Models mirror
Hiru TV - Copy Chat 100
images (15)
Miss America 2013
images (32)
Madhu Liyanage
images (20)
Bhagya Herath Birt Day Celebration
images (65)
  Song of the Day - Lyrics
Kanda Suriduni Obe O
Sinaha Ko Dan
Mathkayan Amathaka K
Ekasith Deathanaka N
Seethala sulagak wen
Selena Pinne
  Films
Shree
Taprobane Sinhala Mo
Dont Cry Mommy 2012
Raaz 2
The Black Angel 2
Always Only You
  Cartoons
PINK PANTHER 02-20
Ben Ten Sinhala Cart
SCOOBY DOO (83) 2014
GIRIPURA ATHTHO (30)
Tin Tin Sinhala Cart
X-Men AND THE WOLVER
  Ladies Article
nh ke;=j ì;a;r lkak
Jan 26, 2013  Views 2555
Sep 24, 2014  Views 2639
,smaiaála .doaÈ fï ámaia 7 mdúÉÑ lf,d;a u,a 7hs
Aug 12, 2016  Views 850
kskaog fmr fuh mdkh lsÍfuka miqod Tfí nr wvqfõ
Jun 29, 2016  Views 2763
Jun 24, 2013  Views 4018
Sep 12, 2012  Views 2711
uef,ajre ri lr lk bia‌ika jExck - wms fkdokak uef,a ixia‌lD;sh
Jan 07, 2018  Views 233
fõokd kdYlj,g weíneys jqfKd;a nrm;< ldhsl frda. we;súh yelshs
Dec 31, 2017  Views 257
uqrelal= youq'
Jul 11, 2014
view 2504 times
0 Comments

uqrelal= youq'

wjYH oE

lv, msá 250g

mdkamsá 100g

ÆKq f;a yeÈ 1$2

ñßia l=vq f;a yeÈ 1-1$2

uo riafk j;=r wvq fldamam 1$2

fmd,af;,a

iqÿre weg lsysmhla

idok wdldrh

Ndckhlg lv, msá"mdka msá"ÆKq"ñßia l=vq iqÿre oud ñY% lrkak'

tu ñY%Khg j;=r ál ál oud Dough tlla idod .kak'^bÈ wdmam ñY%Kfha moug&

bkamiq uqrelal= jx f.ähla fyda bÈ wdmam jxf.ähg uqrelal= wÉpqj iú lr fyda tfia;a ke;skï bÈ wdmam jxf.ähg idod.;a ñY%Kfhka fldgila oukak'

oeka f;,a ;dÉÑhla ,sm ;nd uo .skafka f;,a r;a jQ miq uqrelal= jxf.äfhka f;,g rjqï wdldrhg jla lrkak'

,d meyehg ne§ f.k tk úg uqrelal= ;dÉÑfhka bj;a lr f;,a fífrkak yßkak'

ms<s.kajkak'

jeä uqrelal= iq,x fkdjÈk fia wiqrkak'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *