoho Yla;su;a fõ'

 

fldakd wdikhg msúfik wdldrh u|la úuid n,uq' Tn m<uqjk PdhdrEmfha Èiajk wdldrhg wdia;rKh u; fomd È.= lrñka jdäfjkak' Tnf.a mdo <x lr ;nd .ekSug j. n,d.kak'

 

oE;aj, w,a, m%foaYh YÍrfha msgqmig jkakg PdhdrEmfha Èiajk wdldrhg ;nd .ksñka bÈßh n,d ;;amr ;=kla muK isg oeka .eUqßka yqiau f.k tu jdhqj r|jd ;nd .ksñka fojk PdhdrEmfha Èiajk wdldrhg Tnf.a oE;aj,g Yla;sh f.k YÍrh Tijd by< n,d ;;amr folla muK isg m%dYajdi lr f;jk PdhdrEmfha Èiajk wdldrhg ysi Bg;a jvd my<g kjd ;nd .ksñka ;;amr ;=kla muK isg ksoyia jkak' fomdo <xlr úÆU tlg .djd ;nd.kak'

 
 

ksrEmkh - pï,s §md,a

Pdhd - ud,ka lreKdr;ak 

 

Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3126      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3128      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3133      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3133      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3133      Oct 02, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3132      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3133      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3134      Jul 23, 2019

Views: 3130      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019